Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Parlament Europejski- podstawy prawne i praktyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-OG-EU-PEU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Parlament Europejski- podstawy prawne i praktyka
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza: E1_W08, E1_W10

Umiejętności: E1_U01, E1_U03

Kompetencje: E1_K04

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z podstawami prawnymi funkcjonowania Parlamentu Europejskiego (Traktatami, prawem wtórnym, regulaminem) oraz ze sposobem, w jaki Parlament Europejski wypełnia swe zadania. Sposób funkcjonowania PE będzie pokazany z perspektywy mikro (pojedynczego członka PE), mezo (komisje, grupy polityczne) oraz makro (PE w relacji do innych instytucji UE).

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1) Struktura wewnętrzna PE

2) Aparat administracyjny PE

3) Eurodeputowany i jego biuro

4) Selekcja kandydatów. Reelekcja.

5) Socjalizacja eurodeputowanych w PE

6) Grupy polityczne i partyjne delegacje narodowe

7) Wybory do PE

8) Alokacja miejsc w PE

9) Legislacyjna funkcja PE

10) Nielegislacyjne funkcje PE

11) Posiedzenia plenarne. Spójność głosowań. Koalicje

12) Rola komisji

13) Lobbying, reprezentacja interesów

Literatura:

Obowiązkowa:

1) Ariadna Ripoll Servent, The European Parliament, Red Globe Press, Macmillan International, 2018

2) Krzysztof Zuba, Błażej Choroś (red.), Parlament Europejski w strukturze instytucjonalnej i politycznej Unii Europejskiej, Uniwersytet Opolski, Opole 2019

3) Józef Fiszer (red.), Parlament Europejski po Traktacie z Lizbony, Warszawa 2011

4) Agnieszka Nitszke, Janusz Józef Węc (red.), Podsumowanie VIII kadencji Parlamentu Europejskiego, Kraków 2019

5) Jan Barcz, Od lizbońskiej do postlizbońskiej Unii Europejskiej, Warszawa 2020

Uzupełniająca:

1) Erik Akse (red.), How the EU institutions work. Your handbook and guide to EU decision-making, John Harper Publishing, 2020

2) Alan Hardacre (red.), How to work with the EU institutions. A practical guide to successful public affairs in the EU, John Harper Publishing, 2020

3) Nikoleta Yordanova, Organising the European Parliament, ECPR, 2013

Link do materiałów ćwiczeniowych na platformie Moodle:

https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=16894

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: Student posiada wiedzę odnośnie do podstaw prawnych, w oparciu o które funkcjonuje Parlament Europejski. Zna strukturę PE, jego głównych aktorów, sposób, w jaki podejmowane są decyzje i kto ma na nie wpływ, sposób funkcjonowania eurodeputowanych i administracji PE, rozumie specyfikę procesów politycznych mających miejsce w PE.

Umiejętności: Student potrafi wyjaśnić, dlaczego przyjęto w PE określone rozwiązania instytucjonalne, dlaczego podjęto określone decyzje, potrafi wyjaśnić sposób zachowania aktorów politycznych wpływających na proces polityczny mający miejsce w PE. Student potrafi wskazać osobom zainteresowanym (obywatelom, grupom interesu) sposób, w jaki mogą wpływać na proces decyzyjny w PE.

Kompetencje: Student potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje o PE, znajdować jego wewnętrzne dokumenty, wyszukiwać dane na temat bieżącej pracy w PE i je analizować.

Opis ECTS:

- udział w zajęciach - 22,5 h

- czytanie lektur - 17,5 h

- wykonywanie ćwiczeń - 30 h

- przygotowanie referatu - 15 h

- przygotowanie się do testu końcowego - 15 h

100 h = 4 ECTS (1 ECTS = 25-30 h)

Metody i kryteria oceniania:

Oceniane będą:

- treść i sposób przekazania treści podczas wygłaszanego referatu

- udział w dyskusji podczas zajęć

- wykonywanie zleconych zadań domowych

- wiedza w zakresie zagadnień omawianych na zajęciach

W przypadku referatu i aktywności podczas zajęć oceniane będą: treść, logiczność, język, pomysłowość, zaangażowanie.

Oceny referatu i aktywności podczas zajęć dokona prowadzący na zakończenie każdych zajęć.

Wiedza w zakresie omawianych zagadnień będzie sprawdzona podczas zaliczenia końcowego na ostatnich zajęciach. Zaliczenie końcowe będzie w trybie zdalnym.

Praktyki zawodowe:

--

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Burgoński
Prowadzący grup: Piotr Burgoński
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1bd5771ce62841c1b4ff63469ab21748%40thread.tacv2/conversations?groupId=8de70da7-28a5-4da9-9c08-45ba70f3bfc3&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z podstawami prawnymi funkcjonowania Parlamentu Europejskiego (Traktatami, prawem wtórnym, regulaminem) oraz ze sposobem, w jaki Parlament Europejski wypełnia swe zadania. Sposób funkcjonowania PE będzie pokazany z perspektywy mikro (pojedynczego członka PE), mezo (komisje, grupy polityczne) oraz makro (PE w relacji do innych instytucji UE).

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1) Struktura wewnętrzna PE

2) Aparat administracyjny PE

3) Eurodeputowany i jego biuro

4) Selekcja kandydatów. Reelekcja.

5) Socjalizacja eurodeputowanych w PE

6) Grupy polityczne i partyjne delegacje narodowe

7) Wybory do PE

8) Alokacja miejsc w PE

9) Legislacyjna funkcja PE

10) Nielegislacyjne funkcje PE

11) Posiedzenia plenarne. Spójność głosowań. Koalicje

12) Rola komisji

13) Lobbying, reprezentacja interesów

Literatura:

Obowiązkowa:

1) Ariadna Ripoll Servent, The European Parliament, Red Globe Press, Macmillan International, 2018

2) Krzysztof Zuba, Błażej Choroś (red.), Parlament Europejski w strukturze instytucjonalnej i politycznej Unii Europejskiej, Uniwersytet Opolski, Opole 2019

3) Józef Fiszer (red.), Parlament Europejski po Traktacie z Lizbony, Warszawa 2011

4) Agnieszka Nitszke, Janusz Józef Węc (red.), Podsumowanie VIII kadencji Parlamentu Europejskiego, Kraków 2019

5) Jan Barcz, Od lizbońskiej do postlizbońskiej Unii Europejskiej, Warszawa 2020

Uzupełniająca:

1) Erik Akse (red.), How the EU institutions work. Your handbook and guide to EU decision-making, John Harper Publishing, 2020

2) Alan Hardacre (red.), How to work with the EU institutions. A practical guide to successful public affairs in the EU, John Harper Publishing, 2020

3) Nikoleta Yordanova, Organising the European Parliament, ECPR, 2013

Link do materiałów ćwiczeniowych na platformie Moodle:

https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=16894

Wymagania wstępne:

--

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)