Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do współczesnych systemów politycznych - ćw.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-WWSPcw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do współczesnych systemów politycznych - ćw.
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza: P1_W04, P1_W10

Umiejętności: P1_U03, P1_U08


Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest przekazanie wiedzy na temat podstawowych instytucji i procesów politycznych krajów Europy Zachodniej, USA oraz Chin. Omówione zostaną elementy, zasady i mechanizmy funkcjonowania systemów politycznych m.in. przez pryzmat rozwiązań konstytucyjno-prawnych, systemów partyjnych i wyborczych oraz aktywność partii politycznych. W rezultacie studenci powinni opanować podstawowy zasób pojęć z zakresu instytucji ustrojowych i zjawisk politycznych oraz nabyć praktyczną umiejętność analizy zjawisk codziennej polityki.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1) Wielka Brytania – dominacja egzekutywy nad legislatywą, specyfika jej konstytucji, system partyjny jako narzędzie władzy od wykonawczej

2) Niemcy – państwo federalne, demokratyczne, socjalne, funkcje kanclerza, rządu i parlamentu i prezydenta, federalizm, analiza wyboru do landów

3) USA – procedura wyborcza prezydenta, federalizm, rola Kongresu i władzy sądowniczej

4) Francja – władza wykonawcza, republika niepodzielna, demokratyczna, socjalna

5) Holandia – demokracja konsocjacyjna

6) Chiny - przykład państwa autorytarnego

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Żmigrodzki M., Współczesne systemy polityczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013

2. Bankowicz M., Federalizm versus unitaryzm, [w] Bankowicz M., Tkaczyński J.W., Oblicza współczesnego państwa, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2002, (rozdz. III)

3. Głowacki A., Konstytucja Królestwa Holandii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003

4. Lijphart A. Konsensusowy model demokracji, [w] Śpiewak P., Przyszłość demokracji. Wybór tekstów, Aletheia, Warszawa 2005

5. Lijphart A. Westminsterski model demokracji, [w] Śpiewak P., Przyszłość demokracji. Wybór tekstów, Aletheia, Warszawa 2005

6. Nohlen D. Prawo wyborcze i system partyjny, Scholar, Warszawa 2004

7. Skrzydło W., Ustrój polityczny Republiki Francuskiej, [w] Gdulewicz E., Kręcisz W., Orłowski W., Skrzydło W., Zakrzewski W. Ustroje państw współczesnych, UMCS, Lublin 1997 i następne

8. W. Kwiatkowski, Zasady ustrojowe i prawa jednostki, [w:] Ameryka – polityka, prawo, społeczeństwo, red. Naukowa Z. Lewicki, Aspra, Warszawa 2014

9. W. Kwiatkowski , System władzy, , [w:] Ameryka – polityka, prawo, społeczeństwo, red. Naukowa Z. Lewicki, Aspra, Warszawa 2014

10. Zakrzewski W., Ustrój polityczny Stanów Zjednoczonych Ameryki, [w] Gdulewicz E., Kręcisz W., Orłowski W., Skrzydło W., Zakrzewski W. Ustroje państw współczesnych, UMCS, Lublin 1997 i następne

11. Zieliński E., Zasada federalizmu, [w] red. Sulowski S., Wojtaszczyk A., System polityczny Republiki Federalnej Niemiec. Wybrane problemy, Elipsa, Warszawa 2005

12. Rowiński J., System Konstytucyjny Chińskiej Republiki Ludowej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006

13. J. Knopek, Europejskie systemy polityczne, Difin, Warszawa 2016.

14. R. Jakimowicz, J. Kornaś (red.), Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017.

Literatura uzupełniająca:

1. Gulczyński M., Panorama systemów politycznych świata, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004,

2. Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnej Europy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

3. Sarnecki P., Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Zakamycze, Kraków 2003

4. Gdulewicz E., Kręcisz W., Ustrój polityczny Wielkiej Brytanii, [w] Gdulewicz E., Kręcisz W., Orłowski W., Skrzydło W., Zakrzewski W. Ustroje państw współczesnych, UMCS, Lublin 1997 i następne

oraz teksty zadane przez prowadzącego ćwiczenia.

Link do materiałów ćwiczeniowych na platformie Moodle:

https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15440

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Wiedza:

P1_W04 - student zna podstawowe pojęcia z zakresu współczesnych systemów politycznych

P1_W10 - student ma uporządkowaną znajomość głównych zagadnień z zakresu współczesnych systemów politycznych oraz zna wybrane koncepcje teoretyczne z zakresu współczesnych systemów politycznych

2. Umiejętności:

P1_U03 - studenci potrafią wykorzystać nabytą wiedzę do analizy aktualnych wydarzeń politycznych

P1_U08 - student jest przygotowany do dokonywania podstawowych analiz współczesnych systemów politycznych

3. Opis punktów ECTS:

30 godz. - udział w zajęciach (1 ECTS)

15 godz. - przygotowanie referatu (1/2 ECTS)

30 godz. - lektura zadanych tekstów (1 ECTS)

15 godz. - przygotowanie do zaliczenia (1/2 ECTS)

= 3 ECTS (1 ECTS = 30 godz.)

Metody i kryteria oceniania:

Metody: ćwiczenia z elementami analizy porównawczej i dyskusji, omawianie funkcjonowania władzy wybranych przykładów państw. Na niektórych zajęciach w zależności od poruszanych kwestii mogą być wykorzystane projekcje multimedialne.

