Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Integracja europejska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-IE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Integracja europejska
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P1_W07 P1_U02

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza w zakresie stosunków międzynarodowych i historii Europy po II wojnie światowej.

Skrócony opis:

Jest to wykład wprowadzający w problematykę integracji europejskiej dla studentów kierunku politologia na studiach I stopnia. Celem tych zajęć jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą w zakresie integracji regionalnej, prowadzonej w Europie po II wojnie światowej, najpierw w ramach Wspólnot Europejskich, a następnie Unii Europejskiej.

Główny nacisk położony został na analizę funkcjonowania Unii Europejskiej, jej kluczowych polityk i form działania, zwłaszcza istotnych z punktu widzenia Polski.

Pełny opis:

Jest to wykład wprowadzający w problematykę integracji europejskiej dla studentów kierunku politologia na studiach I stopnia. Celem tych zajęć jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą w zakresie integracji regionalnej, prowadzonej w Europie po II wojnie światowej, najpierw w ramach Wspólnot Europejskich, a następnie Unii Europejskiej.

Główny nacisk położony został na analizę funkcjonowania Unii Europejskiej, jej kluczowych polityk i form działania, zwłaszcza istotnych z punktu widzenia Polski jako państwa członkowskiego.

W trakcie zajęć studenci poznają tę problematykę zarówno w układzie historycznym, jak i przedmiotowym.

W ujęciu historycznym, szczególnym analizom poddany jest proces tworzenia się i rozwoju trzech Wspólnot Europejskich (EWWiS, EWG, Euratom) oraz Unii Europejskiej przez pryzmat kolejnych reform traktatowych (aż do przyjęcia Traktatu z Lizbony).

W ujęciu przedmiotowym nacisk położony jest na:

- analizę unijnej struktury instytucjonalno-prawnej,

- omówienie zakresu i sposobów działania UE w wybranych politykach (np. UGW, polityka spójności, PWBiS, WPZiB),

- przedstawienie procesów poszerzania zasięgu terytorialnego UE oraz omówienie jej relacji z państwami sąsiednimi.

Ważnym uzupełnieniem tych analiz jest wskazanie miejsca i roli Polski w strukturach Unii Europejskiej.

Literatura:

Literatura podstawowa przedmiotu:

Czachór Z., Grosse T., Paruch W. (red.), Integracja Europejska. Polska perspektywa, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2018.

Małuszyńska E., Mazur G. (red.), Unia Europejska 2014+, Wyd. Difin, Warszawa 2015.

Cini M. (red.), Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

Latoszek E. i in. (red.), Unia Europejska. Istota, szanse i wyzwania, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2018.

Łastawski K., Historia integracji europejskiej, Wydanie 2, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011.

Nugent N., Unia Europejska. Władza i Polityka, Wyd. UJ, Kraków 2012.

Ruszkowski J., Wstęp do studiów europejskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Wojtaszczyk K. A. (red.), Integracja Europejska, Wyd. Poltex, Warszawa 2011.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W trakcie zajęć uzyskiwane są następujące efekty kształcenia:

WIEDZA

- student/tka ma wiedzę z zakresu integracji europejskiej, zwłaszcza w jej wymiarze politycznym, instytucjonalno-prawnym i gospodarczym;

- student/ka ma wiedzę na temat podstawowej współczesnej historii politycznej Europy;

- student/ka ma wiedzę na temat funkcjonowania Unii Europejskiej, jej organizacji instytucjonalno-prawnej, poszczególnych polityk i form współpracy oraz relacji z otoczeniem zewnętrznym;

- dowiadują się o miejscu i roli państw członkowskich w procesie integracji oraz znaczeniu Polski w tym procesie,

UMIEJĘTNOŚCI

- student/ka potrafi wykorzystać nabytą wiedzę i pozyskiwać dane do analizowania procesów i zjawisk politycznych, gospodarczych i społecznych zachodzących w ramach procesu integracji europejskiej.

- student/ka potrafi analizować i interpretować współczesne procesy integracji europejskiej, w szczególności dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ECTS [1 ECTS = 30 godz.]:

- uczestnictwo w wykładzie: 30 godz.

- samodzielna lektura przed zajęciami: 30 godz.

- przygotowanie do zaliczenia, realizacja pisemnych i ustnych prac zlecanych w toku zajęć: 30 godz.

Łącznie za zajęcia 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia zakończone są zaliczeniem pisemnym w postaci testu.

Dodatkowo na ocenę końcową z przedmiotu wpływ mają także:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach),

- wykonywanie dodatkowej pracy zleconej w formie krótkiego wystąpienia podczas zajęć na ustalony z wykładowczynią temat.

Ocena końcowa wyliczana jest zgodnie z udziałem procentowym:

- test - 65%,

- obecność na zajęciach - 20%,

- praca dodatkowa - 15%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Prowadzący grup: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a20eab103a06e47eaaa90e29a7c22332f%40thread.tacv2/conversations?groupId=8f09459d-3523-4beb-a553-73198b3e298f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Jest to wykład wprowadzający w problematykę integracji europejskiej dla studentów kierunku politologia na studiach I stopnia. Celem tych zajęć jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą w zakresie integracji regionalnej, prowadzonej w Europie po II wojnie światowej, najpierw w ramach Wspólnot Europejskich, a następnie Unii Europejskiej.

