Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do europeistyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EU-WEU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do europeistyki
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

E1_W01, E1_W03, E1_U01, E1_U06, E1_K03

Wymagania wstępne:

brak wymagań

Pełny opis:

Celem zajęć jest nabycie wiedzy, czym są studia europejskie (europeistka) oraz zaznajomienie z problematyką podejmowaną w ramach tych studiów. Studenci poznają podstawowe terminy i kategorie europeistyczne. Zostaną zaznajomieni z głównymi procesami zachodzącymi w przeszłości i współcześnie w Europie. Uwaga studentów zostanie zwrócona w sposób szczególny na procesy integracji europejskiej. Zajęcia mają na celu nie tylko przekazanie wiedzy, ale również naukę umiejętności zdobywania informacji w zakresie problematyki europejskiej, ich prezentacji oraz dyskutowania na tematy europejskie z uwzględnieniem różnych punktów widzenia.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Wiedza:

Student posiada wiedzę, czym są studia europejskie, zna ich specyfikę i relacje do innych nauk, zna też podstawowe pojęcia (siatkę pojęciową) i podstawowe problemy (zagadnienia) podejmowane w ramach studiów europejskich (E1_W01);

Student ma podstawową wiedzę o charakterystycznych dla Europy strukturach społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych i ich ewolucji, jak również jej tradycjach ideowych ( E1_W03).

2. Umiejętności:

Student rozumie i potrafi wyjaśnić specyfikę i oryginalność integracji europejskiej. Prawidłowo wyjaśnia mechanizmy funkcjonowania wspólnot lokalnych i państwowych w kontekście integracji europejskiej (E1_U01);

Student potrafi dotrzeć do potrzebnych mu informacji i dokumentów, w tym pochodzących od instytucji Unii Europejskiej. Sprawnie porusza się w systemie informacji dostępnych w serwisach internetowych UE ( E1_U06).

3. Kompetencje społeczne:

Student potrafi współpracować i pełnić różne role w grupie, wykorzystuje doświadczenia pracy zespołowej. Potrafi wykazywać się przedsiębiorczością w działaniu (E1_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Efekty E1_W01, E1_W03

1. na ocenę bardzo dobrą: student posiada wiedzę, czym są studia europejskie, zna ich specyfikę i relacje do innych nauk, zna też wszystkie podstawowe pojęcia i podstawowe zagadnienia podejmowane w ramach studiów europejskich. Student ma podstawową wiedzę o wszystkich charakterystycznych dla Europy strukturach społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych i ich ewolucji, jak również jej tradycjach ideowych.

2. na ocenę dobrą: student posiada wiedzę, czym są studia europejskie, zna ich specyfikę i relacje do innych nauk, zna też większość podstawowych pojęć i podstawowych zagadnień podejmowanych w ramach studiów europejskich. Student ma podstawową wiedzę o większości charakterystycznych dla Europy struktur społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych i ich ewolucji, jak również jej tradycjach ideowych.

3. na ocenę dostateczną: student posiada wiedzę, czym są studia europejskie, zna ich specyfikę i relacje do innych nauk, zna też niektóre podstawowe pojęcia i podstawowe zagadnienia podejmowane w ramach studiów europejskich. Student ma podstawową wiedzę o niektórych charakterystycznych dla Europy strukturach społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych i ich ewolucji, jak również jej tradycjach ideowych.

Efekty E1_U01, E1_U06,

1. na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze rozumie i potrafi wyjaśnić specyfikę i oryginalność integracji europejskiej. Prawidłowo wyjaśnia mechanizmy funkcjonowania wspólnot lokalnych i państwowych w kontekście integracji europejskiej. Student potrafi dotrzeć do wszystkich potrzebnych mu informacji i dokumentów, w tym pochodzących od instytucji Unii Europejskiej. Bardzo sprawnie porusza się w systemie informacji dostępnych w serwisach internetowych UE.

2. na ocenę dobrą: student dobrze rozumie i potrafi wyjaśnić specyfikę i oryginalność integracji europejskiej. W miarę prawidłowo wyjaśnia mechanizmy funkcjonowania wspólnot lokalnych i państwowych w kontekście integracji europejskiej. Student potrafi dotrzeć do większości potrzebnych mu informacji i dokumentów, w tym pochodzących od instytucji Unii Europejskiej. W miarę sprawnie porusza się w systemie informacji dostępnych w serwisach internetowych UE.

3. na ocenę dostateczną: student w dostatecznym stopniu rozumie i potrafi wyjaśnić specyfikę i oryginalność integracji europejskiej. W miarę prawidłowo wyjaśnia mechanizmy funkcjonowania wspólnot lokalnych i państwowych w kontekście integracji europejskiej. Student potrafi dotrzeć tylko do niektórych potrzebnych mu informacji i dokumentów, w tym pochodzących od instytucji Unii Europejskiej. W stopniu dostatecznym porusza się w systemie informacji dostępnych w serwisach internetowych UE.

