Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

III sektor w Polsce i na świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-TSPS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: III sektor w Polsce i na świecie
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P1_W04 Posiada wiedzę o państwie, władzy, polityce, administracji oraz prawie, także o zasadach funkcjonowania systemu politycznego oraz innych organizacji i instytucji społeczno-politycznych. Jest to wiedza odnosząca się zarówno do Polski, jak i Europy oraz świata.

P1_W13 Ma podstawową wiedzę o instytucjach funkcjonujących w dziedzinie życia społecznego pozostającej w zainteresowaniu kierunku i ich otoczeniu.

P1_U03 Prawidłowo wyjaśnia mechanizmy funkcjonowania wspólnot lokalnych, instytucji i organizacji politycznych.

P1_U05 Rozumie relacje między człowiekiem i grupami społecznymi a instytucjami politycznymi oraz potrafi dostrzec oczekiwania społeczne. Posiada umiejętność rozwiązywania nowych problemów poprzez zastosowanie nabytej wiedzy. Potrafi pracować w grupie.

Pełny opis:

Zagadnienia:

1. Podstawowe pojęcia (działania społeczne, woluntaryzm i dobrowolność, aktywność społeczna, III sektor, NGO's)

2. Prawo do zrzeszania się w ujęciu prawa polskiego, prawa UE i prawa międzynarodowego

3. Podstawy prawne aktywności społecznej w Polsce i rodzaje podmiotów (stowarzyszenia, fundacje, grupy nieformalne)

4. Status pożytku publicznego (koncepcja i zastosowanie)

5. Aktywność społeczna w Polsce - fakty i liczby

6. Współczesne działania społeczne (fundacje medialne, wielkie akcje społeczno-medialne)

7. Podmiotowość prawno-międzynarodowa organizacji pozarządowych

8. Sektor pozarządowy na szczeblu europejskim i globalnym

(struktury ponadpaństwowe)

9. Międzynarodowe organizacje pozarządowe (m.in. MKCK, Organizacja Lekarze Bez Granic, Greenpeace, Światowa Rada Kościołów, Amnesty International)

Literatura:

1. Kurleto M., Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego, LexisNexis 2008.

2. Moroń D., Organizacje pozarządowe: fundament społeczeństwa obywatelskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2012.

3. Rymsza M., Makowski G., Dudkieiwcz M. (red.), Państwo a trzeci sektor: prawo i instytucje w działaniu, Fundacja ISP 2007.

4. Rymsza M. (red.), Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną, Fundacja ISP 2004.

5. Supera-Markowska M., Finansowanie organizacji pozarządowych, Warszawa: Espol 2015.

6. Supera-Markowska M., Podstawy prawne tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych, Warszawa: Espol 2015.

7. Suski P., Stowarzyszenia i fundacje, LexisNexis 2018.

8. Załuska M., Boczoń J., Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, Katowice 1998.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności)

2. Aktywność na zajęciach

3. Prezentacja multimedialna

4. Kolokwium końcowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Laszuk
Prowadzący grup: Patrycja Laszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Broda-Wysocki, Patrycja Laszuk
Prowadzący grup: Piotr Broda-Wysocki, Patrycja Laszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)