Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elity polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-EPESW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elity polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P1_W07, P1_U01, P1_K04

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany – analiza przekształceń systemowych w strukturach władzy z wykorzystaniem wiedzy o procesach politologicznych i socjologicznych

Cele przedmiotu: zapoznanie studentów z podstawami teorii elit politycznych, ukazanie procesów formowanie się nowej elity politycznej po wydarzeniach w 1989 r., Ukazanie procesów transformacji elit, skali ich wymiany, typowych scenariuszy.

Wymagania wstępne:ugruntowana wiedza na temat współczesnej historii Europy Środkowo – Wschodniej, ustrojów politycznych w poszczególnych państwach naszego regionu. Ogólna wiedza o procesach transformacyjnych, które miały miejsce w czasie procesu transformacji w latach 1989 - 1990.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:prezentacja najważniejszych teorii formowani się elit politycznych, scharakteryzowanie najważniejszych scenariuszy wymiany elit w warunkach zmian ustrojowych, identyfikacja najważniejszych aktorów politycznych w tej części Europy i ich przykładowa charakterystyka. Zajęcia będą obejmowały okres historii współczesnej od 1975 roku do chwili obecnej. Będą analizowały najważniejsze wydarzenia i kluczowych aktorów przemian, które w 1989 roku doprowadziły do przemian w Europie środkowo – wschodniej. Zajęcia będą przybliżały słuchaczom współczesną sytuację wewnętrzną w poszczególnych państwach sąsiadujących z RP, jak i ich relację międzynarodowe w najbliższym otoczeniu geopolitycznym. 30 godzin w semestrze

Literatura:

C. W. Mills, Elita władzy, Warszawa 1961

M. Żyromski, Gaetano Mosca twórca socjologicznej teorii elit, Poznań 1996

J. Szczupaczyński (red.), Elity. Demokracja. Wybory, Warszawa 1993

J. Nocoń, Elity polityczne, Toruń 2004

J. Raciborski (red.), Elity rządowe III RP 1997–2004. Portret socjologiczny, Warszawa 2006

J. Staniszkis, Postkomunizm, Gdańsk 2005

J. Staniszkis, O władzy i bezsilności, Kraków 2006

Markowski R. (red.), Populizm i demokracja, Warszawa 2004

S. Muszański, Sojusz nieczystych sumień, Kraków 2010

Artykuły i materiały analityczne/eksperckie prezentowane na zajęciach

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1 – student zna podstawową terminologię politologiczną z zakresu teorii kształtowania się elit politycznych

EK 2 – student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień politologicznych i procesów zachodzących w państwach Europy Środkowo-Wschodniej

EK 3 – student posiada wiedzę na temat najważniejszych dyskusji dotyczącej procesów transformacyjnych po 1989 roku

Umiejętności:

EK 4 – student potrafi analizować, streszczać i prezentować teksty politologiczne z zakresu procesów transformacyjnych i kształtowania elit politycznych

EK 5 – student potrafi wyciągać wnioski z prezentowanych tekstów pokazujące procesy polityczne oraz potrafi odpowiednio rekonstruować i uzasadniać poszczególne wydarzenia

EK 6 – student znajduje i wykorzystuje źródła informacji z zakresu procesów transformacyjnych

Kompetencje:

EK 7 – student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu filozofii przyrody nieożywionej

EK 8 – student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny: zaliczenie z oceną pozytywną student będzie mógł otrzymać na podstawie testu zaliczeniowego; warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest zaliczenie dwóch z trzech minikolokwium z lektur; obecność na zajęciach (możliwość opuszczenia max. 2 zajęć, ewentualnie zwolnienie lekarskie), nieobecność ponad liczbowa będzie podstawą do obniżenia oceny.

Z minikolokwium można uzyskać maksymalnie 15 pkt. (1/2 punktów z trzech testów, zaokrąglona do góry). Z testu końcowego można otrzymać 40 pkt.

Oceny:

(5) brb: 48-55

(4+) db+: 46-47

(4) db: 38-45

(3+) dst+: 36-37

(3) dst: 28-35

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bajda
Prowadzący grup: Piotr Bajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany – analiza przekształceń systemowych w strukturach władzy z wykorzystaniem wiedzy o procesach politologicznych i socjologicznych

Cele przedmiotu: zapoznanie studentów z podstawami teorii elit politycznych, ukazanie procesów formowanie się nowej elity politycznej po wydarzeniach w 1989 r., Ukazanie procesów transformacji elit, skali ich wymiany, typowych scenariuszy.

Wymagania wstępne:ugruntowana wiedza na temat współczesnej historii Europy Środkowo – Wschodniej, ustrojów politycznych w poszczególnych państwach naszego regionu. Ogólna wiedza o procesach transformacyjnych, które miały miejsce w czasie procesu transformacji w latach 1989 - 1990.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:prezentacja najważniejszych teorii formowani się elit politycznych, scharakteryzowanie najważniejszych scenariuszy wymiany elit w warunkach zmian ustrojowych, identyfikacja najważniejszych aktorów politycznych w tej części Europy i ich przykładowa charakterystyka. Zajęcia będą obejmowały okres historii współczesnej od 1975 roku do chwili obecnej. Będą analizowały najważniejsze wydarzenia i kluczowych aktorów przemian, które w 1989 roku doprowadziły do przemian w Europie środkowo – wschodniej. Zajęcia będą przybliżały słuchaczom współczesną sytuację wewnętrzną w poszczególnych państwach sąsiadujących z RP, jak i ich relację międzynarodowe w najbliższym otoczeniu geopolitycznym. 30 godzin w semestrze

Literatura:

C. W. Mills, Elita władzy, Warszawa 1961

M. Żyromski, Gaetano Mosca twórca socjologicznej teorii elit, Poznań 1996

J. Szczupaczyński (red.), Elity. Demokracja. Wybory, Warszawa 1993

J. Nocoń, Elity polityczne, Toruń 2004

J. Raciborski (red.), Elity rządowe III RP 1997–2004. Portret socjologiczny, Warszawa 2006

J. Staniszkis, Postkomunizm, Gdańsk 2005

J. Staniszkis, O władzy i bezsilności, Kraków 2006

Markowski R. (red.), Populizm i demokracja, Warszawa 2004

S. Muszański, Sojusz nieczystych sumień, Kraków 2010

Artykuły i materiały analityczne/eksperckie prezentowane na zajęciach

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw historii współczesnej państw środkowoeuropejskich.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Góra
Prowadzący grup: Dariusz Góra
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0fRHC7J-y4OQw_Td9TnOWl4yIjMGwLDe8D3sJ9YtBrM1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=1d98cf1f-2c4b-42a4-b449-a331d3e4ad78&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bajda
Prowadzący grup: Piotr Bajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)