Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-TR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P2_U07

P2_U02

P2_K01

Wymagania wstępne:

język angielski, poziom B1


Skrócony opis:
Pełny opis:

Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności czytania tekstów naukowych w języku angielskim, ich analiza, dyskusja, oraz tłumaczenie z angielskiego na polski i odwrotnie. Także tematem zajęć będzie zdefiniowanie i rozpoznanie czynników i procesu który

1) Tłumaczenie (indywidualne + w grupie)

2) Analiza (indywidulna + w grupie) i Dyskusja w grupie

3) Teksty

W ramach zajęć wykorzystywane są teksty, wymienione poniże w ‘Literaturze”

Efekty kształcenia i opis ECTS:

P2-U07

Student na bardzo dobrą ocenę: Ma rozszerzoną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych, zwłaszcza politycznych, ekonomicznych i kulturowych.

Student na dobrą ocenę: Ma pewną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych, zwłaszcza politycznych, ekonomicznych i kulturowych.

P2_U02,

Student na bardzo dobrą ocenę: Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę politologiczną oraz dyscyplin pokrewnych do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu konkretnych procesów i zjawisk politycznych. Potrafi samodzielnie i krytycznie interpretować procesy i zjawiska polityczne.

Student na dobrą ocenę: Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę politologiczną oraz dyscyplin pokrewnych do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu konkretnych procesów i zjawisk politycznych. Potrafi interpretować procesy i zjawiska polityczne.

P2_K01,

Student na bardzo dobrą ocenę: Rozumie potrzebę nieustannego rozwoju zawodowego, potrafi zorganizować proces samokształcenia oraz uczenia innych.

P2_K02

Student na bardzo dobrą ocenę: Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznymoraz inspirowania i kierowania społeczną aktywnością innych osób.

Metody i kryteria oceniania:

1. Partycypacja na zajęciach 50%

2. Praca Domowa: lektura artykułów oraz tłumaczenia tekstów 50%

1 ECTS = 30 (25) godzin

Uczestnictwo w zajęciach: 30 godzin

Indywidualna lektura literatury: 30 godzin

Przygotowanie tłumaczeń/pracy domowej: 60 godzin

Suma godzin: 120 [90/30(25)=2]

Liczba ECTS: 4

Kryteria oceniania:

Bardzo dobra: od 80%

Dobra+: 75% - 79%

Dobra: 65% - 74%

Dostateczna+: 60% - 64%

Dostateczna: 50% - 59%

1. In-class participation: O partycypacji na zajęciach

Obecność

• Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

• Dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności

• Więcej niż 2 nieobecności = niezaliczeni punktów partycypacji na zajęciach.

• 2 spóźnienia (<niż 15 minut) = kwadrans akademicki w wyjątkowych przypadkach

To znaczy, kolejne nieobecności = -2% ostatecznej oceny za każdy dzień

Aktywna partycypacja na zajęciach poprzez:

• przyjście na czas na zajęcia;

• wyłączenie wszelkich komórek, skrzynek pocztowych, chats, lub innych czynności w trakcie zajęć.

• aktywne słuchanie (zrozumienie i zadawanie pytań po wypowiedziach innych),

• aktywne czytanie tekstów w trakcie zajęć, oraz

• aktywne mówienie i partycypacja w dyskusjach.

Bierna lub negatywna partycypacja na zajęciach będzie uwzględniona w ocenie „Partycypacji”.

2. Homework: Lekcje domowe

Ocena za lekcje domowe będzie na podstawie dwóch wykonanych czynności:

• przeczytanie artykułów i czytań zadanych na lekcję

• pisanie dobrych notatek (z czytań)

o Notatki studenci mogą wykorzystać przy pisaniu „In-class quizzes.”

• wykonanie zadanych lekcji na dane zajęcia

Lekcje domowe, by uzyskać ocenę, muszą być odrobione przed zaczęciem danych zajęć. Nie będą przyjęte lekcje domowe spóźnione no late homework will be accepted! Wyjątek stanowi tylko wtedy, gdy student pokaże zwolnienie lekarskie, zatwierdzone przez Dziekanat.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Mazurkiewicz
Prowadzący grup: Piotr Mazurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Anderlé De Sylor, Piotr Mazurkiewicz
Prowadzący grup: Julia Anderlé De Sylor, Piotr Mazurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 godz. – aktywny udział w ćwiczeniach = 1 pkt ECTS

30 godz. –czytanie literatury = 1 pkt ECTS

60 godz. – tłumaczenie tekstów, praca domowa = 2 pkt ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Address of Benedict XVI, Westminster Hall - City of Westminster

Friday, 17 September 2010, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2010/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20100917_societa-civile.html

Colina, Sonia (2015). Fundamentals of Translation.Cambridge University Press.

Ahmed et al. (2021). "Common Problems in Translation of Political Texts: The Case of English and Kurdish Languages." Canadian Journal of Language and Literature Studies. Vol. 1(2), 2021, pp.11-23.

Kennedy, John F. (1960). "Your generous invitiation." Speech to the Greater Houston Ministerial Association on the topic of Religion.

https://www.jfklibrary.org/learn/about-jfk/jfk-in-history/john-f-kennedy-and-religion

Korzeniowska, Aniela and Kuhiwczak (2005). Successful Polish-English Translation. Tricks of the Trade. Wydawnictwo Naukowe PWN: Warsaw.

Roosevelt Archival Documents (Birth Certificate, Grade School Transcript). http://www.fdrlibrary.marist.edu/archives/

Scharif, M. (2017). "Reading as an Essential Step in Translation." Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University-Libya, Vol. 2, No. 8, June.

BBC Articles

"Visitors among 8 killed in blasts in Insein Jail."

Gritten, David (2022). "Elnaz Rekabi: Iranian climber 'says hijab fell off accidentally' at competition." https://www.bbc.com/news/world-middle-east-63297219

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)