Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problematyka państwa opiekuńczego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-OG-PO-PPO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problematyka państwa opiekuńczego
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Broda-Wysocki
Prowadzący grup: Piotr Broda-Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

Cele przedmiotu:

Poznanie historii (podstawowe fakty) oraz mechanizmów państwa opiekuńczego (tzw. welfare state).

Wymagania wstępne:

brak

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Na przedmiot składają się następujące obszary problemowe:

1. państwo typu welfare state (definicje, powstanie, obszary działania i ich historyczna ewolucja)

2. Sprzeczności państwa opiekuńczego (fordyzm i postfordyzm; praca jako podstawa świadczeń społecznych; państwo opiekuńcze jako przyczyna nowych kwestii społecznych, lewicowe idee konstytutywne i liberalne zasady realizacji)

3. "reżimy" (rodzaje) welfare state

4. nowe kategorie nierówności i nowe działania (od biernego wspomagania socjalnego do inwestycji społecznych)

5. kluczowe polityki w ramach welfare state na początku XXI wieku (polityka rodzinna, kwestia starości i jakości życia, polityka edukacyjna)

6. Nowe wyzwania globalne (korupcja, uchodźctwo, wzrastające nierówności)

7. kryzys roku 2009 (w odniesieniu do społecznych celów i strategii UE; percepcja kryzysu - kryzys społeczny a kryzys gospodarczy; identyfikacja konsekwencji kryzysu

8. Jakość życia w Europie - ujęcie porównawcze

9. nowa jakość działań w przyszłości - od redystrybucji do partycypacji w obszarze zabezpieczenia społecznego.

Metody oceny:

zaliczenie będzie miało formę ustną, dostosowaną do wymogów zdalnej formuły prowadzenia zajęć i egzaminu. Studenci otrzymają odpowiednio wczesniej tezy/pytania, które będą obowiązywały na egzaminie ustnym. Ten będzie miał forme indywidualnych połączeń audio/wideo w umówionym czasie.

Literatura:

F.G. Castles, S. Leibfried, J. Lewis, Ch. Pierson, The Oxford Handbook of the Welfare State, Oxford 2010

H. Brighouse, Sprawiedliwość, Warszwawa 2007

R. Lister, Bieda, Warszawa 2007

S. White, Równość, Warszawa 2008

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)