Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka rodzinna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-PRO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka rodzinna
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P1_U05,

P1_K06

Wymagania wstępne:

Brak wymagań.

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest omówieniu najważniejszych wyzwań jakie stoją przed współczesnymi państwami w zakresie polityki rodzinnej oraz prezentacji rozwiązań przyjmowanych w różnych krajach.

Pełny opis:

Treść zajęć obejmuje omówienie istoty i uwarunkowań polityki rodzinnej, w szczególności przemian współczesnej rodziny i wynikających z nich wyzwań. Następnie przedstawiane są aktualne rozwiązania z zakresu polityki rodzinnej w Polsce i próba ich oceny. W dalszej kolejności prezentowane są polityki rodzinne wybranych państw europejskich. Uzupełnieniem tych treści przeglądowych jest omówienie rozwiązań, które można określić jako "antyrodzinne" lub co najmniej kontrowersyjne (np. tzw. polityka jednego dziecka w ChRL, działalność norweskiego Barnevernet, praktyki eugeniczne).

Literatura:

OBOWIĄZKOWA

Bednarski M., Czepulis-Rutkowska Z., Głogosz D. (red.), O racjonalną politykę rodzinną. Rodzina formacją niezastąpioną?, Warszawa 2017.

Durasiewicz A., W kierunku rozwoju polityki rodzinnej w Polsce, Warszawa 2017.

Kamiński T., Ideological Entanglements of Family Policy and Their Consequences – Could the Charter of Family Rights Help to Solve the Dilemmas?, „Revija za Socijalnu Politiku” 2022 (Vol. 29), nr 1, s. 69-84.

Kwak A., Rodzina w dobie przemian: małżeństwo i kohabitacja, Warszawa 2005.

Rymsza M., Polityka rodzinna: cele, wartości, rozwiązania – w poszukiwaniu konsensualnego programu, „Studia BAS” 2016, nr 1(45), s. 55-76.

UZUPEŁNIAJĄCA

Kamiński T., Pieniądze to nie wszystko – polityka społeczna w poszukiwaniu zachęt pronatalistycznych, [w:] J. Auleytner (red.), Krajowe i międzynarodowe konteksty polityki społecznej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka, Warszawa 2016, s. 131-144.

Kamiński T., Polska polityka rodzinna na tle innych państw Grupy Wyszehradzkiej, [w:] C. Sadowska-Snarska, Z. Wiśniewski (red.), Zmiany na rynku pracy w perspektywie społecznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2019, s. 213-226.

Ochocki A., Ludność świata. Powinność i kapitał, Warszawa 2010.

Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja. Historia. Zróżnicowanie, Warszawa 2010.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

- Student posiada wiedzę na temat przemian współczesnej rodziny i wynikających stąd wyzwań dla polityki społecznej

- Student zna współczesne uwarunkowania polityki państwa wobec rodziny

- Student posiada wiedzę na temat sposobów wspierania rodziny w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej

- Student dostrzega zależności pomiędzy polityką państwa a zachowaniami obywateli w sferze decyzji rodzinnych

- Student potrafi ocenić działania państwa wobec rodziny w perspektywie aksjonormatywnej

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się testem sprawdzającym wiedzę i umiejętności w zakresie podanym w efektach kształcenia. Na ocenę pozytywną trzeba uzyskać min. 60% punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kamiński
Prowadzący grup: Tadeusz Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kamiński
Prowadzący grup: Tadeusz Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS:

1. Udział w wykładzie - 30 godzin

2. Samodzielne lektury - 20 godzin

3. Konsultacje - 5 godzin

4. Przygotowanie do zaliczenia - 20 godzin

Liczba ECTS: 75/30(25)=3

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest omówieniu najważniejszych wyzwań jakie stoją przed współczesnymi państwami w zakresie polityki rodzinnej oraz prezentacji rozwiązań przyjmowanych w różnych krajach.

Pełny opis:

Treść zajęć obejmuje omówienie istoty i uwarunkowań polityki rodzinnej, w szczególności przemian współczesnej rodziny i wynikających z nich wyzwań. Następnie przedstawiane są aktualne rozwiązania z zakresu polityki rodzinnej w Polsce i próba ich oceny. W dalszej kolejności prezentowane są polityki rodzinne wybranych państw europejskich. Uzupełnieniem tych treści przeglądowych jest omówienie rozwiązań, które można określić jako "antyrodzinne" lub co najmniej kontrowersyjne (np. tzw. polityka jednego dziecka w ChRL, działalność norweskiego Barnevernet, praktyki eugeniczne).

Literatura:

OBOWIĄZKOWA

Bednarski M., Czepulis-Rutkowska Z., Głogosz D. (red.), O racjonalną politykę rodzinną. Rodzina formacją niezastąpioną?, Warszawa 2017.

Durasiewicz A., W kierunku rozwoju polityki rodzinnej w Polsce, Warszawa 2017.

Kamiński T., Ideological Entanglements of Family Policy and Their Consequences – Could the Charter of Family Rights Help to Solve the Dilemmas?, „Revija za Socijalnu Politiku” 2022 (Vol. 29), nr 1, s. 69-84.

Kwak A., Rodzina w dobie przemian: małżeństwo i kohabitacja, Warszawa 2005.

Rymsza M., Polityka rodzinna: cele, wartości, rozwiązania – w poszukiwaniu konsensualnego programu, „Studia BAS” 2016, nr 1(45), s. 55-76.

UZUPEŁNIAJĄCA

Kamiński T., Pieniądze to nie wszystko – polityka społeczna w poszukiwaniu zachęt pronatalistycznych, [w:] J. Auleytner (red.), Krajowe i międzynarodowe konteksty polityki społecznej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka, Warszawa 2016, s. 131-144.

Kamiński T., Polska polityka rodzinna na tle innych państw Grupy Wyszehradzkiej, [w:] C. Sadowska-Snarska, Z. Wiśniewski (red.), Zmiany na rynku pracy w perspektywie społecznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2019, s. 213-226.

Ochocki A., Ludność świata. Powinność i kapitał, Warszawa 2010.

Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja. Historia. Zróżnicowanie, Warszawa 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)