Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Transformacja systemowa w Europie Środkowo-Wschodniej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-TSE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Transformacja systemowa w Europie Środkowo-Wschodniej
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Zajęcia specjalizacyjne Politologia I st
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P1_W07, P1_U01,

P1_K04

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza na temat Europy Środkowej w aspektach historycznych i politycznych.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesami transformacji ustrojowej w Europie Środkowej po upadku komunizmu. Analizowana będzie perspektywa ustrojowa, ekonomiczna, społeczna, kulturowa i religijna. Studenci zapoznają się również z teoriami integracji systemowej.

Pełny opis:

W trakcie zajęć poruszone będą następujące zagadnienia szczegółowe:

- Czy jest Europa Środkowa?

- Hungtingtonowska teoria trzeciej fali demokracji

- Transformacja jako proces polityczny, kształtujący nowe elity

- "Koszty" związane z wybranym modelem transformacji

- Przebieg zmian ustrojowych w Polsce i krajach sąsiednich: Litwa, Białoruś, Rosja, Niemcy, Słowacja, Czechy, Rumunia, Węgry, Jugosławia, Azja Środkowa.

- Przebieg zmian gospodarczych: od gospodarki centralnie sterowanej do wolnego rynku

- Włączenie w struktury świata zachodniego militarne, ekonomiczne i polityczne

- Przemiany społeczne, kulturowe i religijne w Europie Środkowej

- Perspektywy na przyszłość

Literatura:

S.P. Hungtington, Trzecia fala demokratyzacji

J. Holzer i S. Balik, Postkomunistyczne reżimy niedemokratyczne

J. Szczupaczyński (red.), Włądza i społeczeństwo

J. Szczupaczyński (red.), Elity - demokracja - wybory

Wybrane raporty Ośrodka Studiów Wschodnich i Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, które są obowiązkowe. Egzamin ustny na zakończenie semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Mazurkiewicz
Prowadzący grup: Piotr Mazurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Mazurkiewicz
Prowadzący grup: Piotr Mazurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bajda
Prowadzący grup: Piotr Bajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesami transformacji ustrojowej w Europie Środkowej po upadku komunizmu. Analizowana będzie perspektywa ustrojowa, ekonomiczna, społeczna, kulturowa i religijna. Studenci zapoznają się również z teoriami integracji systemowej.

Pełny opis:

W trakcie zajęć poruszone będą następujące zagadnienia szczegółowe:

- Czy jest Europa Środkowa?

- Hungtingtonowska teoria trzeciej fali demokracji

- Transformacja jako proces polityczny, kształtujący nowe elity

- "Koszty" związane z wybranym modelem transformacji

- Przebieg zmian ustrojowych w Polsce i krajach sąsiednich: Litwa, Białoruś, Rosja, Niemcy, Słowacja, Czechy, Rumunia, Węgry, Jugosławia, Azja Środkowa.

- Przebieg zmian gospodarczych: od gospodarki centralnie sterowanej do wolnego rynku

- Włączenie w struktury świata zachodniego militarne, ekonomiczne i polityczne

- Przemiany społeczne, kulturowe i religijne w Europie Środkowej

- Perspektywy na przyszłość

Literatura:

S.P. Hungtington, Trzecia fala demokratyzacji

J. Holzer i S. Balik, Postkomunistyczne reżimy niedemokratyczne

J. Szczupaczyński (red.), Włądza i społeczeństwo

J. Szczupaczyński (red.), Elity - demokracja - wybory

Wybrane raporty Ośrodka Studiów Wschodnich i Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)