Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rosja i Niemcy wobec Europy Środkowo-Wschodniej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-RNESW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rosja i Niemcy wobec Europy Środkowo-Wschodniej
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Wykłady specjalizacyjne Politologia II st
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P2_W13, P2_U04, P2_U08

Skrócony opis:

Zajęcia składają z 15 godz. w semestrze i będą miały charakter konwersatorium z elementami wykładu. Celem zajęć jest przekazanie studentom informacji o najważniejszych czynnikach konstruujących współczesną politykę Niemiec i Federacji Rosyjskiej wobec państw Europy Środkowej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie studentom polityki Rosji i Niemiec wobec Europy Środkowo-Wschodniej zarówno w historycznej perspektywie rozwoju wzajemnych relacji, jak i obecnych stosunków między nimi panujących. Zajęcia będą miały charakter wykładu połączonego z konwersatorium, stąd też dwojakie podejście dydaktyczne do prowadzonych zajęć (wykład i dyskusja).

Student zobligowany jest wobec tego do: obecności, aktywnego uczestnictwa w zajęciach, zapoznania się z zalecanym lekturami, udziału w dyskusji.

Literatura:

Literatura obowiązkowa z zakresu RFN:

1. K. Schloeger, Środek leży na wschodzie, Warszawa 2005 (wybrane fragmenty).

2. G. Jacque-Pierre, Niemcy XXI wieku, Warszawa 2011 (wybrane fragmenty).

3. M. Kosman, Współczesne Niemcy i przestrzeń europejska. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2011 (wybrane fragmenty).

4. K. Gelles, Niemiecka polityka wschodnia, Wrocław 2001 (wybrane fragmenty).

5. J. Kiwerska, B. Koszel, M. Tomczak, S. Żerko, Polityka zagraniczna zjednoczonych Niemiec, Poznań 2011 (wybrane fragmenty).

6. I. Stawowy-Kawka (red.), Niemcy-Europa-Świat. Studia międzynarodowe. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Erhardowi Cziomerowi, Kraków 2007 (wybrane fragmenty).

Literatura obowiązkowa z zakresu polityki Federacji Rosyjskiej:

1. A. Besancon, Tezy o Rosji minionej i obecnej, Warszawa 2006,

2. Dokument Rady ds. Polityki Zagranicznej i Obronnej Fundacji Rozwoju Parlamentaryzmu w Rosji, Europa Środkowo-Wschodnia a interesy Rosji, Dokumenty OSW 12.02.1997,

3. J. Rogoża, Władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy. Rosyjska elita władzy wobec sukcesji i kryzysu gospodarczego, Punkty Widzenia OSW, październik 2009,

4. Raport Specjalny OSW, Polityka Rosji wobec Krajów Bałtyckich,

5. Analizy OSW, Polityka Rosji wobec Czech, Słowacji i Węgier w latach 1994-1997, Warszawa 1997,

6. Raport OSW, Rosyjska ropa naftowa i gaz ziemny w Europie Środkowej, Styczeń 2004,

7. M. Menkiszak, Wielka Europa. Putinowska wizja (des) integracji europejskiej, Prace OSW, Warszawa 2013.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Posiada ugruntowaną wiedzę dotyczącą procesów zmian

struktur i instytucji politycznych.

2. Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę politologiczną oraz

dyscyplin pokrewnych do opisu i analizowania przyczyn

i przebiegu konkretnych procesów i zjawisk

politycznych. Potrafi samodzielnie i krytycznie

interpretować procesy i zjawiska polityczne.

3. Potrafi zastosować odpowiedni system norm (prawnych, etycznych, zawodowych) przy rozwiązywaniu

konkretnych problemów w rzeczywistości politycznej.

4. Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu

publicznym oraz inspirowania i kierowania społeczną

aktywnością innych osób.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest:

1. udział w zajęciach (dopuszcza się możliwość 1 nieobecności).

2. Przygotowanie do zajęć (czytanie zadanej literatury).

3. Aktywność i udział w dyskusji.

4. Kolokwia cząstkowe z zadanych tekstów.

Zaliczenie końcowe będzie miało charakter pisemny i formę testu zaliczeniowego na koniec zajęć. Z części dotyczącej Niemiec będą na teście 3 pytania zamknięte (po 2 pkt., za złą odpowiedź -1 pkt) oraz 3 pytania otwarte (po 3 pkt.). Podobnie w przypadku pytań dotyczących Federacji Rosyjskiej. Razem z testu można otrzymać 30 pkt.

Do testu końcowego zostaną dopuszczone osoby, które zalicza minimum 2 z 3 kolokwiów cząstkowych. Każde kolokwium cząstkowe będzie się składało z 5 pytań zamkniętych (po 1 pkt), razem z kolokwiów cząstkowych można uzyskać 20 pkt.

Oceny:

Bardzo dobra (5) - 46-50 pkt.

Dobra plus (4+) - 44-45 pkt.

Dobra (4) 37-43 pkt.

Dostateczną plus (3+) 35-36 pkt.

Dostateczną (3) 27-34 pkt.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Góra
Prowadzący grup: Dariusz Góra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bajda
Prowadzący grup: Piotr Bajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)