Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PS-ES
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka społeczna
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W12, PS1_U08, PS1_U14, PS1_K07

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z głównymi pojęciami, problemami oraz doktrynami etycznymi, rozwijanie umiejętności rozstrzygania dylematów moralnych, refleksyjnego i odpowiedzialnego pełnienia ról osobistych i zawodowych.

Pełny opis:

1. Obszar zainteresowań etyki. Przedmiot, zakres i funkcje etyki. Geneza i przedmiot refleksji etycznej.Moralność a etyka. Etyka normatywna a etyka opisowa.

2. Historia myśli etycznej - od starożytności do czasów nowożytnych

3. Przegląd podstawowych stanowisk etycznych: utylitaryzm, personalizm, Kantyzm, etyka obowiązku

4. Etyka normatywna a etyka opisowa. Psychologia i socjologia moralności.

5. Problem uniwersalności norm etycznych i moralnych: pryncypializm, relatywizm, umiarkowany sytuacjonizm, immoralizm

6. Współczesne problemy etyczne: dylematy bioetyki

7. Etyka w społeczeństwie cyfrowym. Etyczne problemy związane z rozwojem technologii informacyjnych

8. Przemiany ekonomiczne we współczesnym społeczeństwie a kwestie etyczne

9.Etyka w stosunkach pracy i etyka biznesu. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

10. Zawodowe kodeksy etyczne i ich rola w regulowaniu praktyk zawodowych

11. Wartości religijne i ich rola w życiu społecznym. Koncepcja etosu światowego

12. Etyka personalistyczna. Dylematy moralne

13.Ponowoczesna etyka społeczna. Moralność społeczeństwa masowego

14. Etyka społeczna wobec wyzwań globalizacji

15. Konflikty wartości a sytuacje etyczne. Zasady podejmowania decyzji etycznych. Podstawy etycznej analizy sytuacji decyzyjnych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

B. Chyrowicz B., O sytuacjach bez wyjścia w etyce, Kraków 2008

J. Teichman J., Etyka społeczna, Warszawa 2002

M. Ossowska, Normy moralne. Próba systematyzacji. Warszawa 2020

M. Sułek, J. Świniarski, Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego, Warszawa 2001

Literatura uzupełniająca:

A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wyd. Naukowe PWN 2001

T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Wyd. WAM 2002

11. A. Zduniak, Chrześcijańska etyka społeczna a współczesne formy solidarności w socjologii Karla Gabriela, „Zeszyty Naukowe KUL” 2009, nr 4 (208), s. 73-93.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EW - Student ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych,

moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje

społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach,

naturze, zmianach i sposobach działania; ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach

EU - Student prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu

rozwiązania konkretnego zadania z zakresu socjologii; wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej

UK - Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu socjologa

Nakład pracy studenta:

Udział w wykładzie - 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu - 20 godzin

Przygotowanie pracy pisemnej/prezentacji - 20 godzin

Konsultacje - 5 godzin

Suma godzin: 75 = około 3 ECTS

W tym w kontakcie bezpośrednim z nauczycielem akademickim - 35 godzin = 1 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę ndst (2) - student nie posiada wiedzy, umiejętności oraz kompetencji zawartych w minimalnym zakresie 50%.

Na ocenę dst (3)/ dst+ (3+) - student posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje w przedziale 51%-70%.

Na ocenę db (4)/ db+ (4+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 71%-90%.

Na ocenę bdb (5) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 91%-100%.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zduniak
Prowadzący grup: Agnieszka Zduniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Nakład pracy studenta:

Udział w wykładzie - 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu - 20 godzin

Przygotowanie pracy pisemnej/prezentacji - 20 godzin

Konsultacje - 5 godzin

Suma godzin: 75 = około 3 ECTS

W tym w kontakcie bezpośrednim z nauczycielem akademickim - 35 godzin = 1 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z głównymi pojęciami, problemami oraz doktrynami etycznymi, rozwijanie umiejętności rozstrzygania dylematów moralnych, refleksyjnego i odpowiedzialnego pełnienia ról osobistych i zawodowych.

