Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zasady kompozycji pracy naukowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EU-ZKPN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zasady kompozycji pracy naukowej
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

E1_W12,

E1_U06,

K_U10

Skrócony opis:

Zasadniczym celem prowadzonych zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami w zakresie metodologii nauk społecznych, niezbędnymi w procesie przygotowania i realizacji pisemnej pracy naukowej.

W szczególności studenci podczas prowadzonych zajęć:

- zapoznają się z rodzajami pisemnych prac naukowych realizowanych w ramach studiów uniwersyteckich,

- poznają zasady redagowania pracy dyplomowej (licencjackiej) oraz tworzenia poszczególnych elementów jej struktury,

- będą rozwijać umiejętności poprawnego komponowania tekstu naukowego,

- zdobędą wiedzę o podstawowych regulacjach prawnych z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Pełny opis:

Szczegółowy zakres tematów omawianych podczas zajęć:

1. Zasady pracy naukowej.

2. Rodzaje prac naukowych realizowanych w ramach studiów uniwersyteckich.

3. Polskie regulacje prawne dotyczące własności intelektualnej (ghostwriting, plagiat).

4. Struktura pracy dyplomowej (licencjackiej), w tym:

- wybór tematu i ustalanie tytułu pracy,

- plan i struktura pracy,

- elementy składowe wstępu i zakończenia (zasady ich konstruowania),

- tworzenie bibliografii.

5. Zasady redagowania tekstu naukowego, w tym:

- styl i język tekstu naukowego,

- zasady cytowania,

- wykorzystanie i rodzaje przypisów,

- stosowanie tabel, wykresów, diagramów.

6. Różnorodność i wykorzystywanie źródeł w pracach naukowych (w tym źródeł internetowych).

Integralną częścią zajęć będą ćwiczenia praktyczne w pisaniu tekstów naukowych.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

1. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83.

2. Stachowiak Z., Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych: (licencjackich, magisterskich i podyplomowych), Warszawa 2001.

3. Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, 1999.

4. Urban S., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2010.

5. Wojtaszczyk K. A., Jakubowski W. (red.), Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne, Warszawa 2010.

6. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Warszawa 2014-2015.

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Czaputopwicz J. (red.), Studia europejskie. Wyzwania interdyscyplinarności, Warszawa 2014.

2. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2007.

3. Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2017.

4. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

5. Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995.

6. Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 1996.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W efekcie zajęć student/tka zna podstawowe zasady pracy nad tekstem naukowym stosowane w nauce o polityce i administracji w zakresie studiów europeistycznych. W szczególności potrafi dokonać wyboru tematu pracy dyplomowej, ustalić jej tytuł, przygotować jej strukturę, określić jej cele, pytania badawcze, ograniczniki czasowe, przestrzenne i przedmiotowe, oraz sporządzić bibliografię pracy (potrafi dotrzeć do informacji i dokumentów Unii Europejskiej, sprawnie korzystać z oficjalnych zasobów dokumentów UE). Ponadto, student/tka posiada umiejętność redagowania tekstu naukowego, zna zasady cytowania i sporządzania przypisów.

Student/tka zna regulacje prawne w zakresie ochrony praw autorskich w Polsce.

OPIS ECTS:

Udział w zajęciach – 15 godz.

Przygotowanie do zajęć- 45 godz.

Liczba ECTS: 60 godz. = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie zajęć stosowane jest ocenianie ciągłe, obejmujące:

- obecność na zajęciach (obowiązkowa, dozwolona max. 1 nieusprawiedliwiona nieobecność),

- aktywność na zajęciach – każdy student zobowiązany jest do terminowego wykonania prac zleconych podczas zajęć,

- udział w dyskusjach nad realizacją zadań grupowych w trakcie zajęć.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Prowadzący grup: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac4aadcd397524ae0ad1faf511cd4161b%40thread.tacv2/conversations?groupId=4d41d2b0-5bbd-4950-af4b-148def66f841&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zasadniczym celem prowadzonych zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami w zakresie metodologii nauk społecznych, niezbędnymi w procesie przygotowania i realizacji pisemnej pracy naukowej.

W szczególności studenci podczas prowadzonych zajęć:

- zapoznają się z rodzajami pisemnych prac naukowych realizowanych w ramach studiów uniwersyteckich,

- poznają zasady redagowania pracy dyplomowej (licencjackiej) oraz tworzenia poszczególnych elementów jej struktury,

- będą rozwijać umiejętności poprawnego komponowania tekstu naukowego,

- zdobędą wiedzę o podstawowych regulacjach prawnych z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Pełny opis:

Szczegółowy zakres tematów omawianych podczas zajęć:

1. Zasady pracy naukowej.

2. Rodzaje prac naukowych realizowanych w ramach studiów uniwersyteckich.

3. Polskie regulacje prawne dotyczące własności intelektualnej (ghostwriting, plagiat).

4. Struktura pracy dyplomowej (licencjackiej), w tym:

- wybór tematu i ustalanie tytułu pracy,

- plan i struktura pracy,

- elementy składowe wstępu i zakończenia (zasady ich konstruowania),

- tworzenie bibliografii.

5. Zasady redagowania tekstu naukowego, w tym:

- styl i język tekstu naukowego,

- zasady cytowania,

- wykorzystanie i rodzaje przypisów,

- stosowanie tabel, wykresów, diagramów.

6. Różnorodność i wykorzystywanie źródeł w pracach naukowych (w tym źródeł internetowych).

Integralną częścią zajęć będą ćwiczenia praktyczne w pisaniu tekstów naukowych.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

1. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83.

2. Stachowiak Z., Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych: (licencjackich, magisterskich i podyplomowych), Warszawa 2001.

3. Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, 1999.

4. Urban S., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2010.

5. Wojtaszczyk K. A., Jakubowski W. (red.), Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne, Warszawa 2010.

6. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Warszawa 2014-2015.

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Czaputopwicz J. (red.), Studia europejskie. Wyzwania interdyscyplinarności, Warszawa 2014.

2. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2007.

3. Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2017.

4. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

5. Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995.

6. Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 1996.

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Rydliński
Prowadzący grup: Bartosz Rydliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Rydliński
Prowadzący grup: Bartosz Rydliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.