Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System polityczny Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-OG-PO-SPUE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System polityczny Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzNlOTNhODYtMTllMi00NDRhLTljYTMtMDg0ZDQ5MzQwMTJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22e16a1947-85c0-428e-9e65-306b3418082c%22%7d
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza i umiejętności P1_W04, P1_W10:


- Student posiada wiedzę na temat funkcjonowania systemu politycznego UE oraz jego struktury wewnętrznej (podsystemów) i ma na ten temat pogłębioną wiedzę.

- Student zna narzędzia teoretyczne do analizy procesów politycznych w systemie UE i umie się nimi posługiwać.

- Student potrafi rozpoznać, nazwać i określić zależności zachodzące między poszczególnymi elementami systemu politycznego UE, w tym między instytucjami UE a ich środowiskiem politycznym i społecznym.

- Student potrafi wskazać, opisać i przeanalizować zjawiska związane z dynamiką systemu politycznego UE. Zna modele teoretyczne UE i potrafi je scharakteryzować.

- Student potrafi znaleźć źródła informacji o UE i stosowanie je wykorzystać.


Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu: Na pierwszych zajęciach omówione zostaną najważniejsze teorie dotyczące systemu politycznego UE () a w następnej kolejności poszczególne jego elementy (w tym instytucje europejskie) i mechanizmy procesu decyzyjnego (zasady działania, funkcje i kompetencje). Położony zostanie nadto nacisk na dynamikę całego systemu oraz podstawy prawne działania UE i jej organów, strukturę wewnętrzną oraz praktykę ich funkcjonowania. Zajęcia prowadzone będą z uwzględnieniem aspektu federalnego UE, a mianowicie kształtowania się i rozwoju struktur (instytucji i mechanizmów), które pozostają typowe dla systemów złożonych, jak też oczywiście traktatów europejskich w tym Traktatu Lizbońskiego.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

A) Wprowadzenie w zagadnienie systemu politycznego UE i jego dynamiki .

1. Europeizacja: definicja, kierunki, rodzaje, środki, mechanizmy.

2. Złożoność i wielopłaszczyznowość systemu, jego zdolności do adaptacji, przenikania i kowariancji.

3. Przywództwo (w) UE.

B) System instytucjonalny UE

1. Rada Europejska - geneza, podstawa prawna działania, charakter instytucji, skład, posiedzenia, tryb prac, sposób podejmowania decyzji; zadania; zmiany Traktatu Lizbońskiego.

2. Rada Unii Europejskiej - geneza, charakter instytucjonalny, zadania, skład, organizacja wewnętrzna i jednostki pomocnicze, posiedzenia Rady - przebieg i przygotowanie, tryb podejmowania decyzji; zmiany Traktatu z Lizbony.

3. Komisja Europejska - geneza, funkcja w systemie instytucjonalnym UE, zadania i kompetencje, skład i sposób wewnętrznej organizacji; procedura powoływania Komisji; tryb działania, zasada kolegialnej odpowiedzialności, zasada bezstronności i niezależności; rola przewodniczącego Komisji; zmiany Traktatu z Lizbony.

4. Parlament Europejski - historia instytucjonalna, skład, sposób powoływania, charakter mandatu, struktura i organizacja wewnętrzna, tryb podejmowania decyzji; kompetencje; zmiany Traktatu z Lizbony.

5. Organy sądowe - geneza i prawne podstawy działania, skład i sposób mianowania, tryb funkcjonowania, status członków, zakres jurysdykcji; postępowanie przed sądami unijnymi, zmiany Traktatu z Lizbony.

5. Partie na poziomie europejskim, grupy polityczne w PE, wybory do PE, referenda

C) System prawny.

1. Rodzaje i charakterystyka aktów prawnych.

2. Proces i procedury ustawodawcze w UE.

3. Dynamika porządku prawnego.

4. Porządek prawny UE a państwa członkowskie.

D) System kompetencyjny

1. Zakres kompetencji

2. Dynamika kompetencji i oddziaływania każdego z podmiotów w obrębie wybranych polityk

E) Proces decyzyjny w UE.

1. Ustanawianie agendy.

2. Kształtowanie polityki.

3. Wpływ zorganizowanych grup lobbingowych na procesy decyzyjne.

3. Podejmowanie decyzji.

4. Implementacja.

F) Podsystem obywatelski

1. Obywatelstwo europejskie.

2. Prawa i obowiązki obywatelskie.

3. Udział obywateli w procesie decyzyjnym UE.

4. Eurowybory.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ambroziak A. (red.), Proces decyzyjny w Unii Europejskiej. Przewodnik dla urzędnika administracji publicznej, MSZ, Warszawa 2010.

2. Barcz J., Poznaj Traktat z Lizbony, UKIE 2008.

3. Barcz J., Przewodnik po Traktacie Lizbońskim, Warszawa 2008.

4. Hix S., Hoyland B., The Political System of the European Union, 3rd edition, Palgrave Macmillan, New York 2011. / Hix. S., System polityczny Unii Europejskiej, PWN 1999.

5. . Grosse T. G, Dwupoziomowy system polityczny w Europie, "Przegląd Europejski" 2(25) 2012, s. 7-26.

6. Nugent N., Unia Europejska. Władza i polityka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

7. Ruszkowski J., Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

8. Tomaszewski K., Unia Europejska w poszukiwaniu skutecznego mechanizmu zarządzania. Analiza krytyczna modelu teoretycznego multi-level governance, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.

9. Traktat Lizboński.

Literatura uzupełniająca:

1. Wallace H. , Pollack M. A., Young A. R., Policy-Making in the European Union, 7th edition, Oxford University Press, Oxford, UK 2015.