Pełny opis:

1. Obszar zainteresowań etyki. Przedmiot, zakres i funkcje etyki. Geneza i przedmiot refleksji etycznej.Moralność a etyka. Etyka normatywna a etyka opisowa.

2. Historia myśli etycznej - od starożytności do czasów nowożytnych

3. Przegląd podstawowych stanowisk etycznych: utylitaryzm, personalizm, Kantyzm, etyka obowiązku

4. Etyka normatywna a etyka opisowa. Psychologia i socjologia moralności.

5. Problem uniwersalności norm etycznych i moralnych: pryncypializm, relatywizm, umiarkowany sytuacjonizm, immoralizm

6. Współczesne problemy etyczne: dylematy bioetyki

7. Etyka w społeczeństwie cyfrowym. Etyczne problemy związane z rozwojem technologii informacyjnych

8. Przemiany ekonomiczne we współczesnym społeczeństwie a kwestie etyczne

9.Etyka w stosunkach pracy i etyka biznesu. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

10. Zawodowe kodeksy etyczne i ich rola w regulowaniu praktyk zawodowych

11. Wartości religijne i ich rola w życiu społecznym. Koncepcja etosu światowego

12. Etyka personalistyczna. Dylematy moralne

13.Ponowoczesna etyka społeczna. Moralność społeczeństwa masowego

14. Etyka społeczna wobec wyzwań globalizacji

15. Konflikty wartości a sytuacje etyczne. Zasady podejmowania decyzji etycznych. Podstawy etycznej analizy sytuacji decyzyjnych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

B. Chyrowicz B., O sytuacjach bez wyjścia w etyce, Kraków 2008

J. Teichman J., Etyka społeczna, Warszawa 2002

M. Ossowska, Normy moralne. Próba systematyzacji. Warszawa 2020

M. Sułek, J. Świniarski, Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego, Warszawa 2001

Literatura uzupełniająca:

A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wyd. Naukowe PWN 2001

T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Wyd. WAM 2002

11. A. Zduniak, Chrześcijańska etyka społeczna a współczesne formy solidarności w socjologii Karla Gabriela, „Zeszyty Naukowe KUL” 2009, nr 4 (208), s. 73-93.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zduniak
Prowadzący grup: Agnieszka Zduniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Nakład pracy studenta:

Udział w wykładzie - 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu - 20 godzin

Przygotowanie pracy pisemnej/prezentacji - 20 godzin

Konsultacje - 5 godzin

Suma godzin: 75 = około 3 ECTS

W tym w kontakcie bezpośrednim z nauczycielem akademickim - 35 godzin = 1 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z głównymi pojęciami, problemami oraz doktrynami etycznymi, rozwijanie umiejętności rozstrzygania dylematów moralnych, refleksyjnego i odpowiedzialnego pełnienia ról osobistych i zawodowych.

Pełny opis:

1. Obszar zainteresowań etyki. Przedmiot, zakres i funkcje etyki. Geneza i przedmiot refleksji etycznej.Moralność a etyka. Etyka normatywna a etyka opisowa.

2. Historia myśli etycznej - od starożytności do czasów nowożytnych

3. Przegląd podstawowych stanowisk etycznych: utylitaryzm, personalizm, Kantyzm, etyka obowiązku

4. Etyka normatywna a etyka opisowa. Psychologia i socjologia moralności.

5. Problem uniwersalności norm etycznych i moralnych: pryncypializm, relatywizm, umiarkowany sytuacjonizm, immoralizm

6. Współczesne problemy etyczne: dylematy bioetyki

7. Etyka w społeczeństwie cyfrowym. Etyczne problemy związane z rozwojem technologii informacyjnych

8. Przemiany ekonomiczne we współczesnym społeczeństwie a kwestie etyczne

9.Etyka w stosunkach pracy i etyka biznesu. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

