Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do dyplomacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-WSD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do dyplomacji
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Zajęcia specjalizacyjne Politologia I st
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P1_W04, P1_K02

Skrócony opis:

Studenci w czasie zajęć będą mogli zapoznać się ze zróżnicowanymi funkcjami i strukturami dyplomacji polskiej, unijnej, organizacji międzynarodowych oraz uregulowań prawnych regulujących funkcjonowanie korpusu dyplomatycznego.

W przypadku nauczania zdalnego studenci będą przedstawiali prezentacje w ramach platformy MS Teams (konieczne stosowne przygotowanie w ramach pracy własnej). Prezentacje należy wysłać mailem do prowadzącego zajęcia na dwa dni przed zajęciami (tj. w poprzedzający wystąpienie wtorek). Prezentacja jest obowiązkowa. Nieobecność w dniu kiedy student ma zaplanowaną prezentację, będzie traktowana jako nadliczbowa nieobecność nieusprawiedliwiona.

Pełny opis:

Przybliżenie studentom podstawowej wiedzy o normach rządzących wykonywaniem zawodu dyplomaty, strukturach dyplomatycznych i regulacjach dotyczących funkcjonowania dyplomatów oraz misji dyplomatycznych RP, w tym wiedzy nt:

- podstawowych aktów normatywnych regulujących stosunki dyplomatyczne i konsularne;

- doboru, wykształcenia i przygotowania zawodowego kadr służby zagranicznej RP oraz organizacji służby zagranicznej;

- przywilejów i immunitetów dyplomatycznych;

- działania dyplomatami w kraju urzędowania i ich relacji z instytucjami i społeczeństwem.

- udzielania pomocy i ochrony obywatelom swojego kraju na terenie państwa przyjmującego;

- wspierania działalności ekonomicznej firm i osób fizycznych, obywateli państwa wysyłającego;

- realizacji zadań specjalnych.

Przekazanie wiedzy o podstawowych prawach i obowiązkach dyplomatów oraz nieustannych zmianach warunków ich działania w czasach bezprecedensowej dynamiki rozwoju coraz bardziej złożonych stosunków międzypaństwowych, samorządowych i międzyludzkich.

Dla ugruntowania wiedzy studentów i praktycznego zapoznania ich z problematyką konwersatorium każdy z uczestników zajęć przygotuje merytoryczną prezentację na jeden z poniżej podanych tematów:

1) Dyplomata (cechy dyplomaty).

2) Misja dyplomatyczna (ambasada, konsulat, przedstawicielstwo, itp).

3) Organy zewnętrzne i wewnętrzne RP w stosunkach dyplomatycznych.

4) Funkcje dyplomatyczne.

5) Ochrona konsularna.

6) Przywileje i immunitety.

7) Dyplomacja organizacji międzynarodowych.

8) Suwerenność dyplomatyczna we współczesnym świecie.

9) Organizacja polskiej służby zagranicznej.

10) Polskie przedstawicielstwa w krajach sąsiednich..

11) Protokół dyplomatyczny.

12) Placówka dyplomatyczna, jako element promocji ekonomicznej.

13) Zadania specjalne służby zagranicznej.

14) Attaszaty wojskowe w ambasadach RP.

15) Reforma polskiej służby zagranicznej.

16. Konsul honorowy urząd i funkcja.

17. Polskie przedstawicielstwo przy UE.

18. Polskie przedstawicielstwo przy NATO.

19. Wiedeń stolicą polskich trzech ambasad.

20. Polska obecność dyplomatyczna w Afryce.

21. Polska krajem arktycznym?

22. Specyfika działań dyplomacji II RP - Akcja "Łom".

23. Polsko-białoruskie stosunki dyplomatyczne.

Przedmiotem oceny będzie zarówno prezentowane przez referentów merytoryczne wystąpienie, jak i ich indywidualna refleksja nt. możliwych zmian, przekształceń lub reform dot. poruszanej tematyki.

Semestr zimowy 2021/2022

1) Dyplomata (cechy dyplomaty). 14 października 2021 M. Kluza

2) Misja dyplomatyczna (ambasada, konsulat, przedstawicielstwo, itp). 21 października 2021 W. Flejszer

3) Organy zewnętrzne i wewnętrzne RP w stosunkach dyplomatycznych. 28 października 2021. wykład

4) Funkcje dyplomatyczne. 4 listopada 2021 Z. Borejko

5) Ochrona konsularna. 8 listopada 2021

6) Przywileje i immunitety. 18 listopada 2021 D. Przygoda

7) Dyplomacja organizacji międzynarodowych. 18 listopada 2021 M. Gibała

8) Suwerenność dyplomatyczna we współczesnym świecie. 25 listopada 2021 D. Badowski