Główny nacisk położony został na analizę funkcjonowania Unii Europejskiej, jej kluczowych polityk i form działania, zwłaszcza istotnych z punktu widzenia Polski.

Pełny opis:

Zajęcia są wykładem wprowadzającym w problematykę integracji europejskiej. Koncentrować się będą na analizie głównego nurtu procesów zjednoczeniowych przebiegających w Europie po II wojnie światowej.

Główny nacisk położony został na analizę funkcjonowania Unii Europejskiej, jej kluczowych polityk i form działania, zwłaszcza istotnych z punktu widzenia Polski jako państwa członkowskiego.

W trakcie zajęć studenci poznają tę problematykę zarówno w układzie historycznym, jak i przedmiotowym.

W ujęciu historycznym, szczególnym analizom poddany jest proces tworzenia się i rozwoju trzech Wspólnot Europejskich (EWWiS, EWG, Euratom) oraz Unii Europejskiej przez pryzmat kolejnych reform traktatowych (aż do przyjęcia Traktatu z Lizbony).

W ujęciu przedmiotowym nacisk położony jest na:

- analizę unijnej struktury instytucjonalno-prawnej,

- omówienie zakresu i sposobów działania UE w wybranych politykach (np. UGW, Polityka Spójności, PWBiS, WPZiB),

- przedstawienie procesów poszerzania zasięgu terytorialnego UE oraz omówienie jej relacji z państwami sąsiednimi.

Ważnym uzupełnieniem tych analiz jest wskazanie miejsca i roli Polski w strukturach Unii Europejskiej.

Literatura:

Literatura podstawowa przedmiotu:

Czachór Z., Grosse T., Paruch W. (red.), Integracja Europejska. Polska perspektywa, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2018.

Małuszyńska E., Mazur G. (red.), Unia Europejska 2014+, Wyd. Difin, Warszawa 2015.

Cini M. (red.), Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

Latoszek E. i in. (red.), Unia Europejska. Istota, szanse i wyzwania, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2018.

Łastawski K., Historia integracji europejskiej, Wydanie 2, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011.

Nugent N., Unia Europejska. Władza i Polityka, Wyd. UJ, Kraków 2012.

Ruszkowski J., Wstęp do studiów europejskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Wojtaszczyk K. A. (red.), Integracja Europejska, Wyd. Poltex, Warszawa 2011.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Prowadzący grup: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aE7D2jGw9I9bEcEByGnn1ix9FndfkRn9llDMvsTkDGYU1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=25fb7b79-a4cd-44b9-93e5-df41cdebb87b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Jest to wykład wprowadzający w problematykę integracji europejskiej dla studentów kierunku politologia na studiach I stopnia. Celem tych zajęć jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą w zakresie integracji regionalnej, prowadzonej w Europie po II wojnie światowej, najpierw w ramach Wspólnot Europejskich, a następnie Unii Europejskiej.

Główny nacisk położony został na analizę funkcjonowania Unii Europejskiej, jej kluczowych polityk i form działania, zwłaszcza istotnych z punktu widzenia Polski.

Pełny opis:

Zajęcia są wykładem wprowadzającym w problematykę integracji europejskiej. Koncentrować się będą na analizie głównego nurtu procesów zjednoczeniowych przebiegających w Europie po II wojnie światowej.

Główny nacisk położony został na analizę funkcjonowania Unii Europejskiej, jej kluczowych polityk i form działania, zwłaszcza istotnych z punktu widzenia Polski jako państwa członkowskiego.

W trakcie zajęć studenci poznają tę problematykę zarówno w układzie historycznym, jak i przedmiotowym.

W ujęciu historycznym, szczególnym analizom poddany jest proces tworzenia się i rozwoju trzech Wspólnot Europejskich (EWWiS, EWG, Euratom) oraz Unii Europejskiej przez pryzmat kolejnych reform traktatowych (aż do przyjęcia Traktatu z Lizbony).

W ujęciu przedmiotowym nacisk położony jest na:

- analizę unijnej struktury instytucjonalno-prawnej,

- omówienie zakresu i sposobów działania UE w wybranych politykach (np. UGW, Polityka Spójności, PWBiS, WPZiB),

- przedstawienie procesów poszerzania zasięgu terytorialnego UE oraz omówienie jej relacji z państwami sąsiednimi.

Ważnym uzupełnieniem tych analiz jest wskazanie miejsca i roli Polski w strukturach Unii Europejskiej.

Literatura:

Literaturę podstawową do przedmiotu stanowią wybrane fragmenty poniższych lektur (wskazane w harmonogramie przez prowadzącego):

Czachór Z., Grosse T., Paruch W. (red.), Integracja Europejska. Polska perspektywa, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2018.

Małuszyńska E., Mazur G. (red.), Unia Europejska 2014+, Wyd. Difin, Warszawa 2015.

Cini M. (red.), Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

Latoszek E. i in. (red.), Unia Europejska. Istota, szanse i wyzwania, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2018.

Łastawski K., Historia integracji europejskiej, Wydanie 2, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011.

Nugent N., Unia Europejska. Władza i Polityka, Wyd. UJ, Kraków 2012.

Ruszkowski J., Wstęp do studiów europejskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Wojtaszczyk K. A. (red.), Integracja Europejska, Wyd. Poltex, Warszawa 2011.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Prowadzący grup: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.