Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Katolicka Nauka Społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PS-KNS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Katolicka Nauka Społeczna
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W01; PS1_W08; PS1_W12;

PS1_U04; PS1_U08; PS1_K01;

Wymagania wstępne:

Ogólne wiadomości z historii współczesnej i wiedzy o społeczeństwie ze szkoły średniej

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom systematycznej ogólnej wiedzy z zakresu katolickiej nauki społecznej i zapoznanie z jej terminologią, zasadami oraz oceną zjawisk społeczno-gospodarczych. W trakcie zajęć przedstawiona zostanie metoda oraz podstawowe zasady KNS. Następnie przeanalizowany zostanie stosunek nauczania społecznego Kościoła do wybranych, ważniejszych zagadnień życia społecznego, gospodarczego, politycznego, stosunków międzynarodowych i procesu globalizacji, a także sfery kultury i sztuki. Analiza ta opierać się będzie na studium wybranych fragmentów z nauczania społecznego Kościoła i dyskusji prowadzonej na zajęciach.

Pełny opis:

Zarys programu:

1. Zagadnienia wstępne

2. Pojęcie KNS, metoda i źródła

3. Podstawowe zasady KNS

4. Najważniejsze encykliki społeczne papieży

5. Prawa i obowiązki człowieka

6. Wokół życia rodzinnego

7. Wspólnota samorządowa i państwowa

8. Udział katolików w życiu politycznym

9. Znaczenie narodu i patriotyzm

10. Pomoc społeczna

11. Praca i życie zawodowe

12. Stosunek KNS do ekonomii i jej zasad

13. Problemy globalne

14. Kultura i sztuka w perspektywie KNS

15. Zaliczenie zajęć

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. IUSTITIA ET PAX, Kompendium nauki społecznej Kościoła, Jedność, Kielce 2005.

2. T. BORUTKA, J. MAZUR, A. ZWOLIŃSKI, Katolicka nauka społeczna, Paulinianum, Częstochowa 2004.

3. BEŁCH K., Katolicka nauka społeczna. Podręcznik dla studentów teologii i nauk społecznych, Jedność, Kielce 2007

4. FEL STANISŁAW, KUPNY JÓZEF Katolicka nauka społeczna, Księgarnia Św. Jacka, Katowice 2007.

Literatura uzupełniająca:

1. T. BORUTKA, Społeczne nauczanie Kościoła. Teoria i zastosowanie, Czuwajmy, Kraków 2004.

2. IUSTITIA ET PAX, Program społeczny. Wybór tekstów Magisterium Kościoła, W drodze, Poznań-Kraków 2000.

3. Dokumenty Nauki Społecznej Kościoła, t. 1 i 2, Solidarność, Rzym-Lublin 1996.

4. CZ. STRZESZEWSKI, Katolicka nauka społeczna, KUL, Lublin 2003.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EW: - zna relacje KNS z socjologią

- ma wiedzę o rozwoju KNS i podstawowych jej dokumentach

- ma wiedzę o godności i prawach człowieka

- ma podstawową wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych, w tym religijnych

- zna podstawowe zasady i wartości KNS

EU: - potrafi analizować podstawowe przyczyny i skutki procesów społecznych

- potrafi ocenić poprzez pryzmat zasad KNS różne procesy społeczne

- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z zakresu KNS

Aktywność studenta: Nakład pracy w godz.:

udział w wykładzie - 30

przygotowanie do wykładu - 20

konsultacje - 5

przygotowanie do egzaminu - 25

SUMA GODZIN - 80 3 pkt ECTS

Metody i kryteria oceniania:

W zakresie wiedzy:

na dst – zna w zakresie przynajmniej 50% wiedzę na temat relacji KNS z socjologią, rozwoju KNS i podstawowych jej dokumentów, o godności i prawach człowieka, o strukturach i instytucjach społecznych, w tym religijnych oraz podstawowych zasadach i wartościach KNS

na db - zna w zakresie przynajmniej 75% wiedzę na temat relacji KNS z socjologią, rozwoju KNS i podstawowych jej dokumentów, o godności i prawach człowieka, o strukturach i instytucjach społecznych, w tym religijnych oraz podstawowych zasadach i wartościach KNS

na bdb - zna w zakresie przynajmniej 90% wiedzę na temat relacji KNS z socjologią, rozwoju KNS i podstawowych jej dokumentów, o godności i prawach człowieka, o strukturach i instytucjach społecznych, w tym religijnych oraz podstawowych zasadach i wartościach KNS

W zakresie umiejętności:

na dst – potrafi dokonywać podstawowej analizy i oceny zjawisk społecznych oraz czytać teksty z zakresu KNS

na db – w stopniu pogłębionym potrafi dokonać analizy i oceny zjawisk społecznych oraz czytać teksty z zakresu KNS

na bdb – z łatwością dokonuje analizy i oceny zjawisk społecznych oraz czyta teksty z zakresu KNS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Wysocki
Prowadzący grup: Artur Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Wysocki
Prowadzący grup: Artur Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Wysocki
Prowadzący grup: Artur Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)