Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dialog społeczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-DSP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dialog społeczny
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P1_W04

P1_W13

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania instytucji dialogu społecznego w Polsce.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z głównymi aktorami dialogu społecznego (związki zawodowe, organizacje pracodawców, strona rządowa/samorządowa), historią i ewolucją dialogu społecznego w Polsce, regulacjami prawnymi obowiązującymi w tej dziedzinie i bieżącą praktyką. Ponadto uwzględnione będą niektóre rozwiązania stosowane w wybranych krajach europejskich i na poziomie UE.

Literatura:

Adamczyk S., Surdykowska B., Szymański M., Przewodnik po dialogu społecznym, Warszawa 2018. https://www.cpsdialog.gov.pl/images/Publikacje/Przewodnik-po-dialogu-spolecznym.pdf

"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego", wydania dostępne na: https://www.cpsdialog.pl/index.php/pages/publikacje/kwartalnik-dialog

Gardawski J., Dialog społeczny w Polsce. Teoria, historia, praktyka, Warszawa 2009.https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/IFSISE/struktura/ZSE/zaklad/wladze/Documents/J.%20Gardawski,%20Dialog%20spoleczny%20w%20Polsce.pdf

Gardawski J., Związki zawodowe na rozdrożu, Warszawa 2001. https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/IFSISE/struktura/ZSE/zaklad/wladze/Documents/J.%20Gardawski,%20Zwi%C4%85zki%20zawodowe%20na%20rozdro%C5%BCu.pdf

Gilejko L., Towalski R., Partnerzy społeczni. Konflikty, kompromisy, kooperacja, Warszawa 2002.

Męcina J. (red.), Dialog społeczny na poziomie zakładu pracy. Między zasadami a realiami, Warszawa 2009. http://www.dialog.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/Broszury/Jacek_Mecina.pdf

Towalski R. (red.), Dialog społeczny. Najnowsze dyskusje i koncepcje, Warszawa 2007.

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców,

Ustawa z dn. 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,

Ustawa z dn. 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych,

Ustawa z dn. 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego

Witkowski J., Charakterystyka poszczególnych (innych niż strajk) akcji protestacyjnych, "Roczniki Administracji i Prawa" 2012 nr 12, s. 309-330. https://www.humanitas.edu.pl/resources/upload/dokumenty/Wydawnictwo/Roczniki%20AiP%20-%20pliki/Podzielone/Roczniki%20AiP%202012/Witkowski.pdf

Zybała A. (red.), Polska w dialogu. Tradycja. Zmiany. Porównanie. Perspektywy, Warszawa 2016. https://www.cpsdialog.gov.pl/images/Publikacje/Polska%20w%20dialogu.pdf

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

EK 1 - Student zna terminologię opisującą dialog społeczny

EK 2 - Student orientuje się w przepisach regulujących funkcjonowanie dialogu społecznego w Polsce

EK 3 - Student posiada wiedzę o głównych aktorach i instytucjach dialogu społecznego w Polsce i w Unii Europejskiej

Umiejętności

EK 4 - Student potrafi zidentyfikować uczestników dialogu społecznego i określić ich role

EK 5 - Student potrafi określić i scharakteryzować formy, metody i techniki stosowane w procesie uzgadniania stanowisk uczestników dialogu społecznego

Kompetencje

EK 6 - Student jest przygotowany do pracy lub współpracy eksperckiej w podmiotach uczestniczących w dialogu społecznym

OPIS ECTS:

1. Udział w konwersatorium - 15 godzin

2. Przygotowanie referatu - 15 godzin

3. Przygotowanie do zaliczenia - 20 godzin

Liczba ECTS: 50/30(25)=2

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieobecność (niezależnie od przyczyny). Każda następna powoduje obniżenie oceny końcowej o 1 punkt.

2. Przygotowanie prezentacji i udział w dyskusjach jako warunek dopuszczenia do testu końcowego. Udział w dyskusji weryfikuje efekty kształcenia w zakresie umiejętności i kompetencji.

3. Test końcowy weryfikuje efekty kształcenia w zakresie wiedzy. Na ocenę pozytywną trzeba uzyskać min. 60% punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kamiński
Prowadzący grup: Tadeusz Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kamiński
Prowadzący grup: Tadeusz Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS:

1. Udział w konwersatorium - 15 godzin

2. Przygotowanie referatu - 15 godzin

3. Przygotowanie do zaliczenia - 20 godzin

Liczba ECTS: 50/30(25)=2

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Adamczyk S., Surdykowska B., Szymański M., Przewodnik po dialogu społecznym, Warszawa 2018.

Frieske K.W., Zakrzewska I., Dialog społeczny i jego konteksty, Warszawa 2020,

Gilejko L., Towalski R., Partnerzy społeczni. Konflikty, kompromisy, kooperacja, Warszawa 2002.

Męcina J. (red.), Dialog społeczny na poziomie zakładu pracy. Między zasadami a realiami, Warszawa 2009.

Towalski R. (red.), Dialog społeczny. Najnowsze dyskusje i koncepcje, Warszawa 2007.

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców.

Ustawa z dn. 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Ustawa z dn. 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.

Ustawa z dn. 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Wasil-Rusecka W., Rola dialogu społecznego w rozwiązywaniu konfliktów społecznych, "Roczniki Nauk Prawnych" 2021 nr 3, s. 127-149.

Witkowski J., Charakterystyka poszczególnych (innych niż strajk) akcji protestacyjnych, "Roczniki Administracji i Prawa" 2012 nr 12, s. 309-328.

Zybała A. (red.), Polska w dialogu. Tradycja. Zmiany. Porównanie. Perspektywy, Warszawa 2016.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)