Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo Unii Europejskiej - w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EU-PUEw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo Unii Europejskiej - w.
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

E1_W08, E1_W11, E1_U05, E1_U06, E1_K04, E1_K05

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: zrozumienie specyfiki prawa UE oraz jego relacji z międzynar. prawem publ. i prawem krajowym, w tym źródeł i zasad prawnych oraz metod i środków implementacji; poznanie instytucjonalnych podstaw stanowienia, stosowania oraz implementacji prawa UE; zaznajomienie studentów z głównymi instytucjami prawa unijnego, w szczególności z systemem sądowym i pozasądowym ochrony prawnej.

Najważniejsze umiejętności jakie studenci powinni nabyć w trakcie zajęć to: identyfikowania zadań i obowiązków administracji krajowej związanych z implementacją prawa UE; rozszerzona um. pozyskiwana i samodzielnego wykorzystania wiedzy o prawie unijnym i jego oddziaływaniu na polski porządek prawny poszerzona o um. przeprowadzenia krytycznej analizy wybranego zagadnienia; interpretowania źródłowych materiałów obcojęz. (orzeczenia TSUE); samodzielne i krytyczne pogłębianie swojej wiedzy.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa.

2. Pojęcie prawa UE wraz z systematyką jego źródeł.

3. Stanowienie prawa Unii Europejskiej.

4. Stosowanie prawa Unii Europejskiej.

5. Pojęcie zasad systemu prawa UE, geneza wraz z systematyką.

6. Zasady stanowienia prawa UE.

7. Zasady stosowania prawa UE.

8. Zasady wdrażania prawa UE.

9. Zasady poprawnej implementacji prawa UE do porządków prawa krajowego.

10. Pozasądowy system ochrony prawnej w Unii.

11. Zapewnienie efektywności prawu Unii przez państwa członkowskie.

12. Udział parlamentów krajowych w tworzeniu i kontroli prawa UE.

13. Program naprawy prawodawstwa UE (ang. Better Legislation).

Literatura:

Źródła:

Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Teksty skonsolidowane traktatów uwzględniające korekty językowe, Dz.U. C 326 z 26.10.2012

Wskazane orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Podręcznik podstawowy:

J. Barcz, M. Górka. A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej . Podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji, Warszawa, 2020.

M. Witkowska, Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, Warszawa 2008

Opracowania dodatkowe:

1. J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony, Warszawa, 2011.

2. J. Galster (red.), Podstawy prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony: zarys wykładu, Toruń, 2010.

3. R. Skubisz, E. Skrzydło-Tefelska (red.), Prawo europejskie: zarys wykładu, Lublin, 2008.

4. J. Barcz, W. M. Góralski, I. Kolowca, Prawo Unii Europejskiej; casebook; wybór orzecznictwa sądów wspólnotowych, Cz.1: 1963-1995, Warszawa 2006.

5. J. Barcz, W. M. Góralski, I. Kolowca, Prawo Unii Europejskiej; casebook; wybór orzecznictwa sądów wspólnotowych, Cz.2: 1996-2005, Warszawa 2006.

6. A. Nowak-Far, Krajowa administracja w unijnym procesie podejmowania decyzji, Warszawa, 2004.

Literatura uzupełniająca:

1. P. Craig, G. de Búrca, The Evolution of EU law, Oxford, 2011.

2. A. Jaroń, The EU Charter of Fundamental Rights in the Reform Treaty and its Protocols. A Blurred Picture of the EU Fundamental Rights Protection Regime?, w: ECJ under siège, (red.)Giuseppe Martinico, ICFAI University Press, 2009.

3. T. Kubin, Postanowienia Traktatu Lizbońskiego a zagadnienie „deficytu demokracji” w Unii Europejskiej, Studia Europejskie 3/2010, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.

4. R. Talaga, Pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE w praktyce polskich sądów administracyjnych, Studia Europejskie 1/2010, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.

5. A. Fuksiewicz, Sejm I Senat rok po wejściu w życie traktatu lizbońskiego – dostosowanie do reformy instytucjonalnej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.

