Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do dyplomacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-OG-PO-WSD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do dyplomacji
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

2 pkt ECTS

BW1_W01

BW1_W03

BW1_W06 .

BW1_W07


BW1_U03

BW1_U06

BW1_U07


BW1_K01

BW1_K04


Skrócony opis:

Studenci w czasie zajęć będą mogli zapoznać się ze zróżnicowanymi funkcjami i strukturami dyplomacji polskiej, unijnej, organizacji międzynarodowych oraz uregulowań prawnych regulujących funkcjonowanie korpusu dyplomatycznego w relacjach z instytucjami i społeczeństwem kraju urzędowania..

Studenci będą przedstawiali prezentacje w ramach platformy MS Teams (konieczne stosowne przygotowanie w ramach pracy własnej). Prezentacje należy wysłać mailem do prowadzącego zajęcia na dwa dni przed zajęciami (tj. w poprzedzający wystąpienie poniedziałek).. Prezentacja jest obowiązkowa. Nieobecność w dniu kiedy student ma zaplanowaną prezentację, będzie traktowana jako nadliczbowa nieobecność nieusprawiedliwiona.

Pełny opis:

Przybliżenie studentom podstawowej wiedzy o normach rządzących wykonywaniem zawodu dyplomaty, strukturach dyplomatycznych i regulacjach dotyczących funkcjonowania dyplomatów oraz misji dyplomatycznych RP, w tym wiedzy nt:

- doboru, wykształcenia i przygotowania zawodowego kadr służby zagranicznej RP oraz organizacji służby zagranicznej;

- przywilejów i immunitetów dyplomatycznych;

- funkcjonowania dyplomatów w krajach urzędowania i ich relacji ze społeczeństwem i instytucjami;

- udzielania pomocy i ochrony obywatelom swojego kraju na terenie państwa przyjmującego;

- wspierania działalności ekonomicznej firm i osób fizycznych, obywateli państwa wysyłającego;

- realizacji zadań specjalnych.

Przekazanie wiedzy o podstawowych prawach i obowiązkach dyplomatów oraz nieustannych zmianach warunków ich działania w czasach bezprecedensowej dynamiki rozwoju coraz bardziej złożonych stosunków międzypaństwowych, samorządowych i międzyludzkich.

Dla ugruntowania wiedzy studentów i praktycznego zapoznania ich z problematyką konwersatorium każdy z uczestników zajęć przygotuje merytoryczną prezentację na jeden z poniżej podanych tematów:

1) Dyplomata (cechy dyplomaty).

2) Misja dyplomatyczna (ambasada, konsulat, przedstawicielstwo, itp).

3) Organy zewnętrzne i wewnętrzne RP w stosunkach dyplomatycznych.

4) Funkcje dyplomatyczne.

5) Ochrona konsularna.

6) Przywileje i immunitety.

7) Dyplomacja organizacji międzynarodowych.

8) Suwerenność dyplomatyczna we współczesnym świecie.

9) Organizacja polskiej służby zagranicznej.

10) Polskie przedstawicielstwa w krajach sąsiednich..

11) Protokół dyplomatyczny.

12) Placówka dyplomatyczna, jako element promocji ekonomicznej.

13) Zadania specjalne służby zagranicznej.

14) Attaszaty wojskowe w ambasadach RP.

15) Reforma polskiej służby zagranicznej.

16. Konsul honorowy urząd i funkcja.

17. Polskie przedstawicielstwo przy UE.

18. Polskie przedstawicielstwo przy NATO.

19. Wiedeń stolicą polskich trzech ambasad.

20. Polska obecność dyplomatyczna w Afryce.

21. Polska krajem arktycznym?

22. Specyfika działań dyplomacji II RP - Akcja "Łom".

23. Polsko-białoruskie stosunki dyplomatyczne.

Przedmiotem oceny będzie zarówno prezentowane przez referentów merytoryczne wystąpienie, jak i ich indywidualna refleksja nt. możliwych zmian, przekształceń lub reform dot. poruszanej tematyki.

Literatura:

Baza źródłowa:

Konwencja Wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych (1961)

Konwencja Wiedeńska o stosunkach konsularnych (1963)

Ustawa o służbie zagranicznej (2002).