W połowie i na koniec semestru będzie miał miejsce test on-line składający się z pytań otwartych i zamkniętych. Ewentualna poprawa tylko w sesji poprawkowej.

Podstawowym wymogiem jest przygotowanie i wygłoszenie referatu, czytanie zadawanych tekstów, udział w dyskusji podczas zajęć.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Wraz z siódmą nieobecnością student nie zostanie dopuszczony do egzaminu.

Sprawdzian wiedzy stanowić będą testy on-line z poszczególnych części materiału. Z każdego testu do zaliczenia należy zdobyć 51%.

Przy wystawianiu oceny końcowej zostanie uwzględniona indywidualna aktywność na zajęciach (referat, udział w dyskusjach, czytanie tekstów).

Praktyki zawodowe:

---

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Burgoński
Prowadzący grup: Piotr Burgoński
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1c0419ea51784acd822a074fd67b8ec6%40thread.tacv2/conversations?groupId=98461a2c-9b2f-4a97-8061-335f2ed235b7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest przekazanie wiedzy na temat podstawowych instytucji i procesów politycznych krajów Europy Zachodniej, USA oraz Chin. Omówione zostaną elementy, zasady i mechanizmy funkcjonowania systemów politycznych m.in. przez pryzmat rozwiązań konstytucyjno-prawnych, systemów partyjnych i wyborczych oraz aktywność partii politycznych. W rezultacie studenci powinni opanować podstawowy zasób pojęć z zakresu instytucji ustrojowych i zjawisk politycznych oraz nabyć praktyczną umiejętność analizy zjawisk codziennej polityki.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1) Wielka Brytania – dominacja egzekutywy nad legislatywą, specyfika jej konstytucji, system partyjny jako narzędzie władzy od wykonawczej

2) Niemcy – państwo federalne, demokratyczne, socjalne, funkcje kanclerza, rządu i parlamentu i prezydenta, federalizm, analiza wyboru do landów

3) USA – procedura wyborcza prezydenta, federalizm, rola Kongresu i władzy sądowniczej

4) Francja – władza wykonawcza, republika niepodzielna, demokratyczna, socjalna

5) Holandia – demokracja konsocjacyjna

6) Chiny - przykład państwa autorytarnego

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Żmigrodzki M., Współczesne systemy polityczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013

2. Bankowicz M., Federalizm versus unitaryzm, [w] Bankowicz M., Tkaczyński J.W., Oblicza współczesnego państwa, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2002, (rozdz. III)

3. Głowacki A., Konstytucja Królestwa Holandii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003

4. Lijphart A. Konsensusowy model demokracji, [w] Śpiewak P., Przyszłość demokracji. Wybór tekstów, Aletheia, Warszawa 2005

5. Lijphart A. Westminsterski model demokracji, [w] Śpiewak P., Przyszłość demokracji. Wybór tekstów, Aletheia, Warszawa 2005

6. Nohlen D. Prawo wyborcze i system partyjny, Scholar, Warszawa 2004

7. Skrzydło W., Ustrój polityczny Republiki Francuskiej, [w] Gdulewicz E., Kręcisz W., Orłowski W., Skrzydło W., Zakrzewski W. Ustroje państw współczesnych, UMCS, Lublin 1997 i następne

8. W. Kwiatkowski, Zasady ustrojowe i prawa jednostki, [w:] Ameryka – polityka, prawo, społeczeństwo, red. Naukowa Z. Lewicki, Aspra, Warszawa 2014

9. W. Kwiatkowski , System władzy, , [w:] Ameryka – polityka, prawo, społeczeństwo, red. Naukowa Z. Lewicki, Aspra, Warszawa 2014

10. Zakrzewski W., Ustrój polityczny Stanów Zjednoczonych Ameryki, [w] Gdulewicz E., Kręcisz W., Orłowski W., Skrzydło W., Zakrzewski W. Ustroje państw współczesnych, UMCS, Lublin 1997 i następne

11. Zieliński E., Zasada federalizmu, [w] red. Sulowski S., Wojtaszczyk A., System polityczny Republiki Federalnej Niemiec. Wybrane problemy, Elipsa, Warszawa 2005

12. Rowiński J., System Konstytucyjny Chińskiej Republiki Ludowej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006

13. J. Knopek, Europejskie systemy polityczne, Difin, Warszawa 2016.

14. R. Jakimowicz, J. Kornaś (red.), Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017.

Literatura uzupełniająca:

1. Gulczyński M., Panorama systemów politycznych świata, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004,

2. Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnej Europy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

3. Sarnecki P., Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Zakamycze, Kraków 2003

4. Gdulewicz E., Kręcisz W., Ustrój polityczny Wielkiej Brytanii, [w] Gdulewicz E., Kręcisz W., Orłowski W., Skrzydło W., Zakrzewski W. Ustroje państw współczesnych, UMCS, Lublin 1997 i następne

oraz teksty zadane przez prowadzącego ćwiczenia.

Link do materiałów ćwiczeniowych na platformie Moodle:

https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15440

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: ukończony 1 rok politologii I stopnia.

Zajęcia prowadzone są w sposób zdalny za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Wojtas-Jarentowska
Prowadzący grup: Kinga Wojtas-Jarentowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Burgoński
Prowadzący grup: Piotr Burgoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.