Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikowanie polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-KP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikowanie polityczne
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P2_W06, P2_U01

Skrócony opis:

Wykład ma na celu wykształcenie u słuchaczy umiejętności rozpoznawania procesów komunikowania politycznego i analizowania ról uczestników tych procesów. Dzięki udziałowi w zajęciach studenci powinni potrafić posługiwać się narzędziami badawczymi i metodami służącymi do budowania strategii komunikacyjnych. W ramach kursu analizie poddawane są zależności pomiędzy instytucjami politycznymi a komunikacją oraz pomiędzy instytucjami medialnymi a polityką. W kręgu zainteresowania jest więc interakcja zachodząca na linii: aktorzy życia politycznego – media masowe. W tym kontekście pojawia się pytanie, czy media rzeczywiście sprawują „czwartą władzę”, jak przedstawia się problem ich wolności, niezależności i obiektywności.

Literatura:

1. T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.

2. Janina Fras, Komunikacja polityczna. Wybrane zagadnienia gatunków i języka wypowiedzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.

3. B. Dobek-Ostrowska (red.), Współczesne systemy komunikowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.

4. B. Dobek-Ostrowska (red.), Transformacja systemów medialnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.

5. A. Kozłowska, Oddziaływanie mass mediów, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.

6. M. Kunczik, A. Zipfel, Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu, Scholar, Warszawa 2000.

7. J. Bobryk, Świadomość człowieka w epoce mediów elektronicznych, Polskie Towarzystwo Semiotyczne, Warszawa 2004.

8. W. Ferenc, R. Mrówka, S. Wilkos, Komunikacja polityczna. Jak wygrać wybory?, LTW, Warszawa 2004.

9. W. Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, Universitas, Kraków 2002.

10. J. Sobczak, Prawo prasowe. Podręcznik akademicki, Muza SA, Warszawa 2000.

11. A. Pratkanis, E. Aronson, Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

12. G. Ritzer, McDonaldyzacja społeczeństwa, Muza SA, Warszawa 1997.

13. W.J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, KUL, Lublin 1992.

14. P. Bourdieu, O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, Wydanictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1 - wie czym jest komunikowanie polityczne i zna jego podstawowe formy, prawidłowo opisuje pozycje uczestników tego procesu a także relacje między nimi.

EK 2 - ma wiedzę na temat rozwoju badań nad komunikowaniem politycznym i oddziaływaniem mediów; zna i rozumie zasady skutecznej komunikacji politycznej.

Umiejętności:

EK 3 - potrafi wymieniać i charakteryzować rożne formy komunikowania politycznego a także zastosować odpowiednie strategie

EK 4 - ma umiejętności rozróżnienia dobrego komunikowania od złego komunikowania i potrafi to wykorzystać w aktywności pozaakademickiej

Kompetencje:

EK 5 - jest otwarty do podejmowania działalności publicznej i w dostosowuje swoje zachowanie i strategie komunikacyjne do konkretnej sytuacji.

EK 6 -szanuje odmienne poglądy, przestrzega zasad prawa, etyki oraz norm współżycia społecznego

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kęsik
Prowadzący grup: Grzegorz Kęsik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład ma na celu wykształcenie u słuchaczy umiejętności rozpoznawania procesów komunikowania politycznego i analizowania ról uczestników tych procesów. Dzięki udziałowi w zajęciach studenci powinni potrafić posługiwać się narzędziami badawczymi i metodami służącymi do budowania strategii komunikacyjnych. W ramach kursu analizie poddawane są zależności pomiędzy instytucjami politycznymi a komunikacją oraz pomiędzy instytucjami medialnymi a polityką. W kręgu zainteresowania jest więc interakcja zachodząca na linii: aktorzy życia politycznego – media masowe. W tym kontekście pojawia się pytanie, czy media rzeczywiście sprawują „czwartą władzę”, jak przedstawia się problem ich wolności, niezależności i obiektywności.

Literatura:

1. T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.

2. Janina Fras, Komunikacja polityczna. Wybrane zagadnienia gatunków i języka wypowiedzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.

3. B. Dobek-Ostrowska (red.), Współczesne systemy komunikowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.

4. B. Dobek-Ostrowska (red.), Transformacja systemów medialnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.

5. A. Kozłowska, Oddziaływanie mass mediów, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.

6. M. Kunczik, A. Zipfel, Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu, Scholar, Warszawa 2000.

7. J. Bobryk, Świadomość człowieka w epoce mediów elektronicznych, Polskie Towarzystwo Semiotyczne, Warszawa 2004.

8. W. Ferenc, R. Mrówka, S. Wilkos, Komunikacja polityczna. Jak wygrać wybory?, LTW, Warszawa 2004.

9. W. Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, Universitas, Kraków 2002.

10. J. Sobczak, Prawo prasowe. Podręcznik akademicki, Muza SA, Warszawa 2000.

11. A. Pratkanis, E. Aronson, Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

12. G. Ritzer, McDonaldyzacja społeczeństwa, Muza SA, Warszawa 1997.

13. W.J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, KUL, Lublin 1992.

14. P. Bourdieu, O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, Wydanictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzybowska-Walecka
Prowadzący grup: Katarzyna Grzybowska-Walecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Ołtarzewska
Prowadzący grup: Karolina Ołtarzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)