10. Zawodowe kodeksy etyczne i ich rola w regulowaniu praktyk zawodowych

11. Wartości religijne i ich rola w życiu społecznym. Koncepcja etosu światowego

12. Etyka personalistyczna. Dylematy moralne

13.Ponowoczesna etyka społeczna. Moralność społeczeństwa masowego

14. Etyka społeczna wobec wyzwań globalizacji

15. Konflikty wartości a sytuacje etyczne. Zasady podejmowania decyzji etycznych. Podstawy etycznej analizy sytuacji decyzyjnych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

B. Chyrowicz B., O sytuacjach bez wyjścia w etyce, Kraków 2008

J. Teichman J., Etyka społeczna, Warszawa 2002

M. Ossowska, Normy moralne. Próba systematyzacji. Warszawa 2020

M. Sułek, J. Świniarski, Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego, Warszawa 2001

Literatura uzupełniająca:

A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wyd. Naukowe PWN 2001

T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Wyd. WAM 2002

11. A. Zduniak, Chrześcijańska etyka społeczna a współczesne formy solidarności w socjologii Karla Gabriela, „Zeszyty Naukowe KUL” 2009, nr 4 (208), s. 73-93.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zduniak
Prowadzący grup: Agnieszka Zduniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Nakład pracy studenta:

Udział w wykładzie - 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu - 20 godzin

Przygotowanie pracy pisemnej/prezentacji - 20 godzin

Konsultacje - 5 godzin

Suma godzin: 75 = około 3 ECTS

W tym w kontakcie bezpośrednim z nauczycielem akademickim - 35 godzin = 1 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z głównymi pojęciami, problemami oraz doktrynami etycznymi, rozwijanie umiejętności rozstrzygania dylematów moralnych, refleksyjnego i odpowiedzialnego pełnienia ról osobistych i zawodowych.

Pełny opis:

1. Obszar zainteresowań etyki. Przedmiot, zakres i funkcje etyki. Geneza i przedmiot refleksji etycznej.Moralność a etyka. Etyka normatywna a etyka opisowa.

2. Historia myśli etycznej - od starożytności do czasów nowożytnych

3. Przegląd podstawowych stanowisk etycznych: utylitaryzm, personalizm, Kantyzm, etyka obowiązku

4. Etyka normatywna a etyka opisowa. Psychologia i socjologia moralności.

5. Problem uniwersalności norm etycznych i moralnych: pryncypializm, relatywizm, umiarkowany sytuacjonizm, immoralizm

6. Współczesne problemy etyczne: dylematy bioetyki

7. Etyka w społeczeństwie cyfrowym. Etyczne problemy związane z rozwojem technologii informacyjnych

8. Przemiany ekonomiczne we współczesnym społeczeństwie a kwestie etyczne

9.Etyka w stosunkach pracy i etyka biznesu. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

10. Zawodowe kodeksy etyczne i ich rola w regulowaniu praktyk zawodowych

11. Wartości religijne i ich rola w życiu społecznym. Koncepcja etosu światowego

12. Etyka personalistyczna. Dylematy moralne

13.Ponowoczesna etyka społeczna. Moralność społeczeństwa masowego

14. Etyka społeczna wobec wyzwań globalizacji

15. Konflikty wartości a sytuacje etyczne. Zasady podejmowania decyzji etycznych. Podstawy etycznej analizy sytuacji decyzyjnych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

B. Chyrowicz B., O sytuacjach bez wyjścia w etyce, Kraków 2008

J. Teichman J., Etyka społeczna, Warszawa 2002

M. Ossowska, Normy moralne. Próba systematyzacji. Warszawa 2020

M. Sułek, J. Świniarski, Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego, Warszawa 2001

Literatura uzupełniająca:

A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wyd. Naukowe PWN 2001

T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Wyd. WAM 2002

11. A. Zduniak, Chrześcijańska etyka społeczna a współczesne formy solidarności w socjologii Karla Gabriela, „Zeszyty Naukowe KUL” 2009, nr 4 (208), s. 73-93.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)