Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Europa w stosunkach międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-ESM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Europa w stosunkach międzynarodowych
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Zajęcia specjalizacyjne Politologia I st
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15529
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P1_W13, P1_U03,

P1_K06

Wymagania wstępne:

Podstawowy stosunków międzynarodowych i studiów europejskich.

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują swym zakresem zagadnienia związane z międzynarodowym aspektem funkcjonowania Unii Europejskiej. Celem tych zajęć jest analiza pozycji i roli Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych w ujęciu problemowym.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z problematyką Unii Europejskiej jako uczestnika relacji międzynarodowych. W wyniku przeprowadzonych zajęć student zdobędzie wiedzę na temat specyfiki, uwarunkowań oraz wyzwań związanych z uczestnictwem i podmiotowością Unii europejskiej w stosunkach międzynarodowych. Student zdobędzie umiejętność analizy problemowej. Student zdobędzie wiedzę oraz umiejętności, dzięki którym będzie przygotowany do pracy w instytucjach odpowiedzialnych za politykę zagraniczną. W trakcie kursu student doskonalić będzie umiejętność pracy grupowej.

Literatura:

Literatura:

Bieleń S., Polityka w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2010.

Davies N., Europa, Kraków 2001.

Rifkin J., Europejskie marzenie. Jak europejska wizja przyszłości zaćmiewa American dream, Warszawa 2005.

Skolimowska A., Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2014.

Zięba R., Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych, Scholar 2003.

Barburska O., Argument siły czy siła argumentów? Unia Europejska

w stosunkach międzynarodowych jako soft power, "Rocznik Integracji Europejskiej" nr 10 2016, http://rie.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2017/01/rie10-2016-21.pdf.

Skolimowska A., Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2014.

Skolimowska A., Normatywna potęga Unii Europejskiej w obliczu umiędzynarodowionych konfliktów wewnętrznych, Warszawa 2015.

Skolimowska A., Tożsamość aktora normatywnego a strategie obecności Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych, „Roczniki Nauk Społecznych KUL” 10(46) 2018, https://www.academia.edu/58272310/Tożsamość_aktora_normatywnego_a_strategie_obecności_Unii_Europejskiej_w_stosunkach_międzynarodowych.

Zielonka J., Europa jako imperium. Nowe spojrzenie na Unię Europejską, Oxford 2007.

Zięba R., Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa 2007.

Aggestam L., Role Conceptions and the Politics of Identity in Foreign Policy, “ARENA Working Papers WP” 1999 nr 8, www.arena.uio.no.

Anielski J., Pojęcie mocarstw w stosunkach międzynarodowych, w: A. Bodnar, W. Szczepański (red.), Stosunki międzynarodowe. Problemy badań i teorii, Warszawa 1983.

Bieleń S., Nowe role mocarstw, Warszawa 1996. Bieleń S., Polityka w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2010.

Dobrzycki W., Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych, Warszawa 2002.

Drożdż M., Unia Europejska- aspekty mocarstwowości, www.eurolimes.ae.krakow.pl/files/el1(2)2003/md_limes1(2).pdf, (20.04.2008).

Skolimowska A., The concept of the EU as a civilian power, „Contemporary European Studies”, Special Issue 2009, s. 132-138.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

P1_W13

Student zdobędzie wiedzę o: uwarunkowaniach, specyfice, wymiarze instytucjonalnym, ekonomicznym, politycznym, prawnym oraz teoretycznym obecności Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych. Student będzie potrafił zdefiniować zagadnienia odnoszącą się do obecności UE w świecie. Zna podstawowe fakty historyczne oraz potrafi wskazać na wymiar instytucjonalny, geograficzny oraz polityczny unijnej polityki zewnętrznej.

P1_U03

Student posiądzie umiejętność diagnozowania aktualnych uwarunkowań polityki zewnętrznej Unii Europejskiej w relacjach międzynarodowych. Student będzie potrafił wyciągać wnioski na podstawie samodzielnie przeprowadzonej analizy. Student poddaje krytyce zastany materiał źródłowy.

P1_K06

Jest przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach publicznych, w tym organach administracji publicznej, partii politycznych oraz innych organizacji krajowych i zagranicznych. Student jest zorientowany na pracę w zespole oraz na samodzielne pogłębianie wiedzy w zadanym temacie.