2. Siemsse M., Kreuzeder M., Negotiations and Decision-Making in the European Union. Teaching and Learning through Role-Play Simulation Games, AV Akademikerverlag, Saarbrücken 2012.

3. Ewentualna dodatkowa literatura będzie podawana na każdych zajęciach.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

1. Posiada wiedzę o zasadach funkcjonowania systemu politycznego UE, jej aktorach i polityce.

2. Ma wiedzę na temat procesów integracji i dezintegracji zachodzących w UE

3. Zna i rozumie procesy zmian struktur i instytucji UE oraz mechanizmów je kształtujących.

4. Potrafi interpretować zjawiska polityczne zachodzące w obrębie systemu politycznego UE.

5. Potrafi analizować konkretne problemy.

Opis ECTS:

- liczba punktów możliwych do zdobycia: 2 ECTS

- łączna liczba godzin w semestrze - 30,0

- poszukiwanie materiałów dodatkowych niezbędnych do ugruntowania i poszerzenia zdobytej wiedzy: 10 h - 1 ECTS

- przygotowanie się studenta do zaliczenia/egzaminu: 10 h - 1 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

1. Test pisemny na koniec semestru zgodnie z przewidzianą w planie formą zaliczenia. Test będzie miał formę pytań otwartych i zamkniętych, przy czym pytania otwarte będą decydujące jeśli chodzi o punktację i o ocenę. Obecność na konwersatorium jest obowiązkowa.

Wszelkie zaliczenia poprawkowe odbywać się będą tylko i wyłącznie w sesji poprawkowej dla danego semestru. Późniejszych zaliczeń nie będzie. Wobec osób przyłapanych na ściąganiu stosować się będzie odpowiednie konsekwencje i przewidziane procedury.

2. Do oceny końcowej (średnia arytmetyczna) wliczana będzie aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Brzezińska
Prowadzący grup: Monika Brzezińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu:

Na pierwszych zajęciach omówione zostaną najważniejsze teorie dotyczące systemu politycznego UE, a w następnej kolejności poszczególne jego elementy (w tym instytucje europejskie) i mechanizmy procesu decyzyjnego (zasady działania, funkcje i kompetencje). Położony zostanie nadto nacisk na dynamikę całego systemu oraz podstawy prawne działania UE i jej organów, strukturę wewnętrzną oraz praktykę ich funkcjonowania. Zajęcia prowadzone będą z uwzględnieniem aspektu federalnego UE, a mianowicie kształtowania się i rozwoju struktur (instytucji i mechanizmów), które pozostają typowe dla systemów złożonych, jak też oczywiście traktatów europejskich w tym Traktatu Lizbońskiego.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

A) Wprowadzenie w zagadnienie systemu politycznego UE i jego dynamiki (m.in. złożoność i wielopłaszczyznowość systemu, jego zdolności do adaptacji, przenikania i kowariancji,

B) System instytucjonalny UE (Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Parlament Europejski itd.),

C) System prawny. Rodzaje i charakterystyka aktów prawnych.

D) System kompetencyjny (rola instytucji europejskich, miejsce poszczególnych polityk w strukturze UE, zakres kompetencji i oddziaływania każdego z podmiotów w obrębie wybranych polityk),

E) Podsystem obywatelski (obywatelstwo europejskie, udział obywateli w procesie decyzyjnym UE, eurowybory, tworzenie zorganizowanych grup lobbyngowych itd.).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ambroziak A. (red.), Proces decyzyjny w Unii Europejskiej. Przewodnik dla urzędnika administracji publicznej, MSZ, Warszawa 2010.

2. Barcz J., Poznaj Traktat z Lizbony, UKIE 2008.

3. Barcz J., Przewodnik po Traktacie Lizbońskim, Warszawa 2008.

4. Hix S., Hoyland B., The Political System of the European Union, 3rd edition, Palgrave Macmillan, New York 2011. / Hix. S., System polityczny Unii Europejskiej, PWN 1999.

5. . Grosse T. G, Dwupoziomowy system polityczny w Europie, "Przegląd Europejski" 2(25) 2012, s. 7-26.

6. Nugent N., Unia Europejska. Władza i polityka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

7. Ruszkowski J., Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

8. Tomaszewski K., Unia Europejska w poszukiwaniu skutecznego mechanizmu zarządzania. Analiza krytyczna modelu teoretycznego multi-level governance, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.

9. Traktat Lizboński.

Literatura uzupełniająca:

1. Wallace H. , Pollack M. A., Young A. R., Policy-Making in the European Union, 7th edition, Oxford University Press, Oxford, UK 2015.

2. Siemsse M., Kreuzeder M., Negotiations and Decision-Making in the European Union. Teaching and Learning through Role-Play Simulation Games, AV Akademikerverlag, Saarbrücken 2012.

3. Ewentualna dodatkowa literatura będzie podawana na każdych zajęciach.

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu struktury i funkcjonowania systemów politycznych oraz znajomość historii integracji europejskiej.

Zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej, a materiały umieszczane są na platformie Moodle.

Link dostępu do zajęć:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzNlOTNhODYtMTllMi00NDRhLTljYTMtMDg0ZDQ5MzQwMTJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22e16a1947-85c0-428e-9e65-306b3418082c%22%7d

Wymagany jest dostęp do komputera (kamera, mikrofon i głośnik) oraz Internetu.

Nie wyrażam zgody na nagrywanie, kopiowanie i dalsze powielanie materiałów stanowiących moją własność i dobro intelektualne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.