Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia polityki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-PSP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia polityki
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (studia II stopnia)
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aVQuhx2uTbDgUEJMBQd6NgPy4LR5cibpaQvcQGiyPbbE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d86cf569-d7f2-4597-8ffc-b3c7acad8413&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu politologii oraz psychologii.

Skrócony opis:

Wybrane zagadnienia omawiane na zajęciach:

1. Charakterystyka i typy osobowości.

2. Osobowość polityczna: autorytarna, dogmatyczna, orientacja na dominację

społeczną, osobowość paranoiczna, osobowość demokratyczna

3. Decydowanie a płeć - różnice i podobieństwa.

4. Procesy grupowe - teoria realnego konfliktu, teoria tożsamości społecznej, 5. Zachowania tłumu, inteligencja emocjonalna.

6. Psychologia konfliktów politycznych

7. Stereotypy polityczne, uprzedzenia polityczne - rasizm, seksizm, wiekizm

8. Charaktery narodowe

9. Teorie spiskowe w perspektywie psychologicznej.

Pełny opis:

Wykład poświęcony jest zagadnieniom psychologii politycznej, łączącej w sobie interdyscyplinarne podejście m.in. z pogranicza politologii, stosunków międzynarodowych, psychologii, biologii oraz socjologii.

Celem zajęć jest próba ukazania procesu decyzyjnego polityka w oparciu o jego uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, a także relacji i powiązań między nimi. Głównymi kwestiami analizy stają się zatem zagadnienia dotyczące tego jak różne rodzaje osobowości i temperamentów z jednej strony, z drugiej zaś określone warunki systemowe wpływają na zachowania polityczne. Dlaczego niektórzy decydenci cieszą się większym, a inni mniejszym poparciem społecznym? Jaki to ma wpływ na stosunki międzyludzkie, legitymizację władzy, oraz czy można mówić (a jeśli tak, to w jakim zakresie) o kulturowych uwarunkowaniach decydowania emocjonalnego? Czy istnieje zatem coś takiego jak charakter narodowy i jakie są tego konsekwencje na płaszczyźnie relacji między- i transnarodowych?

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bodio T. (red.), Przywództwo polityczne, "Studia Politologiczne", Vol. 5, Warszawa 2001.

2. Le Bon G., Psychologia tłumu, Warszawa 1994.

3. Lewandowski E., Charakter narodowy Polaków i innych, Londyn-Warszawa 1995.

4. Sears D. ,Huddy L. , Jarvis R. (red.), Psychologia polityczna, Kraków 2008.

5. Skarżyńska K., Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Warszawa 2005.

6. Pietraś Z. J., Decydowanie polityczne, Warszawa-Kraków 2000.

Literatura uzupełniająca:

1. Matsumoto D., Juang L. (red.), Psychologia międzykulturowa, Gdańsk 2007.

2. Brannon L., Psychologia rodzaju, Gdańsk 2002.

3. Spielman R. M, Jenkins W. J. (i in.), Psychologia, Warszawa 2020.

4. Gajda J., Antropologia kulturowa. Kultura obyczajowa początku XXI wieku, Kraków 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Nakład pracy studenta:

udział w wykładzie - 30 h

przygotowanie do egzaminu - 20 h

czas na wykonanie zadania - 5 h

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu ma formę zaliczenia pisemnego (testu). Będzie ono składało się z 20 pytań (zamkniętych i otwartych). Test umieszczony będzie na platformie Moodle lub Forms, przewidywany czas pisania ok. 30 min.

Punktacja:

45-40 pkt. - ocena 5,0

39-35 pkt. - 4,5

38-34 pkt. - 4,0

33-29- pkt. - 3,5

28-23 pkt. - 3,0

0-22 pkt - 2,0

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (będzie sprawdzana lista obecności). Dopuszcza się 2 nieobecności w semestrze.

Do oceny końcowej wliczana jest aktywność na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Gołuch, Jarosław Piotrowski
Prowadzący grup: Dominik Gołuch, Jarosław Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Brzezińska
Prowadzący grup: Monika Brzezińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S2 - obszar nauk społecznych - II stopień

Skrócony opis:

Wybrane zagadnienia omawiane na zajęciach:

1. Charakterystyka i typy osobowości.

2. Osobowość polityczna: autorytarna, dogmatyczna, orientacja na dominację

społeczną, osobowość paranoiczna, osobowość demokratyczna

3. Decydowanie a płeć - różnice i podobieństwa.

4. Procesy grupowe - teoria realnego konfliktu, teoria tożsamości społecznej, 5. Zachowania tłumu, inteligencja emocjonalna.

6. Psychologia konfliktów politycznych

7. Stereotypy polityczne, uprzedzenia polityczne - rasizm, seksizm, wiekizm

8. Charaktery narodowe

9. Teorie spiskowe w perspektywie psychologicznej.

Pełny opis:

Wykład poświęcony jest zagadnieniom psychologii politycznej, łączącej w sobie interdyscyplinarne podejście m.in. z pogranicza politologii, stosunków międzynarodowych, psychologii, biologii oraz socjologii.

Celem zajęć jest próba ukazania procesu decyzyjnego polityka w oparciu o jego uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, a także relacji i powiązań między nimi. Głównymi kwestiami analizy stają się zatem zagadnienia dotyczące tego jak różne rodzaje osobowości i temperamentów z jednej strony, z drugiej zaś określone warunki systemowe wpływają na zachowania polityczne. Dlaczego niektórzy decydenci cieszą się większym, a inni mniejszym poparciem społecznym? Jaki to ma wpływ na stosunki międzyludzkie, legitymizację władzy, oraz czy można mówić (a jeśli tak, to w jakim zakresie) o kulturowych uwarunkowaniach decydowania emocjonalnego? Czy istnieje zatem coś takiego jak charakter narodowy i jakie są tego konsekwencje na płaszczyźnie relacji między- i transnarodowych?

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bodio T. (red.), Przywództwo polityczne, "Studia Politologiczne", Vol. 5, Warszawa 2001.

2. Le Bon G., Psychologia tłumu, Warszawa 1994.

3. Lewandowski E., Charakter narodowy Polaków i innych, Londyn-Warszawa 1995.

4. Sears D. ,Huddy L. , Jarvis R. (red.), Psychologia polityczna, Kraków 2008.

5. Skarżyńska K., Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Warszawa 2005.

6. Pietraś Z. J., Decydowanie polityczne, Warszawa-Kraków 2000.

Literatura uzupełniająca:

1. Matsumoto D., Juang L. (red.), Psychologia międzykulturowa, Gdańsk 2007.

2. Brannon L., Psychologia rodzaju, Gdańsk 2002.

3. Spielman R. M, Jenkins W. J. (i in.), Psychologia, Warszawa 2020.

4. Gajda J., Antropologia kulturowa. Kultura obyczajowa początku XXI wieku, Kraków 2008.

Wymagania wstępne:

Zajęcia odbywają się w sposób zdalny. Niezbędny jest dostęp do komputera, mikrofonu i kamerki.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.