Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne ideologie polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-OG-PO-WIP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne ideologie polityczne
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODdkNGU4YTItZDE2Ny00ODcyLWE4Y2UtNGM5Njk4MGI4NTJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%2263b36e08-a292-412c-8511-874fd0b07a84%22%7d
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1 - student ma pogłębiona wiedze na temat źródeł, ewolucji i różnorodnych odmian współczesnych ideologii politycznych

EK 2 - student potrafi zastosować odpowiedni system norm przy rozwiązywaniu konkretnych problemów występujących w życiu politycznym

Wymagania wstępne:

Wiedza, umiejętności i kompetencje właściwe dla studentów kolejnych lat studiów licencjackichi.

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: Średniozaawansowany

Cele przedmiotu: Zrozumienie natury ideologii oraz kluczowych pojęć charakterystycznych dla poszczególnych ideologii. Nabycie umiejętności odróżniania przekonań ideologicznych od nieideologicznych oraz odróżniania pojęć i przekonań należących do różnych ideologii. Nabycie umiejętności określania profilu ideologicznego ruchów społecznych, organizacji z sektora NGO, mediów, partii politycznych oraz teorii myślicieli zaliczanych do określonej rodziny ideologicznej z zakresu teorii, czy filozofii polityki.

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z zakresu nauk o polityce, państwie i prawie oraz myśli politycznej

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

natura ideologii

klasyfikacja ideologii

treści i cechy głównych ideologii współczesnych:

iberalizm równościowy,

libertarianizm, neoliberalizm,

konserwatyzm,

socjalizm, socjaldemokracja,

republikanizm, komunitaryzm,

feminizm,

ekologizm.

Literatura:

Materiały zamieszczane na platformie e-learningowej Moodle.

I Literatura źródłowa

Giddens A., Poza lewicą i prawicą, Poznań 2001.

Giddens A., Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji, Warszawa 1999.

Gray, J, Czarna msza. Apokaliptyczna religia i śmierć utopiii, Kraków 2009.

Hayek, F.A., Konstytucja wolności, Warszawa 2006.

MacIntyre A., Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność?, Warszawa 2007.

Nozick R., Anarchia, państwo, utopia, Warszawa 1999.

Oakeshott M., O postępowaniu człowieka, Warszawa 2008.

Rawls J., Prawo ludów, Warszawa 2001.

Sandel M.J., Liberalizm a granice sprawiedliwości, Warszawa 2009.

Scruton R., Co znaczy konserwatyzm, Poznań 2002.

Walzer M., Sfery sprawiedliwości. Obrona pluralizmu i równości, Warszawa 2007.

II Opracowania

Bruce S., Fundamentalizm, Warszawa 2006.

Buksiński T. Współczesne filozofie polityki, Poznań 2006.

Calhoun C., Nacjonalizm, Warszawa 2007.

Freeden M., Ideologies and Political Theory, Oxford 1996.

Gawkowska A., Biorąc wspólnotę poważnie? Komunitarystyczne krytyki liberalizmu, Warszawa 2004.

Heywood A., Ideologie polityczne. Wprowadzenie, Warszawa 2007.

Kelly P., Liberalizm, Warszawa 2007.

Kymlicka W., Wspólczesna filzofia polityczna, Kraków 1998.

Smith A.D., Nacjonalizm, Warszawa 2007.

Szahaj A., E pluribus unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności, Kraków 2004.

Tong R.P., Myśl feministyczna. Wprowadzenie, Warszawa 2002.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Lektura tekstów i zadania z tym powiązane: 30 godzin

Zaprojektowanie, przeprowadzenie badań, zinterpretowanie wyników oraz przygotowanie prezentacji dotyczących profilu ideologicznego analizowanego źródła: 15 godzin.

Kolokwium: 15 godzin.

przygotowanie do zaliczenia 30 godzin

suma godzin: 60 godzin

suma punktów ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

wykład prowadzony za pomocą MS Teams

zaliczenie na ocenę

kolokwium ustne przeprowadzone w MS Teams

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Węgrzecki
Prowadzący grup: Janusz Węgrzecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.