Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia polityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-AP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Antropologia polityczna
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8fbc5427054947ed935b138ddc9b8fc3%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=62794574-cfec-453f-8076-4d163a20a3a8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 0.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P1_W03, P1_W08

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznawanie relacji między koncepcją człowieka a koncepcją polityki, jak również ukazanie głównych nurtów pojmowania antropologii politycznej we współczesnej nauce.

Literatura:

Antologie tekstów:

Bohr Christoph, Schmitz Christian (red.), Europa i jej antropologia polityczna. Człowiek jako droga historii – o filozofii Karola Wojtyły, KAS, Warszawa 2016

Dardziński Piotr, Longchamp de Berier Franciszek ks., Szczucki Kazimierz (red.), Prawo naturalne – natura prawa, C.H.Beck, Warszawa 2011.

Duchliński Piotr, Hołub Grzegorz (red.), Oblicza natury ludzkiej. Studia i rozprawy, Ignatianum, WAM, Kraków 2010.

Dochnal Wojciech, Posern-Zieliński Aleksander (red.), Antropologia i polityka. Szkice z badań nad kulturowymi wymiarami władzy, KNE PAN, Warszawa 2011.

Gierycz Michał, Grosfeld Jan (red.), Zmagania początku tysiąclecia, Łośgraf, Warszawa 2012.

Kowolik Stanisław (red.), Człowiek a ideologie, KNS Fundacja Kolpinga, Tarnowskie Góry 2021

Mazur Piotr Stanisław (red.), Spór o osobę w świetle klasycznej koncepcji człowieka. Studia i rozprawy, Ignatianum, WAM, Kraków 2012.

Nowicka Ewa, Głowacka – Grajper Małgorzata, Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, PWN, Warszawa 2007.

Shore Cris, Wright Susan (red.), Anthropology of Policy. Critical perspectives on governance and power, Routledge, London & New York 2005

Monografie i podręczniki:

Bertolis Ottavio De, Elementy antropologii prawa, tłum. Paweł Borkowski, Rhetos, Warszawa 2013.

Delsol Chantal, Nienawiść do świata. Totalitaryzmy i ponowoczesnosc, Pax, Warszawa 2017

Dumont Louis, Homo hierarchicus. System kastowy i jego implikacje, tłum. A. Lebeuf, Nomos, Kraków 2009.

Gierycz Michał, Europejski spór o człowieka. Studium z antropologii politycznej, UKSW, Warszawa 2017

Kowalczyk Stanisław ks., Zarys filozofii człowieka, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2002.

Kowalski Krzysztof, Europa: mity, modele, symbole, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2002.

Krąpiec Mieczysław Albert OP, Człowiek i polityka, Towarzystwo św. Tomasza z Akwinu, Lublin 2007.

Lewellen Ted C., Antropologia polityczna. Wprowadzenie, tłum. Alicja Dąbrowska, Tomasz Sieczkowski, WUJ, Kraków b.r.w.

Levi-Strauss Claude, Antropologia strukturalna, tłum. Krzysztof Pomian, Aletheia, Warszawa 2009.

Lewis C.S., Koniec człowieczeństwa, Esprit, Kraków 2013

Luzbetak Louis J., Kościół i kultury. Nowe perspektywy antropologii misyjnej, tłum. Stanisław Tokarski, Verbinum, Warszawa 1998

Piechowiak Marek, Filozofia praw człowieka, KUL, Lublin 1999.

Picker Eduard, Godność człowieka a życie ludzkie, tłum. Jarosław Merecki, Oficyna Naukowa, Warszawa 2007.

Ratzinger Joseph kard., Europa Benedykta w kryzysie kultur, tłum. Wiesława Dzieża, Częstochowa 2006.

Ryszka Franciszek, Nauka o polityce. Rozważania metodologiczne, PWN, Warszawa 1984.

Spaeamann Robert, Granice, tłum. Jarosław Merecki, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006.

Spaemann Robert, Osoby. O różnicy między czymś a kimś, tłum. Jarosław Merecki SDS, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.

Spaemann Robert, Rousseau – człowiek czy obywatel. Dylemat nowożytności, tłum. Jarosław Merecki SDS, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011

Stawrowski Zbigniew, Prawo naturalne a ład polityczny, Instytut Myśli Józefa Tischnera, ISP PAN, Kraków–Warszawa 2006.

Wojtyła Karol kard., Antropologia encykliki „Humanae vitae”, „Analecta Cracoviensa” X 1978.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W toku kursu student uzyskuje podstawową wiedzę o antropologicznym zakorzenieniu struktur społecznych (w tym zwłaszcza politycznych oraz kulturowych), w szczególności o relacji między koncepcją człowieka a koncepcją społeczeństwa i polityki, oraz główne sposoby interpretacji tej relacji w tradycji europejskiej. Zdobywa również wiedzę o antropologicznym uwarunkowaniu form uczestnictwa w życiu politycznym i przeświadczeń o roli człowieka w społeczeństwie.

OPIS ECTS:

30 godz. - udział w wykładach - 1 pkt ECTS

30 godz. - praca własna studenta (literatura) - 1 pkt ECTS

30 godz. - przygotowanie do egzaminu i egzamin - 1 pkt. ECTS

W związku z przyznaną kursowi punktacją (3 ECTS) wykład ma charakter obowiązkowy. Dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem ustnym, na którym student wykazać musi się wiedzą (zrozumieniem treści) z zakresu:

- zagadnień omawianych na wykładzie;

- pięć wybranych przez siebie artykułów/książek z literatury przedmiotu [tytuły artykułów/książek należy przesłać wykładowcy tydzień przed egzaminem na mail: m.gierycz@uksw.edu.pl];

Egzamin zalicza poprawne merytorycznie odpowiedzenie na co najmniej połowę zadanych pytań.

W związku z przyznaną kursowi punktacją (3 ECTS) wykład ma charakter obowiązkowy. Dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze. Podejście do egzaminu jest możliwe jedynie w przypadku potwierdzonej regularnej obecności na wykładzie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Gierycz
Prowadzący grup: Michał Gierycz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Gierycz
Prowadzący grup: Michał Gierycz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Anderlé De Sylor
Prowadzący grup: Julia Anderlé De Sylor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Gierycz
Prowadzący grup: Michał Gierycz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)