Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Klasyczna myśl polityczna - ćw.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EU-KMPcw
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Klasyczna myśl polityczna - ćw.
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

E1_W02, E1_U02

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: Podstawowy

Cele przedmiotu: Rozumienie najistotniejszych kwestii dotyczących dziedziny polityki, znajomość najważniejszych koncepcji odnoszących się do świata polityki, ich dziejowego rozwoju oraz umiejętność ich analizy i syntetycznego ujmowania problemów.

Pełny opis:

Treści merytoryczne: Ćwiczenia obejmują chronologiczną i systematyczną prezentację koncepcji najważniejszych przedstawicieli klasycznej myśli politycznej i republikańskiej, począwszy od czasów starożytnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Pismo Święte Nowego Testamentu (Biblia Tysiąclecia, różne wydania)

Arystoteles, Etyka Nikomachejska (różne wydania)

Arystoteles, Metafizyka (różne wydania)

Arystoteles, Polityka (różne wydania)

Bocheński Józef, Zarys historii filozofii, Kraków 1993.

Cyceron, O państwie, O prawie. Kęty 2013

Copleston Frederick, Historia filozofii, tom 1: Grecja i Rzym, PAX, Warszawa 2004.

Gilson Etienne, Metamorfozy Państwa Bożego, Wydawnictwo Teologia Polityczna, Warszawa 2020.

Hadot Pierre, Czym jest filozofia starożytna?

Jaspers Karl, Wprowadzenie do filozofii, Wrocław 2000.

Platon, Obrona Sokratesa, tłumaczenie i komentarz Ryszard Legutko, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2007.

Morus Tomasz, Utopia,

Platon, Państwo, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2009.

Platon, Prawa, PWN, Warszawa 1960.

Reale Giovanni, Historia filozofii starożytnej, tom II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005.

Sofokles, Antygona (uwaga: w tłumaczeniu K. Morawskiego, wydania różne)

Strauss Leo, Cropsey Joseph, Historia filozofii politycznej, Warszawa 2010.

Benedykt Hesse, Mateusz z Krakowa, Stanisław ze Skarbimierza, Paweł Włodkowic, Prawo ludów i wojna sprawiedliwa, Teologia polityczna, NCK, Warszawa 2018

Św. Augustyn, O państwie Bożym, tom I i II, tł. W. Kornatowski, PAX 1977.

Św. Tomasz, O królowaniu, OMP, Kraków 2006.

Św. Tomasz, Summa teologiczna, t.13, Londyn 1984

Tatarkiewicz Władysław, Historia filozofii, tom I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Voegelin Eric, Platon, Teologia Polityczna, Warszawa 2009.

Feliks Koneczny, Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej

Z. Stawrowski, Solidarność znaczy więź AD 2020

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

- student zna podstawową terminologię z zakresu myśli politycznej;

- student ma uporządkowaną wiedzę o podstawowych zagadnieniach myśli politycznej;

- student posiada wiedzę na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie myśli politycznej;

UMIEJĘTNOŚCI:

- student potrafi analizować, streszczać i prezentować tekst z zakresu myśli politycznej;

- student formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia z zakresu myśli politycznej oraz potrafi odpowiednio rekonstruować i uzasadniać poszczególne stanowiska;

– student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu myśli politycznej;

KOMPETENCJE:

- student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu myśli politycznej;

- student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń - 25 godz.

Przygotowanie referatu (wystąpienia) - 30 godz.

przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 5 godz.

suma godzin: 90 [90/30(25)=3]

liczba ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

1. Warunek wstępny (dopuszczający do możliwości zaliczenia zajęć):

- Obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność w semestrze) - ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE

2. Warunki decydujące o wyniku słuchaczy:

- aktywność na zajęciach, dokumentująca wiedzę o analizowanym tekście - 25%

- przygotowanie referatu (oceniana jakość merytoryczna i formalna) - 25%

- zaliczenie ustne - 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Sulkowski
Prowadzący grup: Mariusz Sulkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Gierycz
Prowadzący grup: Michał Gierycz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Sulkowski
Prowadzący grup: Mariusz Sulkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

1. Arystoteles, Etyka Nikomachejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

2. Arystoteles, Polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

3. Cyceron, O państwie, O prawie

4. Copleston Frederick, Historia filozofii, tom 1: Grecja i Rzym, PAX, Warszawa 2004.

5. Gierycz M., Sulkowski M., Istota polityki i metody nauki o polityce, [w:] Wprowadzenie do nauki o państwie, polityce i prawie, Wolters Kluwer, Warszawa 2022, s. 135-141.

6. Gilson Etienne, Metamorfozy Państwa Bożego, Wydawnictwo Teologia Polityczna, Warszawa 2020.

7. Hadot Pierre, Czym jest filozofia starożytna?

8. Platon, Obrona Sokratesa, tłumaczenie i komentarz Ryszard Legutko, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2007.

9. Platon, Państwo, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2009.

10. Platon, Prawa, PWN, Warszawa 1960.

11. Reale Giovanni, Historia filozofii starożytnej, tom II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005.

12. Sofokles, Antygona (uwaga: w tłumaczeniu K. Morawskiego, wydania różne)

13. Strauss L., Cropsey J., Historia filozofii politycznej, Warszawa 2010.

14. Strauss L., Czym jest filozofia polityki?, [w:] tegoż, Sokratejskie pytania, Aletheia, Warszawa 1998, s. 61-106.

15. Św. Augustyn, O państwie Bożym, tom I i II, tł. W. Kornatowski, PAX 1977.

16. Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t. 13 Prawo, Veritas, Londyn 1985.

17. Tatarkiewicz Władysław, Historia filozofii, tom I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

18. Voegelin Eric, Platon, Teologia Polityczna, Warszawa 2009.

19. Historia idei politycznych. Wybór tekstów, Tom I, red. Filipowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)