9) Organizacja polskiej służby zagranicznej. 2 grudnia 2021 W. Budzisz

10) Polskie przedstawicielstwa w krajach sąsiednich. 2 grudnia 2021 D. Kabot

11) Protokół dyplomatyczny. 25 listopada 2021

12) Placówka dyplomatyczna, jako element promocji ekonomicznej. 9 grudnia 2021

13) Zadania specjalne służby zagranicznej.16 grudnia 2021

14) Attaszaty wojskowe w ambasadach RP. 9 grudnia 2021

15) Reforma polskiej służby zagranicznej. 22 grudnia 2021

16. Konsul honorowy urząd i funkcja. 22 grudnia 2021

17. Polskie przedstawicielstwo przy UE. 13 stycznia 2022

18. Polskie przedstawicielstwo przy NATO. 13 stycznia 2022

19. Wiedeń stolicą polskich trzech ambasad. 13 stycznia 2022

20. Polska obecność dyplomatyczna w Afryce. 20 stycznia 2022

21. Polska krajem arktycznym? 20 stycznia 2022

22. Specyfika działań dyplomacji II RP - Akcja "Łom". 27 stycznia 2022

23. Polsko-białoruskie stosunki dyplomatyczne. 27 stycznia 2022

Literatura:

Baza źródłowa:

Konwencja Wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych (1961)

Konwencja Wiedeńska o stosunkach konsularnych (1963)

Ustawa o służbie zagranicznej (2020).

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo Konsularne

Literatura podstawowa:

1. Dyplomacja gospodarcza: rola i znaczenie w polityce zagranicznej państwa / Edward Molendowski, Wojciech Polan. Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2007, s. 288.

2. Dyplomacja polska w XX wieku, Bogdan Grzeloński. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 2006, s. 385.

3. Historia dyplomacji Polskiej: X - XX w., (red.)Gerard Labuda, Waldemar Michowicz, Warszawa 2002, Ministerstwo Spraw Zagranicznych,Instytut Studiów Politycznych PAN, Wyd25. Sejmowe, 2002 , s. 757.

4. Miękka siła i dyplomacja publiczna. Beata Ociepka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013, s. 232.

5. Najkrótsza historia dyplomacji / Ryszard Frelek. Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 2000, s. 404.

6. Nowe oblicza dyplomacji / red. nauk. Beata Surmacz. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013, s. 370.

7. Od wymiany kulturalnej do nowej inteligentnej siły. Promocja Polski przez kulturę. Raport. Redakcja Paweł Potoroczyn, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

8. Sztuka dyplomacji i negocjacji w świecie wielokulturowym, Krzysztof Karsznicki, Warszawa : Difin, 2013, s. 205.

9. Prawo dyplomatyczne i konsularne /' Julian Sutor, każde wydanie powyżej 11 wydania, LexisNexis lub inne wydawnictwo, s. ca 600.

Literatura uzupełniająca:

1. Dlaczego politycy kłamią : cała prawda o kłamstwie w polityce międzynarodowej / John J. Mearsheimer ; tłumaczenie Grzegorz Łuczkiewicz. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 189.

2. Dyplomacja / Henry Kissinger; [tłumaczenie Stanisław Głąbiński, Grzegorz Woźniak, Iwona Zych]. Warszawa : Philip Wilson, cop. 2003, s. 983.

3. Miłosz Stefan, Dyplomacja Współczesna i Protokół Dyplomatyczny, teoria i praktyka, Warszawa 2011, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, s. 193.

4. Nowak Jerzy M., Dyplomata - na salonach i w politycznej kuchni, Warszawa 2014, Bellona, s. 413.

5. Konecki Tadeusz, Labirynt dezinformacji w drugiej wojnie światowej, Warszawa 2007, Książka i Wiedza, s. 402.

6.Orłowski Tomasz, Protokół Dyplomatyczny, Warszawa 2005 (i późniejsze wydania), Akademia Dyplomatyczna MSZ, s. 355.

7. Pietkiewicz Edward, Protokół Dyplomatyczny, Warszawa 1998, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, s. 329.

8. Polskie prawo konsularne w okresie zmian, (red.) Burka Wojciech, Czubik Paweł, Warszawa 2015, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, s. 215.

9. Sadecki Jerzy, Ambasador, Warszawa 2013, Agora, s. 258.

10. Rozważania o dyplomacji. Adam Czartoryski. Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2011, s. 629.

11. Skóra Wojciech, Służba konsularna drugiej Rzeczypospolitej, organizacja, kadry i działalność, Toruń 2006 , Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 916

12. Wywiad a dyplomacja II Rzeczypospolitej / Andrzej Pepłoński. Toruń 2005: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005, s. 448.