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo Konsularne

Literatura podstawowa:

1. Dyplomacja gospodarcza: rola i znaczenie w polityce zagranicznej państwa / Edward Molendowski, Wojciech Polan. Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2007, s. 288.

2. Dyplomacja polska w XX wieku, Bogdan Grzeloński. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 2006, s. 385.

3. Historia dyplomacji Polskiej: X - XX w., (red.)Gerard Labuda, Waldemar Michowicz, Warszawa 2002, Ministerstwo Spraw Zagranicznych,Instytut Studiów Politycznych PAN, Wyd25. Sejmowe, 2002 , s. 757.

4. Miękka siła i dyplomacja publiczna. Beata Ociepka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013, s. 232.

5. Najkrótsza historia dyplomacji / Ryszard Frelek. Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 2000, s. 404.

6. Nowe oblicza dyplomacji / red. nauk. Beata Surmacz. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013, s. 370.

7. Od wymiany kulturalnej do nowej inteligentnej siły. Promocja Polski przez kulturę. Raport. Redakcja Paweł Potoroczyn, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

8. Sztuka dyplomacji i negocjacji w świecie wielokulturowym, Krzysztof Karsznicki, Warszawa : Difin, 2013, s. 205.

9. Prawo dyplomatyczne i konsularne /' Julian Sutor, każde wydanie powyżej 11 wydania, LexisNexis lub inne wydawnictwo, s. ca 600.

Literatura uzupełniająca:

1. Dlaczego politycy kłamią : cała prawda o kłamstwie w polityce międzynarodowej / John J. Mearsheimer ; tłumaczenie Grzegorz Łuczkiewicz. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 189.

2. Dyplomacja / Henry Kissinger; [tłumaczenie Stanisław Głąbiński, Grzegorz Woźniak, Iwona Zych]. Warszawa : Philip Wilson, cop. 2003, s. 983.

3. Miłosz Stefan, Dyplomacja Współczesna i Protokół Dyplomatyczny, teoria i praktyka, Warszawa 2011, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, s. 193.

4. Nowak Jerzy M., Dyplomata - na salonach i w politycznej kuchni, Warszawa 2014, Bellona, s. 413.

5. Konecki Tadeusz, Labirynt dezinformacji w drugiej wojnie światowej, Warszawa 2007, Książka i Wiedza, s. 402.

6.Orłowski Tomasz, Protokół Dyplomatyczny, Warszawa 2005 (i późniejsze wydania), Akademia Dyplomatyczna MSZ, s. 355.

7. Pietkiewicz Edward, Protokół Dyplomatyczny, Warszawa 1998, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, s. 329.

8. Polskie prawo konsularne w okresie zmian, (red.) Burka Wojciech, Czubik Paweł, Warszawa 2015, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, s. 215.

9. Sadecki Jerzy, Ambasador, Warszawa 2013, Agora, s. 258.

10. Rozważania o dyplomacji. Adam Czartoryski. Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2011, s. 629.

11. Służba konsularna drugiej Rzeczypospolitej, organizacja, kadry i działalność, Toruń 2006 , Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 916

12. Wywiad a dyplomacja II Rzeczypospolitej / Andrzej Pepłoński. Toruń 2005: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005, s. 448.

13. Arabia incognita. Raport polskiego Ambasadora / Krzysztof Płomiński, Wydawnictwo "Grupa M-D-M", Warszawa 2019, s. 328.

Każdy student do końca października 2020 zobowiązany jest zapoznać się z trzema dokumentami bazy źródłowej oraz do końca listopada 2020 z jedną książką ze zbioru literatury podstawowej i z jedna książką ze zbioru literatura uzupełniająca (łącznie dwie pozycje).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zajęcia odbywają się w formie konwersatorium. Dyskusja koncentruje się w szczególności na głównych zagadnieniach podanych w programie zajęć. Oprócz znajomości prezentowanych treści, w celu lepszego zrozumienia i opanowania materiału, niezbędna jest również samodzielna praca studentów z podanymi w wykazie lekturami, prowadzenie dodatkowej kwerendy źródłowej oraz regularny i aktywny udział w zajęciach.

