Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Samorząd i polityka lokalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-SPL
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Samorząd i polityka lokalna
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P1_W05, P1_U03,

P1_U05, P1_K06

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:średnio-zaawansowany

Cele przedmiotu: Celem materialnym wykładu jest przybliżenie problematyki funkcjonowania samorządu w Polsce w aspekcie zagadnienia demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego. Celem formalnym jest poznanie przez studentów/ki najbliższego otoczenia instytucjonalnego w ich wspólnotach lokalnych, zrozumienia teoretycznych podstaw ich funkcjonowania oraz praktycznych zasad i rzeczywistości społeczno-politycznej, w jakich one działają.

Wymagania wstępne:Podstawowa wiedza dotycząca podziału władz oraz rodzajów szczebli władzy samorządowej. Umiejętność pracy samodzielnej (krótkie wystąpienie publiczne).

Pełny opis:

Zajęcia składają się z trzech części:

1. wykład prezentujący treści w oparciu o literaturę przedmiotu.

2. prezentacje studentów:

- elementy obowiązkowe każdej prezentacji:

(a) charakterystyka wybranej gminy

(b) wskazanie składu organów stanowiących i

wykonawczych (włącznie z charakterem rządzącej koalicji)

(c) prezentacja kilku wybranych aktów prawa

miejscowego z ostatniego roku

(d) krótkie przedstawienie i analiza aktualnego budżetu

danej jednostki samorządu terytorialnego

- czas trwania jednej prezentacji ok. 15-20 minut.

3. test końcowy, dotyczący zagadnień omawianych podczas części 1.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA

Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2014. (najnowsza: Izdebski H., Samorząd terytorialny. Pionowy podział władzy, Warszawa 2020.)

Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Kraków 2012. (najnowsza: 2019)

ZALECANA

Kaszok A., Prawo samorządu terytorialnego, Wyd. OD.NOWA, 2020.

Gawłowski R., Michalski P., Mako K., Samorząd terytorialny w systemie administracji publicznej, Wyd. CEDEWU, 2019.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

A. WIEDZA

Symbol Treść

PEK_W01 Student posiada wiedzę na temat podstawowych pojęć dotyczących samorządu terytorialnego.

PEK_W02 Student posiada wiedzę na temat genezy i historii samorządu terytorialnego.

PEK_W03 Student posiada wiedzę na temat aktualnych podstaw prawnych funkcjonowania samorządu terytorialnego (zarówno ram prawnych krajowych jak i międzynarodowych).

PEK_W04 Student posiada wiedzę na temat organizacji gminy, powiatu oraz województwa.

PEK_W05 Student posiada wiedzę na temat pracowników samorządowych (ich pracy i kompetencji) oraz form demokracji bezpośredniej w ramach wspólnoty samorządowej.

PEK_W06 Student posiada wiedzę na temat aktów prawa miejscowego oraz finansów jednostek samorządu terytorialnego

B. UMIEJĘTNOŚCI

PEK_U01 Student posiada umiejętność odróżniania form demokracji bezpośredniej w ramach wspólnoty samorządowej, sposobu konstruowania budżetu lokalnego (wraz ze źródłami dochodów).

PEK_U02 Student posiada umiejętność odróżniania form demokracji bezpośredniej w ramach wspólnoty samorządowej, sposobu konstruowania budżetu lokalnego (wraz ze źródłami dochodów)

PEK_U03 Student posiada umiejętność konstruowania aktów prawa miejscowego

C. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PEK_K01 Student posiada zdolność konceptualizacji w zakresie: (a) rozpoznania charakteru i działalności danej jednostki samorządu terytorialnego; (b) rozumienia obowiązków i uprawnień pracowników samorządowych; (c) czynnego udziału w sprawowaniu władzy na szczeblu samorządowym zarówno w formule bezpośredniej, jak i przedstawicielskiej.

Metody i kryteria oceniania:

A. OCENA FORMUJĄCA

Ocena pracy przygotowanej indywidualnie oraz sposobu prezentacji

Obecność na zajęciach.

B. OCENA PODSUMOWUJĄCA

Zaliczenie opanowania materiału nauczania oraz pracy własnej studenta

Ocena opanowania materiału nauczania oraz pracy własnej studenta.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (wlicza się do oceny końcowej). Dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kęsik
Prowadzący grup: Grzegorz Kęsik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wiedza z zakresu samorządu terytorialnego w ramach przedmiotu: Wiedza o społeczeństwie (szkoła średnia). Umiejętność selekcji informacji i krytycznej analizy źródeł wiedzy oraz umiejętność precyzyjnego artykułowania argumentów. Znajomość podstawowych reguł narracji naukowej oraz zasad dyskusji naukowej. Świadomość rozproszenia źródeł wiedzy o samorządzie terytorialnym i polityce lokalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kęsik
Prowadzący grup: Grzegorz Kęsik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wiedza z zakresu samorządu terytorialnego w ramach przedmiotu: Wiedza o społeczeństwie (szkoła średnia). Umiejętność selekcji informacji i krytycznej analizy źródeł wiedzy oraz umiejętność precyzyjnego artykułowania argumentów. Znajomość podstawowych reguł narracji naukowej oraz zasad dyskusji naukowej. Świadomość rozproszenia źródeł wiedzy o samorządzie terytorialnym i polityce lokalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kęsik
Prowadzący grup: Grzegorz Kęsik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wiedza z zakresu samorządu terytorialnego w ramach przedmiotu: Wiedza o społeczeństwie (szkoła średnia). Umiejętność selekcji informacji i krytycznej analizy źródeł wiedzy oraz umiejętność precyzyjnego artykułowania argumentów. Znajomość podstawowych reguł narracji naukowej oraz zasad dyskusji naukowej. Świadomość rozproszenia źródeł wiedzy o samorządzie terytorialnym i polityce lokalnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)