6. A. Flisek (red.), Prawo Unii Europejskiej wraz z indeksem rzeczowym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student rozumie specyfikę prawa Unii Europejskiej, jego relacji z prawem międzynarodowym publicznym oraz prawem krajowym; umie wskazać metody i środki implementacji prawa UE do prawa krajowego; umie zidentyfikować źródła prawa unijnego, zna i rozumie instytucjonalne i proceduralne mechanizmy tworzenia, wdrażania i funkcjonowania prawa unijnego; potrafi wymienić główne instytucje prawa unijnego, w tym w szczególności źródła i zasady prawa UE oraz środki ochrony; rozumie i umie zidentyfikować zakres prawnej integracji unijnej w poszczególnych jej obszarach.

Poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach student potrafi samodzielnie pozyskiwać i wykorzystywać wiedzę o prawie unijnym i jego oddziaływaniu na polski porządek prawny, pogłębiać umiejętność przeprowadzenia krytycznej analizy wybranego zagadnienia oraz interpretować źródłowe materiały obcojęzyczneh (orzeczenia TSUE).

Uzasadnienie punktów ECTS:

Godziny kontaktowe: 30h

Czytanie wskazanych lektur i identyfikacja materiałów: 40h

E-learning (ćwiczenie):5h

Przygotowanie do egzaminu: 25h

Razem:100h=4ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń Prawo Unii Europejskiej.

2. Zajęcia kończą się egzaminem pisemnym składającym się z pytań zamkniętych i otwartych.

Kryteria oceniania w odniesieniu do efektów kształcenia:

- na ocenę 2 (ndst.): nie rozumie specyfiki prawa Unii Europejskiej; nie potrafi wskazać źródeł prawa unijnego; nie zna instytucjonalnych podstaw tworzenia, implementacji i funkcjonowania prawa UE; nie zna metod i środków implementacji prawa UE do prawa krajowego; nie zna podstawowej terminologii Traktatu z Lizbony.

- na ocenę 3 (dst.): dostatecznie rozumie specyfikę prawa Unii Europejskiej; poprawnie wskazuje zaledwie na wybrane źródła prawa Unii; potrafi wskazać instytucjonalne podstawy tworzenia, implementacji i funkcjonowania prawa UE; rozróżnia niektóre instrumenty prawa wtórnego; słabo zna metody i/lub środki implementacji prawa UE do prawa krajowego; potrafi wskazać nazwać podstawowe instytucje prawa unijnego, ale nie potrafi ich zdefiniować; zna podstawową terminologię Traktatu z Lizbony, ale używa jej niewłaściwie/niespójnie.

- na ocenę 4 (db.): dobrze rozumie specyfikę prawa Unii Europejskiej; poprawnie wskazuje źródła prawa Unii; potrafi wskazać i umie pokazać w kontekście instytucjonalne podstawy tworzenia, implementacji i funkcjonowania prawa UE; rozróżnia instrumenty prawa wtórnego, ale ma kłopoty ze zrozumieniem ich specyfiki; zna metody i środki implementacji prawa UE do prawa krajowego; potrafi wskazać i przyporządkować podstawowe instytucje prawa unijnego do konkretnych orzeczeń TSUE, ale ma kłopoty z ich zdefiniowaniem; potrafi w sposób ogólny wytłumaczyć wpływ unijnej integracji prawnej Unii na sposób funkcjonowania współczesnych demokracji; zna podstawową terminologię Traktatu z Lizbony i używa jej w sposób właściwy/spójny.

- na ocenę 5 (bdb.): bardo dobrze rozumie specyfikę prawa Unii Europejskiej; poprawnie wskazuje i definiuje źródła prawa Unii; potrafi wskazać i umie pokazać w kontekście instytucjonalne podstawy tworzenia, implementacji i funkcjonowania prawa UE; potrafi wyjaśnić rolę i znaczenie instrumentów prawa wtórnego oraz rozumie ich specyfikę; dobrze zna metody i środki implementacji prawa UE do prawa krajowego; potrafi wskazać, zdefiniować i przyporządkować podstawowe instytucje prawa unijnego do konkretnych orzeczeń TSUE; potrafi w sposób głębiony wytłumaczyć wpływ unijnej integracji prawnej Unii na sposób funkcjonowania współczesnych demokracji;zna podstawową terminologię Traktatu z Lizbony i używa jej w sposób właściwy/spójny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Pawlik
Prowadzący grup: Kazimierz Pawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Góral
Prowadzący grup: Urszula Góral
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Pawlik
Prowadzący grup: Kazimierz Pawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)