Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia integracji europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EU-HIE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia integracji europejskiej
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

E1_W07, E1_W10, E1_U02, E1_K03

Pełny opis:

Program zajęć obejmuje w szczególności następujące zagadnienia:

- genezę powstania EWWiS, EWG oraz EuroAtomu,

- nieudane próby integracji politycznej w latach 50-tych (EWO i EWP) oraz 60-tych (plan Foucheta),

- rozwój integracji w ramach EWG - tworzenie głównych polityk wspólnotowych,

- poszerzanie EWG (akcesja Wielkiej Brytanii, Irlandii, Danii, Grecji, Hiszpanii i Portugalii),

- projekty Unii Europejskiej z lat 80-tych,

- przyjęcie Jednolitego Aktu Europejskiego,

- powołanie Unii Europejskiej na mocy traktatu z Maastricht,

- reformy UE: amsterdamską i nicejską,

- poszerzenie UE na wschód i południe w 2004 i 2007,2013

- przyjęcie traktatu z Lizbony.

Literatura:

Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K., Integracja europejska, Oficyna Wolters Kliwer Polska, Warszawa 2007

Blair A., Nowy przewodnik po Unii Europejskiej, „Książka i wiedza”, Warszawa 2002

Cini M. (red.), Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007

Dokumenty Europejskie, tom I-III, w opr. A. Przyborowskiej-Klimczak, E. Skrzydło-Tefelskiej, Wyd. „Morpol”, Lublin 1996-1999

Doliwa-Klepacki Z. M., Integracja europejska (po Amsterdamie i Nicei), Temida 2, Białystok 2001

Integracja europejska. Podręcznik akademicki, pod red. nauk. A. Marszałek, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2004

Integracja Europejska. Wstęp, pod red. nauk. K. A. Wojtaszczyka, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006

Integracja Europejska w dokumentach, wybór i oprac. S. Parzymies, PISM, Warszawa 2008

Krasuski J., Europa Zachodnia. Dzieje polityczne 1945-1993, Warszawa 1995

Łastawski K., Historia integracji europejskiej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006

Łukaszewski J., Cel: Europa. Dziewięć esejów o budowniczych jedności europejskiej, Noir sur Blanc, Warszawa 2002

Marszałek A., Integracja europejska. Podręcznik, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2004

Marszałek A., Z historii europejskiej idei integracji międzynarodowej, Łódź 1996

Parzymies S., Stosunki międzynarodowe w Europie 1945- 1999, Warszawa 1999

Popowicz K., Historia integracji europejskiej, SGH, Warszawa 2006

Ruszkowski J., Wstęp do studiów europejskich, PWN, Warszawa 2007

Zorgbibe C., Historia integracji europejskiej, Łódź 1998.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową będą składać się następujące elementy:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności)

- aktywność na zajęciach

- prace indywidualne przygotowywane po zajęciach prowadzonych w trybie zdalnym

- kolokwium końcowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Laszuk, Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Prowadzący grup: Patrycja Laszuk, Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Laszuk
Prowadzący grup: Patrycja Laszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Grudnik
Prowadzący grup: Bartłomiej Grudnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)