Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Asystent rodziny - wybrane zagadnienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PS-ARWZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Asystent rodziny - wybrane zagadnienia
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af62db96cc5994cd4a9817cb23fff7a74%40thread.tacv2/conversations?groupId=f223d7d7-dbfa-4040-bfed-ee70f5c0a305&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W07, PS1_W14; PS1_U01, PS1_U07, PS1_U10; PS1_K10

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z psychologii ogólnej i rozwojowej.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu o podejmowanych w jego zakresie zagadnień jest kształcenie podstawowych i bazowych kompetencji komunikowania się z rodziną. W trakcie zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami pracy i działania asystenta rodziny. Zostaną wyposażeni w podstawowe narzędzia planowania i realizowania pracy pomocowej wobec rodziny z dziećmi.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1.Kompetencje pracownika socjalnego

2. Na czym polega asystentura rodziny?

3.Podstawowe umiejętności komunikacyjne w pracy z rodzina

4.Diagnozowanie rodziny i środowiska rodzinnego

5. Genogram w pracy z rodziną

6.Metody i techniki pracy z klientem i rodzina cz.I

7.Metody i techniki pracy z klientem i rodzina cz.I

8. Dysfunkcja środowiska rodzinnego

9.Podstawowe umiejętności wychowawcze i terapeutyczne

10.Pomoc skoncentrowana na rozwiązaniach

11.Planowanie pomocy rodzinie i monitorowanie jej funkcjonowania

12.Zespół interdyscyplinarny

13.Etyka pracy asystenta rodziny

14.Ewaluacja pracy własnej

15. Rozwijanie własnych kompetencji zawodowych

Literatura:

Literatura:

1.De Robertis C., przy współpracy B.Blanc, F.Lesimple, H.Pascal (1998) Metodyka działania w pracy socjalnej. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk

2.De Robertis C., Pascal H. (1999) Postepowanie metodyczne w pracy socjalnej z grupami i ze społecznościami Katowice: Śląsk Wydawnictwo Naukowe

3.Krasiejko I. (2010) Metodyka działania asystenta rodziny: podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w pracy socjalnej.

Katowice: Śląsk Wydawnictwo Naukowe

4.Łecki K., Szóstka. A. (1999) Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej, Katowice: Śląsk

5.Nocun A., Szmagalski J. (1996) Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie. Porozumiewanie się, rozwiazywanie problemów i konfliktów Warszawa: Interart

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EW_01 - Student zdobędzie wiedzę o jednym z głównych środowisk życia człowieka jakim jest rodzina, jej strukturze, dynamice, warunkach optymalnego rozwoju.

EW_02 - Student zdobędzie wiedzę na temat dysfunkcji rodziny.

EW_03 - Student zdobędzie wiedzę na temat grup i więzi społecznych istotnych dla pracy socjalnej.

Umiejętności:

EU_01 - Student dostrzega, nazywa i interpretuje zjawiska społeczne w obrębie rodziny dysfunkcyjnej.

EU_02 - Student potrafi opracować strategię diagnozy i oddziaływania wobec rodziny z dysfunkcją.

EU_03 - Student potrafi wskazywać rozwiązania konkretnych problemów społecznych w obrębie rodziny, prognozować ich przebieg i przewidywać skutki.

Kompetencje:

EK_01 - Student dostrzega potrzebę współpracy z różnymi specjalistami w celu pomocy rodzinie dysfunkcyjnej.

Nakład pracy studenta:

Udział w konwersatorium: 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu: 20 godzin

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 20 godzin

Konsultacje: 5 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2 (ndst.): student nie posiada podstawowej wiedzy kompetencji pracy z klientem jakim jest rodzina, nie potrafi

wskazać metod pracy z rodzina, nie zaliczył egzaminu pisemnego z wiedzy

Na ocenę 3 (dst.) - posiada jedynie elementarną wiedzę o metodach pracy z rodzina, wykształcił niskie kompetencje do

pracy pomocowej, na niskim poziomie napisał egzamin pisemny

Na ocenę 4 (db) - posiada dobry poziom kompetencji wymaganych w pracy socjalnej z rodziną, potrafi zastosować

większość poznanych metod, poprawnie napisał egzamin pisemny

Na ocenę 5 (bdb) - posiada bardzo dobrą wiedzę o metodach i sposobach pracy socjalnej z rodziną, potrafi zastosować

wszystkie poznane metody, bardzo dobrze napisał egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kurtyka-Chałas
Prowadzący grup: Justyna Kurtyka-Chałas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu o podejmowanych w jego zakresie zagadnień jest kształcenie podstawowych i bazowych kompetencji komunikowania się z rodziną. W trakcie zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami pracy i działania asystenta rodziny. Zostaną wyposażeni w podstawowe narzędzia planowania i realizowania pracy pomocowej wobec rodziny z dziećmi.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1.Kompetencje pracownika socjalnego

