Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka o państwie i polityce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-NPPw
Kod Erasmus / ISCED: 15.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka o państwie i polityce
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P1_W01, P1_U02

Skrócony opis:

Zagadnienia prezentowane na wykładzie: dwa pojęcia państwa, epoki w historii państwa, elementy podstawowe państwa , struktura państwa konstytucyjnego, państwo a demokracja . Reżym totalitarny. Aksjologia państwa .Państwo a polityka .Państwo a władza . Ideologie polityczne . Władza państwowa i jej legitymizacja

Pełny opis:

Pojęcia państwa. Definicje państwa. Elementy państwa : suwerenna władza, racja stanu, arcana imperii, plenitudo potestatis, princeps legibus solutus, państwo jako mechanizm, organizm, osoba prawna . Absolutyzm, konstytucjonalizm , państwo demokratyczne. Pojęcie ideologii. Ideologie polityczne .

Literatura:

Hagen Schulze Państwo i naród w nowszej historii.

Robert Jackspn, Suwerenność

Grzegorz Górski Historia ustrojów

EW Bockenforde , Wolność państwo Kościól

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student przyswoił przekazana wiedzę .Potrafi ją zastosować do opisu poszczególnych państw współczesnych oraz ich elementów, które w tych państwach rozpoznaje . Potrafi wyjaśnić cele istnienia państwa , czym państwo różni se od reżymu totalitarnego, a także czym jest państwo w warunkach demokracji.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.Do egzaminu obowiązuje materiał wykładów.

Egzamin polega na udzieleniu pisemnych odpowiedzi na trzy pytania.Oceniana będzie trafność i treściwość odpowiedzi.

Praktyki zawodowe:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9c89e05bfffa4ac0b48900c21a13503d%40thread.tacv2/conversations?groupId=b42afe39-60c6-46d6-916e-2e7e1cbc7511&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

link

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kaczorowski
Prowadzący grup: Paweł Kaczorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kaczorowski
Prowadzący grup: Paweł Kaczorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kaczorowski
Prowadzący grup: Paweł Kaczorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)