Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do współczesnych systemów politycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EU-WWSPw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do współczesnych systemów politycznych
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

E1_W05, E1_U03, E1_K02, E1_K03

Skrócony opis:

Wykład ma na celu wprowadzenie w założenia teoretycznej analizy systemów politycznych zachodnich demokracji, które to

stanowi bazę dla praktycznych badań polityki tego obszaru.

Celem kursu jest zapoznanie się z wiedzą na temat podstawowych instytucji i procesów politycznych współczesnych państw

demokratycznych. W rezultacie studenci powinni opanować podstawowy zasób pojęć z zakresu analizy instytucji

ustrojowych i zjawisk politycznych oraz nabyć praktyczną umiejętność analizy zjawisk codziennej polityki

zachodnioeuropejskich demokracji.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie

2. Co to jest system polityczny?

3. Dlaczego system polityczny działa?

Instytucje:

4. Egzekutywa – prezydent i monarcha w parlamentaryzmie

5. Egzekutywa – prezydent w systemie prezydenckim

6. Egzekutywa – rząd i prezydent w systemie semiprezydenckim

7. Legislatywa (czy wciąż istotna?; organizacja i praca parlamentu)

8. Konstytucje i sądownictwo konstytucyjne

9. Wybory

10. Administracja i biurokracja

11. Federalizm, unitaryzm, decentralizacja

Aktorzy:

12. Partie polityczne w rządzie

13. Grupy nacisku

14. Co się zmienia - multi-level governance

15. Modele analizy systemu politycznego – podsumowanie.

Literatura:

Współczesne systemy polityczne – spis literatury

1. Heywood A.. Politologia, PWN, Warszawa 2011.

2. Współczesne systemy polityczne (red. naukowa M. Żmigrodzki, B. Dziemidok-Olszewska), PWN, Warszawa 2011.

3. Antoszewski A., R.Herbut, Systemy polityczne współczesnej Europy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006.

4. Wojtaszczyk K.A., Jakubowski W., Współczesne systemy polityczne, w: Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych. (red. K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski), ASPRA-JR, Warszawa 2007, s. 429-656.

5. Sarnecki P., Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Oficyna Wolters Kluwer Polska, 2007.

6. Skrzydło W., E.Gdulewicz (red.), Ustroje państw współczesnych. [T.1], Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin, 2010

7. Konopelko A., Wprowadzenie do teorii systemów politycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, 2010

8. Żarnowski J., Współczesne systemy polityczne. Zarys problematyki, WSHiP, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Antoszewski A., Wzorce rywalizacji politycznej we współczesnych demokracjach europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2004.

2. Banaszak B., Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa, 2007.

3. Gulczyński M., Panorama systemów politycznych świata, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, 2004.

4. Izdebski H., Fundamenty współczesnych państw, LexisNexis, Warszawa, 2007.

5. Saward M., Demokracja, Wydawnictwo Sic!, Warszawa, 2008.

6. Tilly Ch., Demokracja, PWN, Warszawa, 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

K_W01 - student zna podstawowe pojęcia z zakresu współczesnych systemów politycznych

K_W02 - student ma uporządkowaną znajomość głównych zagadnień z zakresu współczesnych systemów politycznych

K_W03 - student zna wybrane koncepcje teoretyczne z zakresu współczesnych systemów politycznych

Umiejętności:

K_U04 - studenci potrafią wykorzystać nabytą wiedzę do analizy aktualnych wydarzeń politycznych

Kompetencje:

K_K05 - student jest przygotowany do dokonywania podstawowych analiz współczesnych systemów politycznych

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia mają charakter wykładowy. Kończy jest egzamin ustny.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmE3MjdiMWEtOTY2Yi00ZmU0LWE2NTEtYjM2NWVhMDAxMDQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%2216fd8ee9-018d-4718-8543-6bf0d6ff67b7%22%7d

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Wojtas-Jarentowska
Prowadzący grup: Kinga Wojtas-Jarentowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Wojtas-Jarentowska
Prowadzący grup: Kinga Wojtas-Jarentowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Wojtas-Jarentowska
Prowadzący grup: Kinga Wojtas-Jarentowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)