Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia dyplomowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-PD2II
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia dyplomowa
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P2_W12, P2_U02, P2_U03

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu metod i badań w naukach o polityce i administracji; nauki o polityce i administracji

Skrócony opis:

Idea przedmiotu "Pracownia dyplomowa" oparta jest na założeniu indywidualnej pracy studenta z wybranym promotorem celem

przygotowania pracy magisterskiej. Promotor wyznacza studentowi odpowiedni harmonogram pracy i weryfikuje jego właściwą realizację.

Na kolejnych etapach przygotowania pracy promotor weryfikuje metodologiczną i merytoryczną poprawność przygotowywanych części

pracy, sprawdza umiejętność właściwej analizy zjawisk i procesów społecznych oraz przedstawiania własnej argumentacji w wybranym

przez studenta obszarze zainteresowań badawczych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest pogłębianie wiedzy z zakresu nauk o polityce i administracji w ramach przygotowanej przez studenta pracy

dyplomowej.

W wyniku zajęć student nabędzie umiejętność analizy zjawisk i procesów politycznych oraz przedstawiania własnej argumentacji w

wybranym przez studenta obszarze zainteresowań badawczych.

Przedmiot dedykowany jest także pogłębianiu i rozwijaniu wiedzy z zakresu metodologii nauk o polityce i administracji celem

przygotowania studenta do samodzielnej pracy naukowej.

W ramach zajęć student rozwijać będzie - z pomocą promotora - umiejętność pracy naukowej. Student będzie potrafił sformułować: cel,

pytania, hipotezy, problem badawczy oraz właściwe dobierać metody badawcze.

Celem zajęć jest dobór problematyki badawczej, stworzenie koncepcji, przeprowadzenie badań i przygotowanie pisemnej pracy naukowej

z zakresu nauk o polityce i administracji.

Literatura:

1. R. Zenderowski, Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, CeDeWu, Warszawa 2007.

2. J. Czaputowicz Jacek, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i

systematyzacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

3. A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Wydawnictwo UG,

Gdańsk 2004.

4. A. Heywood, Teoria polityki. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe

PWN, Warszawa 2009.

5. Q. Skinner, Wizje polityki, tom 1 - Rozważania o metodzie, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student samodzielnie definiuje podstawowe pojęcia z zakresu nauk o polityce i administracji. W wyniku przeprowadzonych zajęć student

potrafi samodzielnie poszerzać wiedzę dotyczącą wybranego zagadnienia politycznego, dokonując analizy dostępnych materiałów,

identyfikując istniejące problemy, starając się zaproponować sposób ich rozwiązania poprzez argumentację teoretyczną bądź w oparciu o

przeprowadzone badania. Uczy się wybierać i stosować właściwe metody i techniki dla realizacji celu badawczego. Wykorzystuje wiedzę

teoretyczną dla przeprowadzonych badań i zdobywa umiejętność prezentacji własnej argumentacji.

Student potrafi klarownie, spójnie oraz logicznie wypowiadać się ustnie i pisemnie na temat zjawisk i procesów zachodzących w życiu

publicznym.

Student potrafi wykorzystać nabytą wiedzę z zakresu nauk o polityce i administracji do opisu i analizowania przyczyn jak również

przebiegu konkretnych procesów i zjawisk politycznych. W ramach podjętego wysiłku badawczego student doskonali umiejętność

samodzielnego i krytycznego interpretowania tychże procesów oraz zjawisk.

Metody i kryteria oceniania:

Na zakończenie pierwszego semestru student powinien przedstawić promotorowi: roboczy tytuł pracy, sformułować wstępne hipotezy,

pytania badawcze, metodę badawczą, jak również wstępną strukturę pracy magisterskiej.

Drugi semestr powinien być poświęcony pogłębieniu teoretycznemu wybranego zagadnienia oraz przeprowadzeniu badań. Na

zakończenie semestru student przygotowuje I rozdział pracy badawczej, przedkłada go promotorowi do oceny, kontynuując zaplanowane

dla realizacji postawionego celu badania.

Trzeci semestr to kontynuacja procesu badań i opracowanie II rozdziału pracy magisterskiej.

Czwarty semestr – analiza wyników badań, sformułowanie wniosków oraz ostateczne przygotowanie bibliografii i załączników do pracy.

Jest to czas na ostateczną redakcję pracy dyplomowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kaczorowski, Anna Skolimowska, Sławomir Sowiński, Monika Trojanowska-Strzęboszewska, Janusz Węgrzecki, Radosław Zenderowski
Prowadzący grup: Paweł Kaczorowski, Anna Skolimowska, Sławomir Sowiński, Monika Trojanowska-Strzęboszewska, Janusz Węgrzecki, Radosław Zenderowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)