Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Religijne źródła Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EU-RŹE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Religijne źródła Europy
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

E1_W03, E1_W09, E1_U04

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza z zakresu historii Europy

Podstawowa wiedza z zakresu historii filozofii

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy odnośnie do głównych tradycji religijnych obecnych w historii kontynentu europejskiego oraz ich wpływu na ukształtowanie się europejskiej cywilizacji. Ponadto zdobycie umiejętności łączenia obecnych we współczesnej kulturze europejskiej idei i zjawisk z odpowiednimi elementami tradycji religijnych stanowiących ich źródło.

Pełny opis:

1. Religie pogańskiej Grecji i Rzymu

2. Rzymska tradycja tolerancji a prześladowanie chrześcijan

3. Antropologia biblijna jako źródło idei ludzkiej niezbywalnej godności, równości ludzi i braterstwa

4. Dwie koncepcje wolności

5. Personalizm a personizm

6. Pogańskie a chrześcijańskie podejście do pracy

7. Antropologia ograniczona i nieograniczona oraz ich konsekwencje dla filozofii społecznej i politycznej

8. Chrześcijaństwo a desakralizacja świat

9. Źrodła wartości etycznych w różnych koncepcjach religijnych

10. Chrześcijaństwo a europejska koncepcja prawa

11. Człowiek jako istota społeczna

12. Dwie społeczności naturalne.

13. Idea uniwersytetu

14. Religia a ekonomia

Literatura:

P. Mazurkiewicz, Europeizacja Europy, Warszawa 2001.

K. Modzelewski, Barbarzyńska Europa, Warszawa 2004.

L. Kołakowski, Jezus Ośmieszony, Kraków 2014.

M. Koźmiński, Cywilizacja europejska, Warszawa 2004.

W. Roszkowski, Roztrzaskane lustro, Kraków 2019.

B. Szlachta, Słownik społeczny, Kraków 2004.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza na temat cywilizacji europejskiej, religijnych jej źródłach, procesach chrystianizacji i dechrystianizacji kontynentu. Zrozumienie źródeł własnej tożsamości i wyznawanych idei (o ile stanowią one przedmiot wykładu).

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne są dwie nieobecności za zajęciach. Każda następna powoduje obniżenie oceny końcowej o pół stopnia.

Na zakończenie semestru przeprowadzony zostanie ustny egzamin. Prowadzący bierze pod uwagę również aktywne uczestnictwo w wykładach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Mazurkiewicz
Prowadzący grup: Piotr Mazurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Mazurkiewicz
Prowadzący grup: Piotr Mazurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)