Metody i kryteria oceniania:

P1_W13:

- na ocenę bardzo dobrą - student prawidłowo wskazuje na: uwarunkowania instytucjonalne, ekonomiczne, prawne oraz teoretyczne odnoszące się do specyfiki unijnej polityki zewnętrznej. Potrafi prawidłowo zdefiniować wszystkie pojęcia poznane w tym obszarze pojęcia. Prawidłowo wskazuje na wymiar historyczny, instytucjonalny, geograficzny oraz teoretyczny odnoszący się do przedmiotowej problematyki.

- na ocenę dobrą - student prawidłowo wskazuje na większość uwarunkowań odnoszących się obecności UE w stosunkach międzynarodowych. Prawidłowo definiuje większość pojęć z tego obszaru. W większości prawidłowo wskazuje na wymiar historyczny, instytucjonalny, geograficzny oraz teoretyczny odnoszący się do przedmiotowej problematyki.

- na ocenę dostateczną - student wskazuje na tylko kilka uwarunkowań odnoszących się obecności UE w stosunkach międzynarodowych. Prawidłowo definiuje kilka pojęć z tego obszaru. Prawidłowo wskazuje na kilka kwestii odnoszących się do wymiaru historycznego, instytucjonalnego, geograficznego oraz teoretycznego odnoszący się do przedmiotowej problematyki.

P1_K06

- na ocenę bardzo dobrą - student potrafi pracować w zespole celem realizacji powierzonego zadania; jest zorientowany na samodzielne pogłębianie wiedzy, jak również na krytyczną analizę posiadanego materiału źródłowego;

- na ocenę dobrą - student potrafi pracować w zespole celem realizacji powierzonego zadania; jest zorientowany na samodzielne pogłębianie wiedzy, z pomocą nauczyciela dokonuje krytycznej analizy posiadanego materiału źródłowego;

- na ocenę dostateczną - student potrafi pracować w zespole celem realizacji powierzonego zadania; z pomocą nauczyciela dokonuje krytycznej analizy posiadanego materiału źródłowego;

P1_U03

- na ocenę bardzo dobrą - student posiądzie umiejętność diagnozowania aktualnych uwarunkowań polityki zewnętrznej Unii Europejskiej w relacjach międzynarodowych. Student będzie potrafił wyciągać wnioski na podstawie samodzielnie przeprowadzonej analizy. Student podda krytyce zastany materiał źródłowy.

- na ocenę dobrą - student posiądzie umiejętność diagnozowania aktualnych uwarunkowań polityki zewnętrznej Unii Europejskiej w relacjach międzynarodowych. Student podda krytyce zastany materiał źródłowy.

- na ocenę dostateczną - student posiądzie umiejętność diagnozowania aktualnych uwarunkowań polityki zewnętrznej Unii Europejskiej w relacjach międzynarodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bajda
Prowadzący grup: Piotr Bajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują swym zakresem zagadnienia związane z międzynarodowym aspektem funkcjonowania Unii Europejskiej. Celem tych zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat pozycji i roli Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych.

Zajęcia z przedmiotu „Europa w stosunkach międzynarodowych” odbywają stacjonarnie.

Materiały dydaktyczne dla studentów będą udostępniane na platformie e-learningowej Moodle.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1.Historia pojęcia „Europy”

2.Podstawowe wyznaczniki relacji UE ze światem zewnętrznym (wyznaczniki militarne, ekonomiczne, kulturowe, naukowo-techniczne, geograficzne)

3.Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa

4.Unia Europejska jako civilian power/normative power

5.Unia Europejska w stosunkach z innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych (m.in. USA, AKP, Federacją Rosyjską, Chińską Republiką Ludową)

6.Kierunki zewnętrznej aktywności UE w stosunkach międzynarodowych – wybrane zagadnienia

7. Unia Europejska jako obiekt stosunków międzynarodowych

8. Inni europejscy aktorzy - inne formy współpracy regionalnej.

Literatura:

Literatura:

Bieleń S., Polityka w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2010.

Davies N., Europa, Kraków 2001.

