Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka społeczna i gospodarcza w programach partii politycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-PSG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka społeczna i gospodarcza w programach partii politycznych
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P1_W13, P1_U04

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze sposobami prezentacji problemów społeczno-gospodarczych i propozycji ich rozwiązań w programach głównych partii politycznych w Polsce.

W ramach zajęć prezentowane będą wybrane problemy gospodarcze i społeczne w Polsce oraz ideologiczne uzasadnienia proponowanych przez polskie partie odpowiedzi na te wyzwania. Analiza obejmuje propozycje partii politycznych przede wszystkim w odniesieniu do kondycji finansów publicznych, wsparcia przedsiębiorczości, działań o charakterze społeczno-dochodowym, rynku pracy oraz ochrony środowiska.

Odwołując się do podstawowej wiedzy na temat najważniejszych problemów gospodarczych i społecznych, studenci będą mieli okazję do sformułowania oceny programów politycznych pod kątem ich adekwatności do aktualnych wyzwań i zgodności z deklarowaną przez poszczególne partie opcją ideową.

Pełny opis:

Zgodnie ze strukturą prezentacji przedstawianych na zajęciach:

1. Informacje ogólne o ugrupowaniu

2. Polityka fiskalna

3. Polityka rynku pracy

4. Wsparcie przedsiębiorczości

5. Zagraniczna polityka gospodarcza

6. Polityka społeczno-dochodowa

7. Polityka inwestycyjna (przemysł, ochrona środowiska)

8. Zadania państwa w sferze społeczno-gospodarczej

Literatura:

Golinowska S., Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku, Warszawa 2018

Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Warszawa 2017

Poliński R., Problemy strefy euro, Warszawa 2015

Polityka przemysłowa Polski, Komunikat Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Polityka przemysłowa w Europie. Czy potrzeba nam zmian?, Kancelaria Senatu. Biuro Analiz i Dokumentacji, Warszawa 2017

Sutowski M., Ekonomia polityczna „dobrej zmiany”, Warszawa 2017

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1 - student posiada wiedzę na temat postrzegania problemów gospodarczych i społecznych przez poszczególne partie polityczne.

EK 2 - student zna ideologiczne podstawy rozwiązań proponowanych przez partie polityczne w zakresie polityki gospodarczej i społecznej.

EK 3 - student posiada wiedzę o aktualnych propozycjach partii politycznych w zakresie polityki gospodarczej i społecznej.

Umiejętności:

EK 4 - student potrafi przyporządkować propozycje partii do konkretnych ideologii

EK 5 - student potrafi sformułować oceny programów politycznych partii pod kątem ich adekwatności do aktualnych wyzwań i zgodności z deklarowaną opcją ideową

Kompetencje:

EK 6 - student posiada kompetencje w zakresie formułowania postulatów gospodarczych i społecznych w oparciu o przyjęte założenia ideowe

ECTS [1 ECTS = 30 (25) godzin]

udział w konwersatorium: 15 godzin

przygotowanie do zajęć (lektury obowiązkowe): 30 godzin

przygotowanie do zaliczenia: 15 godzin

suma godzin: 60 [60:30(25)=2]

liczba ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kamiński
Prowadzący grup: Tadeusz Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kamiński
Prowadzący grup: Tadeusz Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)