Efekty wiedzy

BW1_W01 Ma wiedzę z zakresu zagadnień społecznych tworzącą podbudowę dla rozumienia istoty problematyki bezpieczeństwa państwa.

BW1_W03 Ma wiedzę na temat politycznych, historycznych, prawnych, ekonomicznych, psychologicznych i kulturowych uwarunkowań oddziałujących na rzeczywistość społeczną.

BW1_W06 Posiada wiedzę na temat uwarunkowań oraz zasad współpracy międzynarodowej, procesów integracji i dezintegracji.

BW1_W07 Posiada wiedzę o normach prawnych, politycznych, etycznych i zawodowych.

Umiejetności

BW1_U03 Potrafi analizować procesy społeczne w kontekście miejsca i roli jednostki w strukturze społecznej.

BW1_U06 Potrafi określić role: państwa, jego instytucji oraz polityki w życiu społecznym.

P6S_UW BW1_U07 Potrafi korzystać z aktów prawnych.

Kompetencje społeczne

BW1_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

BW1_K04 Ma przekonanie o konieczności postępowania w sposób profesjonalny oraz zgodnego z etyką zawodową

Efekty wiedzy

BW1_W01 Ma wiedzę z zakresu zagadnień społecznych tworzącą podbudowę dla rozumienia istoty problematyki bezpieczeństwa państwa.

BW1_W03 Ma wiedzę na temat politycznych, historycznych, prawnych, ekonomicznych, psychologicznych i kulturowych uwarunkowań oddziałujących na rzeczywistość społeczną.

BW1_W06 Posiada wiedzę na temat uwarunkowań oraz zasad współpracy międzynarodowej, procesów integracji i dezintegracji.

BW1_W07 Posiada wiedzę o normach prawnych, politycznych, etycznych i zawodowych.

Umiejetności

BW1_U03 Potrafi analizować procesy społeczne w kontekście miejsca i roli jednostki w strukturze społecznej.

BW1_U06 Potrafi określić role: państwa, jego instytucji oraz polityki w życiu społecznym.

P6S_UW BW1_U07 Potrafi korzystać z aktów prawnych.

Kompetencje społeczne

BW1_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

BW1_K04 Ma przekonanie o konieczności postępowania w sposób profesjonalny oraz zgodnego z etyką zawodową

Metoda dydaktyczna: zajęcia konwersatoryjne; prezentacja; indywidualna lektura tekstów.

2 p ECTS:

1 punkt (30 godz.) za uczestnictwo w konwersatorium,

1 punkt (30 godz.) za przygotowanie prezentacji i zapoznanie się z literaturą

Metody i kryteria oceniania:

Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia:

- Prezentacja: każdy student przygotuje (do 30 min) prezentację na podstawie jednego z kluczowych tematów określonych dla każdego spotkania. Prezentacja będzie oceniana według trzech kryteriów: kompletność, jakość merytoryczna i sposób prowadzenia.

Za każdy z tych trzech aspektów studenci mogą otrzymać ocenę w skali od 2 do 5. Wyniki te zostaną uśrednione i zaokrąglone do 0,5 (z wyjątkiem ocen poniżej 3 – w tym przypadku ocena będzie zaokrąglona w dół do 2). Ocena za prezentację w połączeniu z oceną aktywności w trakcie konwersatorium oraz zapoznaniem się z literaturą stanowi podstawę do wystawienia oceny końcowej.

Każdy student do końca października 2020 zobowiązany jest zapoznać się z trzema dokumentami bazy źródłowej oraz do końca listopada 2020 z jedną książką ze zbioru literatury podstawowej i z jedna książką ze zbioru literatura uzupełniająca (łącznie dwie pozycje).

Studenci będą przedstawiali prezentacje w ramach platformy MS Teams (konieczne stosowne przygotowanie w ramach pracy własnej). Prezentacje należy wysłać mailem do prowadzącego zajęcia na dwa dni przed zajęciami (tj. w poprzedzający wystąpienie poniedziałek).. Prezentacja jest obowiązkowa. Nieobecność w dniu kiedy student ma zaplanowaną prezentację, będzie traktowana jako nadliczbowa nieobecność nieusprawiedliwiona.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Drozd
Prowadzący grup: Jarosław Drozd, Mateusz Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.