Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filozofii - ćw.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EU-WdF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii - ćw.
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

E1_W03, E1_U04, E1_U11, E1_K02

Skrócony opis:

Na ćwiczeniach omawiane są główne kierunki filozofii od starożytności do czasów współczesnych. Celem zajęć jest poznanie podstawowych informacji o najważniejszych, „klasycznych” kierunkach filozoficznych.

Pełny opis:

Podczas prowadzonych zajęć studenci zapoznają się z głównymi filozofami reprezentującymi swoje epoki, oraz z najbardziej wpływowymi prądami i koncepcjami, które powstały wśród omawianych postaci od VII wieku przed narodzeniem Chrystusa do współczesności. Omówione zostaną poglądy tych filozofów, którzy wywarli największy wpływ na kształtowanie się filozofii europejskiej. Ćwiczenia mają na celu wyłonienie podstawowych filozoficznych zagadnień z omawianych epok, ukazanie najważniejszych idei, rozwoju myśli filozoficznej oraz jej wpływu na kształtowanie się kultury w kręgu cywilizacji europejskiej.

Literatura:

Podczas zajęć analizowane będą fragmenty następujących dzieł:

1. Jean Pierre Vernant – Źródła myśli greckiej

2. Platon – Fedon

3. Platon – Państwo, Prawa

4. Arystoteles – Metafizyka, Etyka Nikomachejska

5. św. Augustyn – O naturze dobra

6. św. Tomasz z Akwinu – Traktat o Bogu

7. Kolokwium

8. Kartezjusz – Rozprawa o metodzie

9. Locke, "Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego”

10. D. Hume, "Badania dotyczące rozumu ludzkiego"

11. I. Kant, "Krytyka czystego rozumu", „Prolegomena”

12. F. Nietzsche, „Antychryst”, „Wiedza radosna

13. E. Husserl, „Idea fenomenologii”, „Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii”

14. M. Heidegger, „Bycie i czas”

15. Neopozytywizm, filozofia analityczna, M. Heller, „Filozofia nauki”

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

- studenci potrafią operować terminologią filozoficzną

- rozumieją wpływ filozofii na uformowanie obecnej kultury

- znają wybranych filozofów oraz ich główne idee

Umiejętności:

- studenci potrafią analizować teksty filozoficzne

- wiedzą jak argumentować koncepcje filozoficzne

- potrafią odnieść się w swoich wypowiedziach do omawianych filozofów oraz ich myśli

Kompetencje społeczne:

- studenci mają świadomość spuścizny filozoficznej, która wywarła znaczący wpływ na ukształtowanie się kultury europejskiej

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach

- aktywny udział w zajęciach

- ocena z kolokwium

- prezentacja

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kucharski
Prowadzący grup: Dariusz Kucharski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)