Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do prawa europejskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EU-WPE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do prawa europejskiego
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

E1_W08, E1_W09, E1_U05

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany

Cel przedmiotu: Przedstawienie podstaw tworzenia i stosowania prawa międzynarodowego w Europie. W ramach przedmiotu omówione zostaną organizację międzynarodowe międzyrządowe oraz porozumienia państw, z których działalnością wiąże się tworzenie prawa europejskiego. W sposób szczególny przedstawione zostaną akty prawa Unii Europejskiej, zasady implementacji tego prawa oraz odpowiedzialność za nieprzestrzeganie prawa UE.

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu nauki o prawie (prawoznawstwie) oraz wiedza z zakresu podstaw prawa międzynarodowego.

Pełny opis:

W ramach zajęć kursowych omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie do prawa europejskiego jako szczególnej kategorii prawa międzynarodowego.

2. Ogólna charakterystyka organizacji międzynarodowych typu międzyrządowego o zasięgu regionalnym (europejskim) ze szczególnym uwzględnieniem zdolności tworzenia oraz egzekwowania prawa (sądownictwo).

3. Rada Europy - historia, organizacja wewnętrzna, tworzenie prawa, specyfika rezolucji.

4. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i jej znaczenie dla tworzenia i stosowania prawa w Europie.

5. Dorobek orzeczniczy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - omówienie procedury orzekania oraz analiza wybranych orzeczeń.

6. OBWE - podstawowa charakterystyka; znaczenie działalności Grupy Wyszehradzkiej.

7. Prawo pierwotne UE - charakterystyka, dopuszczalność zmian, zakres związania.

8. Rozporządzenie - akt prawny bezpośrednio kształtujący prawa i obowiązki.

9. Dyrektywa - zasady implementacji, skutki braku implementacji, warunkowe zastosowanie bezpośrednie.

10. Decyzje.

11. Zalecenia, opinie, porozumienia międzyinstytucjonalne.

12. Znaczenie umów międzynarodowych EU oraz umów zawieranych przez państwa członkowskie UE.

13. Źródła, pojęcie i znaczenie praw podstawowych UE.

14. Problematyka stosowania prawa UE.

15. Sądownictwo wspólnotowe - ogólna charakterystyka, struktura, skład, procedury rozstrzygania spraw.

16. System ochrony prawnej UE: skarga z tytułu uchybieniu zobowiązaniom, skarga o stwierdzenie nieważności, skarga na bezczynność, skarga odszkodowawcza, odesłania prejudycjalne.

17. Zasady egzekwowania orzeczeń sądów UE, pojęcie i znaczenie tzw. środków tymczasowych.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

- J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji, Wyd. 6, Warszawa 2020 (str. 259-284, 323-362, 407-478),

- Traktat o Unii Europejskiej - wersja skonsolidowana,

- Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - wersja skonsolidowana,

- wybrane orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości UE.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

- M. Ahlt, M. Szpunar, Prawo Europejskie, Warszawa 2011

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po ukończeniu kursu student:

- umie wymienić organizacje oraz struktury tworzące europejski system prawny,

- potrafi przedstawić zasady obowiązywania prawa europejskiego oraz metody egzekwowania tego prawa (sądownictwo)

- ma wiedzę na temat struktury i mocy wiążącej poszczególnych aktów prawnych tworzonych w EU,

- rozumie i potrafi wyjaśnić, na czym polega wpływ prawa europejskiego na krajowe porządki prawne.

Uzasadnienie ECTS: 90 h = 30 ECTS

- uczestnictwo w zajęciach - 30 h

- lektura aktów i orzeczeń - 30 h

- przygotowanie do zajęć oraz aktywne uczestnictwo - 30 h

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest:

1) obecność na zajęciach kursowych (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności, w przypadku przekroczenia powyższej liczby student nie będzie mógł przystąpić do testu zaliczeniowego),

2) samodzielne przygotowanie i przedstawienie prezentacji na temat uzgodniony z prowadzącym zajęcia,

3) wynik z pisemnego testu składającego się z 20 pytań zamkniętych i 3 pytań otwartych.

Na ocenę końcową wpływ ma również aktywność na konwersatorium.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Pawlik
Prowadzący grup: Kazimierz Pawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Góral
Prowadzący grup: Urszula Góral
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Góral
Prowadzący grup: Urszula Góral
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)