Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PS-BPRC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W09; PS1_U04, PS1_U06; PS1_K08

Wymagania wstępne:

Podstawowe pojęcia na poziomie szkoły średniej dotyczące rozwoju fizycznego i psychicznego człowieka.

Skrócony opis:

Student po zakończeniu cyklu ćwiczeń będzie posiadał wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć z obszaru biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania, wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka od poczęcia aż do śmierci, potrzeb człowieka, zaburzeń rozwoju, pielęgnacji noworodka i niemowlęcia.

Pełny opis:

Student po zakończeniu cyklu zajęć będzie posiadał wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć z obszaru biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania, wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka od poczęcia aż do śmierci, potrzeb człowieka, zaburzeń rozwoju, pielęgnacji noworodka i niemowlęcia, wiedzę dotyczącą rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży, a także kryzysów rozwojowych i sposobów radzenia sobie z nimi, w tym możliwości społecznego wsparcia.

Literatura:

1.Doleżych B., Łaszczyca P. (red.), Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej, Toruń 2004.

2.Malinowski A., Auksologia. Rozwój osobniczy człowieka w ujęciu biomedycznym, Zielona Góra 2004.

3.Mięsowicz I. (red.), Auksologia. Rozwój biologiczny człowieka i metody jego oceny od narodzin do dorosłości, Warszawa 2001.

4.Tobiasz-Adamczyk B., Wybrane elementy zdrowia i choroby., Kraków 2000.

5.Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Komosińska K., Biomedyczne Podstawy Kształcenia i Wychowania, Warszawa 2010.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PS1_W09

Zna i rozumie koncepcję bio-socjo-kulturową rozwoju człowieka; posiada wiedzę o źródłach i naturze różnorodnych problemów człowieka (sytuacje trudne, kryzysowe, krytyczne)

PS1_U04

Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznym i w celu analizowania ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania

sytuacji; potrafi analizować uwarunkowania kulturowe, polityczne, psychologiczne, prawne, gospodarcze sytuacji trudnych osób, rodzin, społeczności.

PS1_U06

Diagnozuje i analizuje przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych prowadzących do wykluczenia i marginalizacji osób, grup i lokalnych społeczności; diagnozuje potrzeby i zasoby (potencjały, siły).

PS1_K08

Potrafi doskonalić swój warsztat pracy pracownika socjalnego.

Opis ECTS:

udział w wykładach - 30 godzin

przygotowanie się do wykładów - 20 godzin

przygotowanie się do kolokwium - 20 godzin

konsultacje - 5 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę ndst (2) - student nie posiadał wiedzy, umiejętności oraz kompetencji zawartych w minimalnym zakresie 50%.

Na ocenę dst (3)/ dst+ (3+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 51%-70%.

Na ocenę db (4)/ db+ (4+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 71%-90%.

Na ocenę bdb (5) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 91%-100%.

Zaliczenie z oceną - Student ustnie odpowiada na pytania. Na ocenę końcową z przedmiotu składa się aktywny udziału i przygotowanie studenta do zajęć - 20%, obecność na zajęciach - 20%, ocena z zaliczenia ustnego 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 53 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Łodzińska
Prowadzący grup: Jolanta Łodzińska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a95389a0c03d8429cb6b5f91b42083b5b%40thread.tacv2/conversations?groupId=a51fdd09-5fea-4fba-894a-a92b53c61522&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student po zakończeniu cyklu ćwiczeń będzie posiadał wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć z obszaru biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania, wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka od poczęcia aż do śmierci, potrzeb człowieka, zaburzeń rozwoju, pielęgnacji noworodka i niemowlęcia.

Pełny opis:

Student po zakończeniu cyklu zajęć będzie posiadał wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć z obszaru biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania, wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka od poczęcia aż do śmierci, potrzeb człowieka, zaburzeń rozwoju, pielęgnacji noworodka i niemowlęcia, wiedzę dotyczącą rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży, a także kryzysów rozwojowych i sposobów radzenia sobie z nimi, w tym możliwości społecznego wsparcia.

Literatura:

1.Doleżych B., Łaszczyca P. (red.), Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej, Toruń 2004.

2.Malinowski A., Auksologia. Rozwój osobniczy człowieka w ujęciu biomedycznym, Zielona Góra 2004.

3.Mięsowicz I. (red.), Auksologia. Rozwój biologiczny człowieka i metody jego oceny od narodzin do dorosłości, Warszawa 2001.

4.Tobiasz-Adamczyk B., Wybrane elementy zdrowia i choroby., Kraków 2000.

5.Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Komosińska K., Biomedyczne Podstawy Kształcenia i Wychowania, Warszawa 2010.

Wymagania wstępne:

Obecność obowiązkowa (dopuszcza się dwie nieobecności).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 54 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Łodzińska
Prowadzący grup: Jolanta Łodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

1.Doleżych B., Łaszczyca P. (red.), Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej, Toruń 2004.

2.Malinowski A., Auksologia. Rozwój osobniczy człowieka w ujęciu biomedycznym, Zielona Góra 2004.

3.Mięsowicz I. (red.), Auksologia. Rozwój biologiczny człowieka i metody jego oceny od narodzin do dorosłości, Warszawa 2001.

4.Tobiasz-Adamczyk B., Wybrane elementy zdrowia i choroby., Kraków 2000.

5.Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Komosińska K., Biomedyczne Podstawy Kształcenia i Wychowania, Warszawa 2010.

Wymagania wstępne:

Obecność obowiązkowa (dopuszcza się dwie nieobecności).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.