Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Klasyczna myśl polityczna - ćw.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-KMPcw
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Klasyczna myśl polityczna - ćw.
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P1_W12, P1_U06, P1_K03

Wymagania wstępne:

Zaliczony przedmiot: Historia filozofii

Podstawowa wiedza z zakresu filozofii i historii

Umiejętność logicznego myślenia

Umiejętność analizy tekstu

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: Podstawowy

Cele przedmiotu: Rozumienie najistotniejszych kwestii dotyczących dziedziny polityki, znajomość najważniejszych koncepcji odnoszących się do świata polityki, ich dziejowego rozwoju oraz umiejętność ich analizy i syntetycznego ujmowania problemów.

Pełny opis:

Treści merytoryczne: Ćwiczenia obejmują chronologiczną i systematyczną prezentację koncepcji najważniejszych przedstawicieli klasycznej myśli politycznej i republikańskiej, począwszy od czasów starożytnych, przez czasy wczesnochrześcijańskie, średniowieczne po nowożytne, z uwzględnieniem polskiej kultury.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Pismo Święte Nowego Testamentu (Biblia Tysiąclecia, różne wydania)

Arystoteles, Etyka Nikomachejska (różne wydania)

Arystoteles, Metafizyka (różne wydania)

Arystoteles, Polityka (różne wydania)

Bocheński Józef, Zarys historii filozofii, Kraków 1993.

Cyceron, O państwie, O prawie. Kęty 2013

Copleston Frederick, Historia filozofii, tom 1: Grecja i Rzym, PAX, Warszawa 2004.

Gilson Etienne, Metamorfozy Państwa Bożego, Wydawnictwo Teologia Polityczna, Warszawa 2020.

Hadot Pierre, Czym jest filozofia starożytna?

Jaspers Karl, Wprowadzenie do filozofii, Wrocław 2000.

Platon, Obrona Sokratesa, tłumaczenie i komentarz Ryszard Legutko, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2007.

Morus Tomasz, Utopia,

Platon, Państwo, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2009.

Platon, Prawa, PWN, Warszawa 1960.

Reale Giovanni, Historia filozofii starożytnej, tom II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005.

Sofokles, Antygona (uwaga: w tłumaczeniu K. Morawskiego, wydania różne)

Strauss Leo, Cropsey Joseph, Historia filozofii politycznej, Warszawa 2010.

Benedykt Hesse, Mateusz z Krakowa, Stanisław ze Skarbimierza, Paweł Włodkowic, Prawo ludów i wojna sprawiedliwa, Teologia polityczna, NCK, Warszawa 2018

Św. Augustyn, O państwie Bożym, tom I i II, tł. W. Kornatowski, PAX 1977.

Św. Tomasz, O królowaniu, OMP, Kraków 2006.

Św. Tomasz, Summa teologiczna, t.13, Londyn 1984

Tatarkiewicz Władysław, Historia filozofii, tom I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Voegelin Eric, Platon, Teologia Polityczna, Warszawa 2009.

Feliks Koneczny, Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej

Z. Stawrowski, Solidarność znaczy więź AD 2020

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

P1_W012: na główne nurty w myśli politycznej

UMIEJĘTNOŚCI:

P01_U06: Potrafi zastosować przyjęty system aksjonormatywny do rozpoznawania i oceny zjawisk o charakterze politycznym oraz realizowania zadań w rzeczywistości

politycznej

KOMPETENCJE:

P1_K03: Uznaje i szanuje różnice punktów widzenia. Dostrzega zalety i wyzwania pluralizmu opinii oraz intelektualnej dyskusji.

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń - 25 godz.

Przygotowanie referatu - 10 godz.

przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 20 godz.

suma godzin: 90 [90/30(25)=3]

liczba ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

1. Warunek wstępny (dopuszczający do możliwości zaliczenia zajęć):

- Obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze) - ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE

2. Warunki decydujące o wyniku zaliczenia:

- aktywność na zajęciach, dokumentująca wiedzę o analizowanym tekście (25%)

- jakość merytoryczna i formalna przedłożonego referatu (25%). Referat w formie pisemnej (standard akademicki - przypisy, bibliografia) należy przedłożyć do 16.11.2022 r.

- zaliczenie ustne (50%);

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kmieć, Zbigniew Stawrowski
Prowadzący grup: Michał Kmieć, Zbigniew Stawrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: Podstawowy

Cele przedmiotu: Rozumienie najistotniejszych kwestii dotyczących dziedziny polityki, znajomość najważniejszych koncepcji odnoszących się do świata polityki, ich dziejowego rozwoju oraz umiejętność ich analizy i syntetycznego ujmowania problemów.

Pełny opis:

Treści merytoryczne: Ćwiczenia obejmują chronologiczną i systematyczną prezentację koncepcji najważniejszych przedstawicieli klasycznej myśli politycznej i republikańskiej, począwszy od czasów starożytnych, przez czasy wczesnochrześcijańskie, średniowieczne, jak i nowożytne i współczesne, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej kultury.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Platon, Państwo

Platon, Prawa

Arystoteles, Polityka, ks. I

Cyceron, O państwie

Cyceron, O prawie

Św. Augustyn, O państwie Bożym, księga II

Wawrzyniec Goślicki, O senatorze doskonałym, księga I

Feliks Koneczny, Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej

Konstytucja 3 maja

Konstytucja stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

Z. Stawrowski, Solidarność znaczy więź AD 2020

A. Zybertowicz, Samobójstwo oświecenia

Teologia Polityczna, Rocznik filozoficzny, 2003/2004, Nr 1

G. K. Chesterton, Ortodoksja. romanca o wierze

Literatura uzupełniająca:

Historia idei politycznych, t.1, red. S. Filipowicz i in., Warszawa 1998 i późniejsze

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Gierycz
Prowadzący grup: Michał Gierycz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Gierycz
Prowadzący grup: Michał Gierycz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)