Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teorie i pomiar ubóstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-OG-PO-TPU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teorie i pomiar ubóstwa
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Broda-Wysocki
Prowadzący grup: Piotr Broda-Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi teoriami ubóstwa oraz metodami i sposobami jego pomiaru.

Wymagania wstępne:

brak

Pełny opis:

Przedmiot ma charakter wykładu.

1. Teorie ubóstwa

- historia pojęcia (ubóstwo i ubodzy w społeczeństwach dawnej Europy)

- początki działań systemoiwych - tzw. poor law

- początki badań (Rowentry)

- klasyczne teorie ubóstwa

- rozbudowane teorie ubóstwa (od ubóstwa do deprywacji i wykluczenia społecznego)

2. Pomiar ubóstwa

- miary (linie ubóstwa, luka dochodowa)

- miary absolutne i relatywne

- miary subiektywne

- metodologia wyznaczania wybranych linii ubóstwa

- zastosowanie linii ubóstwa w polityce społecznej w Polsce i w wybranych krajach UE (także na poziomie UE)

zaliczenie (dla przedmiotu prowadzonego w formie zdalnej) będzie miało charakter ustny (z wykorzystaniem dżwięku i obrazu). Będą to odpowiedzi na wylosowane tezy, przekazane wczesniej gruoie studenckiej, z materiału przekazywanego na wykładzie.

Literatura:

P. Broda-Wysocki, Wykluczenie i inkluzja społeczna. Paradygmaty i próby definicji, Warszawa 2012

S. Golinowska, Polska bieda II, Warszawa 2002

I. Topińska, Pomiar ubóstwa. Zmiany koncepcji i ich znaczenie, Warszawa 2008

R. Lister, Bieda, Warszawa 2007

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)