13. Arabia incognita. Raport polskiego Ambasadora / Krzysztof Płomiński, Wydawnictwo "Grupa M-D-M", Warszawa 2019, s. 328.

Każdy student do końca października 2021 zobowiązany jest zapoznać się z trzema dokumentami bazy źródłowej oraz do końca listopada 2021 z jedną książką ze zbioru literatury podstawowej i z jedna książką ze zbioru literatura uzupełniająca (łącznie dwie pozycje).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zajęcia odbywają się w formie konwersatorium. Dyskusja koncentruje się w szczególności na głównych zagadnieniach podanych w programie zajęć. Oprócz znajomości prezentowanych treści, w celu lepszego zrozumienia i opanowania materiału, niezbędna jest również samodzielna praca studentów z podanymi w wykazie lekturami, prowadzenie dodatkowej kwerendy źródłowej oraz regularny i aktywny udział w zajęciach.

Efekty wiedzy

P1_W04. Posiada wiedzę o państwie, władzy, polityce, administracji oraz prawie, także o zasadach funkcjonowania systemu politycznego oraz innych organizacji i instytucji społeczno-politycznych. Jest to wiedza odnosząca się zarówno do Polski, jak i Europy oraz świata.

P1_W07

Ma podstawową wiedzę na temat zachodzących w Europie i na świecie

procesów integracji i dezintegracji, stosunków międzynarodowych w wymiarze

politycznym, kulturalnym oraz relacji międzykulturowych.

Umiejetności

P1_U02 Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę i pozyskiwać dane do analizowania

konkretnych procesów i zjawisk politycznych. Potrafi interpretować procesy

i zjawiska polityczne w kontekście ekonomicznym, społecznym i kulturowym.

P1_U07 Potrafi zastosować posiadaną wiedzę dla rozstrzygania problemów i dylematów pojawiających się w pracy zawodowej. Jest zorientowany na rozwój poprzez dalsze kształcenie.

Kompetencje społeczne

P1_K05 Ma świadomość znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy oraz działalności zawodowej i publicznej.

P1_K06 Jest przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach publicznych, w tym organach administracji publicznej, partii politycznych oraz innych organizacji krajowych i zagranicznych.

Metoda dydaktyczna:

zajęcia konwersatoryjne; prezentacja; indywidualna lektura tekstów.

2 p ECTS:

1 punkt (30 godz.) za uczestnictwo w konwersatorium,

1 punkt (30 godz.) za przygotowanie prezentacji i zapoznanie się z literaturą

Metody i kryteria oceniania:

Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia:

- Prezentacja: każdy student przygotuje 15-20 minutową prezentację na podstawie jednego z kluczowych tematów określonych dla każdego spotkania. Prezentacja będzie oceniana według trzech kryteriów: kompletność, jakość merytoryczna i sposób prowadzenia.

Każdy student do końca października 2021 zobowiązany jest zapoznać się z trzema dokumentami bazy źródłowej oraz do końca listopada 2021 z jedną książką ze zbioru literatury podstawowej i z jedna książką ze zbioru literatura uzupełniająca (łącznie dwie pozycje).

Za każdy z tych trzech w/w warunków studenci mogą otrzymać ocenę w skali od 2 do 5. Wyniki te zostaną uśrednione i zaokrąglone do 0,5 (z wyjątkiem ocen poniżej 3 – w tym przypadku ocena będzie zaokrąglona w dół do 2). Ocena za prezentację w połączeniu z oceną aktywności w trakcie konwersatorium stanowi podstawę do wystawienia oceny końcowej.

W przypadku zajęć stacjonarnych studenci będą przedstawiali prezentacje elektroniczne w sali wykładowej z wykorzystaniem laptopa i projektora..

W przypadku e-learning studenci będą przedstawiali prezentacje w ramach platformy MS Teams (konieczne stosowne przygotowanie w ramach pracy własnej). Prezentacje należy wysłać mailem do prowadzącego przedmiot na dwa dni przed zajęciami (tj. w poprzedzający wystąpienie wtorek). Prezentacja jest obowiązkowa. Nieobecność w dniu kiedy student ma zaplanowaną prezentację, będzie traktowana jako dodatkowa nieobecność nieusprawiedliwiona.

Elementem wpływającym na ocenę jest także frekwencja na zajęciach. Dopuszczalne są trzy nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Drozd
Prowadzący grup: Jarosław Drozd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Drozd
Prowadzący grup: Jarosław Drozd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Drozd
Prowadzący grup: Jarosław Drozd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.