Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rynek pracy i polityka zatrudnienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-RPPS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rynek pracy i polityka zatrudnienia
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Zajęcia specjalizacyjne Politologia I st
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTM2NGM1MjktNzJiMC00ZmRiLWI5ZjctZjQ3ZWUyYzZlNTc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%2265bb9d41-ada3-41fb-a6a1-f612255789c5%22%7d
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P1_W13

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych pojęć, zjawisk i mechanizmów dotyczących funkcjonowania rynku pracy, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i empirycznym, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki dysfunkcji odnośnego rynku w postaci bezrobocia. W ramach zajęć omówione zostaną podstawowe instytucje rynku pracy, takie jak płaca minimalna i działalność związków zawodowych Wśród przedstawionych zagadnień znajdują się także kwestie związane ze specyfiką polityki państwa na rynku pracy, zarówno w jej aktywnym, jak i pasywnym wymiarze.

Pełny opis:

1. Ogólna charakterystyka rynku pracy

2. Umowa o pracę

3. Równowaga rynku pracy

4. Teorie rynku pracy

5. Bezrobocie. Przyczyny, typy, konsekwencje

6. Wybrane instytucje rynku pracy (płaca minimalna, związki zawodowe)

7. Polityka rynku pracy w Polsce

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Boeri T., van Ours J., Ekonomia niedoskonałych rynków pracy, Warszawa 2011

- Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Warszawa 2002

- Ustawa z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z późn. zm.

- Czarny B., Rapacki R. (red.), Podstawy ekonomii, Warszawa 2002

- Milewski R., Kwiatkowski E. (red.), Podstawy ekonomii, Warszawa 2006

- Szaban J.M., Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej, Warszawa 2013

- Frączek M. (red.), Polityka rynku pracy. Teoria i praktyka, Warszawa 2015

- Kryńska E., Kwiatkowski E., Podstawy wiedzy o rynku pracy, Łódź 2013

- Furmańska-Maruszak A., Męcina J., Michoń P., Szylko-Skoczny M., Wiśniewski Z., Polityka państwa na rynku pracy. Uwarunkowania - kierunki zmian - efekty, Toruń 2015

- NBP, Badania ankietowe rynku pracy

Literatura uzupełniająca:

- Góral Z., Bezrobocie i polityka zatrudnienia, Warszawa 2013

- Góra M., Sztanderska U., Wprowadzenie do analizy lokalnego rynku pracy. Podręcznik, Warszawa 2006

- Nagel K., Smandek I.M., Polityka rynku pracy i źródła jej finansowania, Katowice 2010

- Krugman P., Wells R., Makroekonomia, Warszawa 2012

- Gazon J., Ani bezrobocie, ani opieka społeczna. Od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji, Warszawa 2008

- Piketty Th., Ekonomia nierówności, Warszawa 2015

- Kotlorz D. (red.), Deregulacja rynku pracy i koszty pracy jako determinanty wzrostu zatrudnienia, Katowice 2009

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student posiada wiedzę na temat:

- specyfiki rynku pracy i podmiotów funkcjonujących w jego ramach

- podstawowych instrumentów państwa w zakresie oddziaływania na stosunki pracy

Student potrafi:

- zidentyfikować podstawowe instytucje rynku pracy oraz omówić ich wpływ na ten rynek

- wskazać przyczyny poszczególnych form bezrobocia i sposoby jego zwalczania

Student rozumie:

- znaczenie rynku pracy dla społeczno-gospodarczego rozwoju państwa

- przyczyny interwencji państwa na rynku pracy

Opis ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach - 15 godz.

Przygotowanie do zajęć - 20 godz.

Konsultacje - 10 godz.

Przygotowanie do zaliczenia - 45 godz.

Łącznie: 90 godz. / 30 = 3 pkt

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są w trybie zdalnym (MS Teams) oraz w wybranych terminach na platformie Moodle (zakończone testem)

Na ocenę końcową składają się:

- kolokwium zaliczeniowe (25 pkt) - test na platformie Moodle, z materiału przedstawionego podczas zajęć, w tym e-learningowych, oraz zawartego w wybranych pozycjach literatury

- przygotowanie, przesłanie na adres e-mailowy prowadzącego oraz wygłoszenie na zajęciach prezentacji dotyczącej wybranego zagadnienia (5 pkt)

- test podsumowujący zajęcia e-learningowe (5 pkt.)

Zaliczenie: powyżej 50% punktów (> 17,5 pkt)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kaczmarczyk
Prowadzący grup: Łukasz Kaczmarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Broda-Wysocki
Prowadzący grup: Piotr Broda-Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)