Efekty E1_K03

1. na ocenę bardzo dobrą: student doskonale potrafi współpracować i pełnić różne role w grupie, doskonale wykorzystuje doświadczenia pracy zespołowej. Potrafi wykazywać się przedsiębiorczością w działaniu;

2. na ocenę dobrą: student w miarę potrafi współpracować i pełnić różne role w grupie, wykorzystuje doświadczenia pracy zespołowej. Potrafi wykazywać się przedsiębiorczością w działaniu,

3. na ocenę dostateczną: student w ograniczonym stopniu potrafi współpracować i pełnić różne role w grupie, w ograniczonym stopniu wykorzystuje doświadczenia pracy zespołowej. W ograniczonym stopniu potrafi wykazywać się przedsiębiorczością w działaniu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Burgoński
Prowadzący grup: Piotr Burgoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie uczestników z problematyką podejmowaną w ramach studiów europejskich. Studenci poznają podstawowe terminy i kategorie europeistyczne. Zostaną zaznajomieni z głównymi procesami zachodzącymi w przeszłości i współcześnie w Europie. Uwaga studentów zostanie zwrócona w sposób szczególny na procesy integracji europejskiej. Zajęcia mają na celu nie tylko przekazanie wiedzy, ale również naukę umiejętności zdobywania informacji w zakresie problematyki europejskiej, ich prezentacji oraz dyskutowania na tematy europejskie z uwzględnieniem różnych punktów widzenia.

Pełny opis:

Tematyka podejmowana na zajęciach:

1. Studia europejskie (europeistyka) - w poszukiwaniu tożsamości dyscypliny

2. Europa jako przestrzeń geograficzna

3. Idea Europy. Kulturowe dziedzictwo Europy

4. Narody, mniejszości narodowe i etniczne w Europie

5. Ruchy migracyjne w Europie

6. Systemy i ustroje polityczne państw europejskich

7. Regionalizm w Europie

8. Koncepcje integracji europejskiej

9. Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej Europie

10. Polityczny, instytucjonalny i prawny wymiar integracji europejskiej

11. Gospodarczy wymiar integracji europejskiej

12. Społeczny wymiar Europy

13. Bezpieczeństwo europejskie

14. Europa we współczesnych stosunkach międzynarodowych i procesach globalizacji

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Ruszkowski, Wstęp do studiów europejskich, PWN, Warszawa 2007

2. K.A. Wojtaszczyk (red.), Integracja europejska, Poltext, Warszawa 2011

3. K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Europeistyka. Podręcznik akademicki, t.1. i t.2, PWN, Warszawa 2012

4. W. Bokajło, A. Pacześniak (red.), Podstawy europeistyki, Atla 2, Wrocław 2009

5. A.Z. Nowak, D. Milczarek (red.), Europeistyka w zarysie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006

6. W. Stankowski (red.), Europeistyka. Leksykon, PWN, Warszawa 2011

7. F. Gołembski, Kulturowe aspekty integracji europejskiej, WAiP, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:

1. Z. Bauman, Europa - niedokończona przygoda, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005

2. N. Davis, Europa. Między Wschodem a Zachodem, Znak, Kraków 2007

3. G. Delanty, Odkrywanie Europy. Idea, tożsamość, rzeczywistość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999

4. P. Mazurkiewicz, Europeizacja Europy, IP UKSW, Warszawa 2001

5. J. H. H. Weiler, Chrześcijańska Europa, Poznań 2003

6. J. Barcz (red.), Ustrój Unii Europejskiej, EuropPrawo, Warszawa 2010

Link do materiałów ćwiczeniowych na platformie Moodle:

....................(będzie podany wkrótce)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Burgoński
Prowadzący grup: Piotr Burgoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1) udział w zajęciach 30 godzin


2) przygotowanie referatu 10 godzin


3) wykonywanie zadań domowych 5 godzin


4) czytanie zadanej lektury 10 godzin


5) udział w konsultacjach 5 godzin


6) napisanie eseju 15 godzin


SUMA GODZIN: 75 = 3 ECTS, w tym w kontakcie bezpośrednim z nauczycielem akademickim - 35 godzin (1 ECTS)


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Burgoński
Prowadzący grup: Piotr Burgoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1) udział w zajęciach 30 godzin


2) przygotowanie referatu 10 godzin


3) wykonywanie zadań domowych 5 godzin


4) czytanie zadanej lektury 10 godzin


5) udział w konsultacjach 5 godzin


6) napisanie eseju 15 godzin


SUMA GODZIN: 75 = 3 ECTS, w tym w kontakcie bezpośrednim z nauczycielem akademickim - 35 godzin (1 ECTS)


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)