2. Na czym polega asystentura rodziny?

3.Podstawowe umiejętności komunikacyjne w pracy z rodzina

4.Diagnozowanie rodziny i środowiska rodzinnego

5. Genogram w pracy z rodziną

6.Metody i techniki pracy z klientem i rodzina cz.I

7.Metody i techniki pracy z klientem i rodzina cz.I

8. Dysfunkcja środowiska rodzinnego

9.Podstawowe umiejętności wychowawcze i terapeutyczne

10.Pomoc skoncentrowana na rozwiązaniach

11.Planowanie pomocy rodzinie i monitorowanie jej funkcjonowania

12.Zespół interdyscyplinarny

13.Etyka pracy asystenta rodziny

14.Ewaluacja pracy własnej

15. Rozwijanie własnych kompetencji zawodowych

Literatura:

Literatura:

1.De Robertis C., przy współpracy B.Blanc, F.Lesimple, H.Pascal (1998) Metodyka działania w pracy socjalnej. Katowice:

Wydawnictwo Naukowe Śląsk

2.De Robertis C., Pascal H. (1999) Postepowanie metodyczne w pracy socjalnej z grupami i ze społecznościami Katowice:

Śląsk Wydawnictwo Naukowe

3.Krasiejko I. (2010) Metodyka działania asystenta rodziny: podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w pracy socjalnej.

Katowice: Śląsk Wydawnictwo Naukowe

4.Łecki K., Szóstka. A. (1999) Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej, Katowice: Śląsk

5.Nocun A., Szmagalski J. (1996) Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie. Porozumiewanie się, rozwiazywanie problemów i konfliktów Warszawa: Interart

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Drzewek
Prowadzący grup: Katarzyna Drzewek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3.00

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu o podejmowanych w jego zakresie zagadnień jest kształcenie podstawowych i bazowych kompetencji komunikowania się z rodziną. W trakcie zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami pracy i działania asystenta rodziny. Zostaną wyposażeni w podstawowe narzędzia planowania i realizowania pracy pomocowej wobec rodziny z dziećmi.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1.Kompetencje pracownika socjalnego

2. Na czym polega asystentura rodziny?

3.Podstawowe umiejętności komunikacyjne w pracy z rodzina

4.Diagnozowanie rodziny i środowiska rodzinnego

5. Genogram w pracy z rodziną

6.Metody i techniki pracy z klientem i rodzina cz.I

7.Metody i techniki pracy z klientem i rodzina cz.I

8. Dysfunkcja środowiska rodzinnego

9.Podstawowe umiejętności wychowawcze i terapeutyczne

10.Pomoc skoncentrowana na rozwiązaniach

11.Planowanie pomocy rodzinie i monitorowanie jej funkcjonowania

12.Zespół interdyscyplinarny

13.Etyka pracy asystenta rodziny

14.Ewaluacja pracy własnej

15. Rozwijanie własnych kompetencji zawodowych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Badura-Madej W. (1999) Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej: poradnik dla pracowników socjalnych, Katowice: Śląsk Wydawnictwo Naukowe

2.Krasiejko I. (2016) Asystentura rodziny. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne, Warszawa, Wydawnictwo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

3.Szpunar M. red, (2010)Asystentura rodziny -nowatorska metoda pomocy społecznej w Polsce, Gdynia,

4.Nocuń A., Szmagalski J. (1996) Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie. Porozumiewanie się, rozwiązywanie problemów i konfliktów Warszawa: Interart

Literatura uzupełniająca:

1.De De Robertis C., przy współpracy B.Blanc, F.Lesimple, H.Pascal (1998) Metodyka działania w pracy socjalnej. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk

2.Robertis C., Pascal H. (1999) Postępowanie metodyczne w pracy socjalnej z grupami i ze społecznościami Katowice: Śląsk Wydawnictwo Naukowe

3.Szczepkowski J. (2010) Praca socjalna – podejście skoncentrowane na rozwiązaniach. Toruń: Wyd. Akademickie Akapit.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)