Mazurkiewicz P., Europeizacja Europy: tożsamość kulturowa Europy w kontekście procesów integracji, Warszawa 2001.

Nugent N., Unia Europejska. Władza i Polityka, Kraków 2012.

Rifkin J., Europejskie marzenie. Jak europejska wizja przyszłości zaćmiewa American dream, Warszawa 2005.

Skolimowska A., Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2014.

Zięba R., Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych, Scholar 2003.

Zięba R., Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa 2007.

Dodatkowo materiały dydaktyczne dla studentów udostępniane są na platformie e-learningowej Moodle.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Skolimowska
Prowadzący grup: Anna Skolimowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

- uczestnictwo studenta w zajęciach - 30 h

- opracowanie zagadnienia - 20 h

- przygotowanie do kolokwium - 20 h

- przygotowanie do zajęć - 20 h


30+20+20+20= 90 h/30= 3 pkt ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują swym zakresem zagadnienia związane z międzynarodowym aspektem funkcjonowania Unii Europejskiej. Celem tych zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat pozycji i roli Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z problematyką Unii Europejskiej jako uczestnika relacji międzynarodowych. W wyniku przeprowadzonych zajęć student zdobędzie wiedzę na temat specyfiki, uwarunkowań oraz wyzwań związanych z uczestnictwem i podmiotowością Unii europejskiej w stosunkach międzynarodowych. Student zdobędzie umiejętność analizy problemowej. Student zdobędzie wiedzę oraz umiejętności, dzięki którym będzie przygotowany do pracy w instytucjach odpowiedzialnych za politykę zagraniczną. W trakcie kursu student doskonalić będzie umiejętność pracy grupowej.

Literatura:

Barburska O., Argument siły czy siła argumentów? Unia Europejska

w stosunkach międzynarodowych jako soft power, "Rocznik Integracji Europejskiej" nr 10 2016, http://rie.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2017/01/rie10-2016-21.pdf.

Skolimowska A., Tożsamość aktora normatywnego a strategie obecności Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych, „Roczniki Nauk Społecznych KUL” 10(46) 2018, https://www.academia.edu/58272310/Tożsamość_aktora_normatywnego_a_strategie_obecności_Unii_Europejskiej_w_stosunkach_międzynarodowych.

Skolimowska A., Perceptions of the European Union’s Identity in International Relations, Routledge Londyn 2019.

Zięba R., Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa 2007.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Skolimowska
Prowadzący grup: Anna Skolimowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

- uczestnictwo studenta w zajęciach - 30 h

- opracowanie zagadnienia - 20 h

- przygotowanie do kolokwium - 20 h

- przygotowanie do zajęć - 20 h


30+20+20+20= 90 h/30= 3 pkt ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują swym zakresem zagadnienia związane z międzynarodowym aspektem funkcjonowania Unii Europejskiej. Celem tych zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat pozycji i roli Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z problematyką Unii Europejskiej jako uczestnika relacji międzynarodowych. W wyniku przeprowadzonych zajęć student zdobędzie wiedzę na temat specyfiki, uwarunkowań oraz wyzwań związanych z uczestnictwem i podmiotowością Unii europejskiej w stosunkach międzynarodowych. Student zdobędzie umiejętność analizy problemowej. Student zdobędzie wiedzę oraz umiejętności, dzięki którym będzie przygotowany do pracy w instytucjach odpowiedzialnych za politykę zagraniczną. W trakcie kursu student doskonalić będzie umiejętność pracy grupowej.

Literatura:

Barburska O., Argument siły czy siła argumentów? Unia Europejska

w stosunkach międzynarodowych jako soft power, "Rocznik Integracji Europejskiej" nr 10 2016, http://rie.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2017/01/rie10-2016-21.pdf.

Skolimowska A., Tożsamość aktora normatywnego a strategie obecności Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych, „Roczniki Nauk Społecznych KUL” 10(46) 2018, https://www.academia.edu/58272310/Tożsamość_aktora_normatywnego_a_strategie_obecności_Unii_Europejskiej_w_stosunkach_międzynarodowych.

Skolimowska A., Perceptions of the European Union’s Identity in International Relations, Routledge Londyn 2019.

Zięba R., Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa 2007.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)