Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria polityki i teoria panstwa - ćw.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-TPTScw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria polityki i teoria panstwa - ćw.
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:


P2_W03: Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu teorii państwa, władzy, polityki, a także zasad funkcjonowania systemu politycznego oraz różnych podmiotów życia społecznopolitycznego.


Umiejętności:


P2_U02: Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę politologiczną oraz dyscyplin pokrewnych do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu konkretnych procesów i zjawisk politycznych. Potrafi samodzielnie i krytycznie interpretować procesy i zjawiska polityczne.


P2-U06: Potrafi zastosować odpowiedni system norm (prawnych, etycznych,

zawodowych) przy rozwiązywaniu konkretnych problemów w rzeczywistości

politycznej


Kompetencje:


P2_K04: Dostrzega i precyzyjnie formułuje problemy etyczne związane z wykonywaną pracą zawodową (swoją i innych), proponuje adekwatne sposoby rozstrzygania dylematów pojawiających się w tym obszarze.

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z teorią dotyczącą tego czym jest polityka, państwo, konstytucja, prawo, dobro wspólne.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z teorią dotyczącą tego czym jest polityka, państwo, konstytucja, prawo, dobro wspólne - uwzględniając myśl starożytną, republikańską i nowożytną.

Literatura:

A. Heywood, Klucz do politologii

E. Voegelin, Nowa nauka polityki

C. Schmitt, Nauka o konstytucji

F. Koneczny, Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej

D. Pietrzyk-Reeves, Ład Rzeczypospolitej

Z. Stawrowski, Prawo naturalne a ład polityczny

Efekty kształcenia i opis ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

Uczestnictwo w zajęciach: 15 godz.

Przygotowanie do zajęć i indywidualna lektura: 45 godz.

Przygotowanie pracy zaliczeniowej: 30 godz.

Suma godzin: 90 [90/30(25)=3]

Liczba ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach i przeczytanie zaleconej literatury

2. Aktywność na zajęciach (25%)

3. Praca zaliczeniowa (75%)

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

- Znajomość zadanych lektur weryfikowana jest w toku zajęć poprzez aktywność w dyskusji. Max. liczba punktów: 25

- Przygotowanie pracy zaliczeniowej na 4-5 stron (A4, czcionka 12, odstępy: 1,5) na wybrany przez studenta temat z zakresu przedmiotu i skonsultowany z prowadzącym zajęcia. Praca powinna spełniać wymogi stawiane pracom naukowym.

Max. liczba punktów: 75

Bdb.: od 80%

Db+: 75% - 79%

Db.: 65% - 74%

Dst.+: 60% - 64%

Dst.: 50% - 59%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)