Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityki Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EU-POUE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityki Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTdjMzYzOWYtZTQzNC00NGQ0LTg0ZjItNzI2NDRhYWRjMDFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%228ebd4579-fe5b-45ef-b3e6-2ad2d4532b7c%22%7d
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z poszczególnymi politykami UE ich genezą i ewolucją, podziałem kompetencji pomiędzy UE a państwami członkowskimi w zakresie poszczególnych polityk oraz czynnikami determinującymi kształt poszczególnych polityk UE.

Literatura:

1. Barcz Jan (red.), Zasady ustrojowe Unii Europejskiej, Tom II, Wydanie 2, EuroPrawo, Warszawa 2010.

2. Barcz Jan (red.), Instytucje i prawo Unii Europejskiej, LexisNexis, Wydanie 3, Warszawa 2012.

3. Gierycz Michał, Chrześcijaństwo i Unia europejska. Rola religii w procesie integracji europejskiej, Wydawnictwo WAM, Instytut Politologii UKSW, Kraków-Warszawa 2008.

4. Hix Simon, System polityczny Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

5. Dudek Jerzy, Zapowiedź zmian w polityce energetycznej? Analiza Natolińska 1(73)2014, http://www.natolin.edu.pl/pdf/

analizy/Natolin_Analiza_1_2014.pdf

6. Duszczyk Maciej, Polityka imigracyjna Unii Europejskiej oraz swobodny przepływ pracowników – ewolucja i teraźniejszość, Warszawa 2011.

7. Gołębiowski Grzegorz (red.), Polityki unijne. Przewodnik poselski, Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, Warszawa 2011,

http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/FDFE463B673E0E96C12579440051207F/$file/Polityki%20unijne.pdf

8. Kawecka-Wyżykowska Elżbieta, Synowiec Ewa (red.), Unia Europejska, Tom I, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004.

9. Kapuśniak Tomasz, Wymiar Wschodni Europejskiej, Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej. Inkluzja bez członkostwa?, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2010.

http://www.natolin.edu.pl/pdf/zeszyty/natolin_zeszty_42.pdf

10. Marcinkowska Paula, Europejska Polityka Sąsiedztwa. Unia Europejska i jej sąsiedzi – wzajemne relacje i wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.

11. Nugent Neil, Unia Europejska. Władza i polityka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

12. Poboży Monika, Polityki sektorowe Unii Europejskiej, ASPRA-JR, Warszawa 2010.

13. Studia i Analizy Europejskie 2(8)/2011,

http://www.siae.wsg.byd.pl/userfiles/files/ED8_po_2_korekcie(1).pdf

14. Tchorek Grzegorz, Teoretyczne podstawy integracji walutowej, [w:] Paweł Kowalewski, Grzegorz Tchorek, Jarosław Górski (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2010, s. 31-54, http:// www.ugiw.umcs.lublin.pl/II.pdf .

15. Żurawski vel Grajewski Przemysław, Ewolucja Unii Europejskiej w warunkach kryzysu finansów strefy euro – agonia czy przesilenie? [w:] Kloczkowski J., Krutilek O., Wołek A. (red.), Kryzys Unii Europejskiej, Kraków 2012, s. 46-120.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

Wiedza

1. Identyfikuje najważniejsze polityki UE, zna podział kompetencji pomiędzy UE a państwami członkowskimi w zakresie poszczególnych polityk.

3. Zna zasady kształtujące polityki UE

3. Ma wiedzę na temat politycznych uwarunkowań kształtowania się poszczególnych polityk UE.

Umiejętności

1. Analizuje przyczyny i cele kształtowania się poszczególnych polityk UE

2. Porównuje rolę poszczególnych aktorów wpływających na kształt poszczególnych polityk UE.

Kompetencje

1. Ma świadomość złożoności kwestii związanych z kształtowaniem polityk UE, uwarunkowań politycznych, prawnych i ekonomicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

1. Aktywność na zajęciach (15%)

2. Prezentacja (20%)

3. Kolokwium (65%)

Kolokwium przeprowadzane jest zdalnie na platformie MS Teams z użyciem kamerki internetowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Sulkowski
Prowadzący grup: Mariusz Sulkowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTdjMzYzOWYtZTQzNC00NGQ0LTg0ZjItNzI2NDRhYWRjMDFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%228ebd4579-fe5b-45ef-b3e6-2ad2d4532b7c%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23"

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Raszewski
Prowadzący grup: Adam Raszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.