Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Najnowsza historia polityczna Polski - ćw.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-NHPcw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Najnowsza historia polityczna Polski - ćw.
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDE3YmM2ZDktNDU1MS00MTk0LThiN2YtYjY3ZTRkM2QyZGYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22552e7f7d-03c5-4584-b045-950f4651ed00%22%7d
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P1_W02

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość faktów z najnowszej historii Polski.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z procesami politycznymi wpływającymi na historię polityczną Polski od 1939 r. po czasy współczesne.

Pełny opis:

Ćwiczenia obejmują analizę wybranych problemów z historii najnowszej Polski w latach 1939-1989.

Zajęcia organizacyjne. Omówienie tematyki zajęć i warunków zaliczenia

Polskie Państwo Podziemne

Formowanie się systemu komunistycznego.

Opozycja i opór społeczny wobec komunistycznej władzy.

Terror stalinowski w Polsce.

Przemiany październikowe i rządy W. Gomułki

Relacje państwo-Kościół

Dekada E. Gierka

Opozycja demokratyczna.

PRL w polityce międzynarodowej

Czasy pierwszej Solidarności

Stan wojenny.

Okrągły stół i kształtowanie się nowego sytemu politycznego.

III RP

Wystawianie ocen

Literatura:

A.Dudek, Historia polityczna Polski, 1989-2015, Kraków 2016.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium ustne, odpowiedź na wylosowane pytanie w czasie ostatnich zajęć.

link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDE3YmM2ZDktNDU1MS00MTk0LThiN2YtYjY3ZTRkM2QyZGYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22552e7f7d-03c5-4584-b045-950f4651ed00%22%7d

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Héjj
Prowadzący grup: Dominik Héjj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Zamiatała
Prowadzący grup: Dominik Zamiatała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z procesami politycznymi wpływającymi na historię polityczną Polski od 1939 r. po czasy współczesne.

Pełny opis:

Ćwiczenia obejmują analizę wybranych problemów z historii najnowszej Polski w latach 1939-1989.

Zajęcia organizacyjne. Omówienie tematyki zajęć i warunków zaliczenia

Polskie Państwo Podziemne

Formowanie się systemu komunistycznego.

Opozycja i opór społeczny wobec komunistycznej władzy.

Terror stalinowski w Polsce.

Przemiany październikowe i rządy W. Gomułki

Relacje państwo-Kościół

Dekada E. Gierka

Opozycja demokratyczna.

PRL w polityce międzynarodowej

Czasy pierwszej Solidarności

Stan wojenny.

Okrągły stół i kształtowanie się nowego sytemu politycznego.

III RP

Wystawianie ocen

Literatura:

Brzoza Czesław, Sowa Andrzej Leon, Historia Polski 1918 -1945, Kraków 2006

Sowa A. L., Historia polityczna Polski 1944-1991, Kraków 2011

Kaczmarek Ryszard, Historia Polski 1914-1989, Warszawa 2010

Paczkowski Andrzej, Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 1995

Kemp-Welch Antony, Polska pod rządami komunistów 1944-1989, Kraków 2010

Chodkiewicz Marek Jan, Żydzi i Polacy 1918-1955. Współistnienie-zagłada-komunizm, Warszawa 2000.

Strzembosz Tomasz, Rzeczypospolita podziemna, Warszawa 2000

Friszke Andrzej, Polska. Losy państwa i narodu 1939

Komunizm w Polsce, praca zbiorowa, Warszawa 2005

Polski wiek XX. Dwudziestolecie, red. Persak K., Machcewicz P. Warszawa 2009.

Polski wiek XX. II wojna światowa, red. Persak K., Machcewicz P. Warszawa 2010

Polski wiek XX. PRL od lipca 44 do grudnia 70, red. Persak K., Machcewicz P. Warszawa 2010

Polski wiek XX. PRL od grudnia 70 do czerwca 89, red. Persak K., Machcewicz P. Warszawa 2011

Polski wiek XX. PRL od lipca 44 do grudnia 70, red. Persak K., Machcewicz P. Warszawa 2010

Kumoś Z., Geneza satelickiego systemu władzy w Polsce 1941-1948, Warszawa 2001

Terlecki R., Miecz i tarcza komunizmu. Historia bezpieczeństwa w Polsce 1944-1990, Kraków 2007

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Zamiatała
Prowadzący grup: Dominik Zamiatała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS: aktywność studenta nakład pracy studenta w godz.

udział w zajęciach - 30

samodzielna lektura 30

suma godzin 60

liczba ECTS 60 godz./30 = 2

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z procesami politycznymi wpływającymi na historię polityczną Polski od 1939 r. po czasy współczesne.

Pełny opis:

Ćwiczenia obejmują analizę wybranych problemów z historii najnowszej Polski w latach 1939-1989.

Zajęcia organizacyjne. Omówienie tematyki zajęć i warunków zaliczenia

Polskie Państwo Podziemne

Formowanie się systemu komunistycznego.

Opozycja i opór społeczny wobec komunistycznej władzy.

Terror stalinowski w Polsce.

Przemiany październikowe i rządy W. Gomułki

Relacje państwo-Kościół

Dekada E. Gierka

Opozycja demokratyczna.

PRL w polityce międzynarodowej

Czasy pierwszej Solidarności

Stan wojenny.

Okrągły stół i kształtowanie się nowego sytemu politycznego.

III RP

Wystawianie ocen

Literatura:

Brzoza Czesław, Sowa Andrzej Leon, Historia Polski 1918 -1945, Kraków 2006

Sowa A. L., Historia polityczna Polski 1944-1991, Kraków 2011

Kaczmarek Ryszard, Historia Polski 1914-1989, Warszawa 2010

Paczkowski Andrzej, Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 1995

Kemp-Welch Antony, Polska pod rządami komunistów 1944-1989, Kraków 2010

Chodkiewicz Marek Jan, Żydzi i Polacy 1918-1955. Współistnienie-zagłada-komunizm, Warszawa 2000.

Strzembosz Tomasz, Rzeczypospolita podziemna, Warszawa 2000

Friszke Andrzej, Polska. Losy państwa i narodu 1939

Komunizm w Polsce, praca zbiorowa, Warszawa 2005

Polski wiek XX. Dwudziestolecie, red. Persak K., Machcewicz P. Warszawa 2009.

Polski wiek XX. II wojna światowa, red. Persak K., Machcewicz P. Warszawa 2010

Polski wiek XX. PRL od lipca 44 do grudnia 70, red. Persak K., Machcewicz P. Warszawa 2010

Polski wiek XX. PRL od grudnia 70 do czerwca 89, red. Persak K., Machcewicz P. Warszawa 2011

Polski wiek XX. PRL od lipca 44 do grudnia 70, red. Persak K., Machcewicz P. Warszawa 2010

Kumoś Z., Geneza satelickiego systemu władzy w Polsce 1941-1948, Warszawa 2001

Terlecki R., Miecz i tarcza komunizmu. Historia bezpieczeństwa w Polsce 1944-1990, Kraków 2007

Wymagania wstępne:

Obecność na ćwiczeniach obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieobecność

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)