Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PS-MBS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań społecznych
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W01; PS1_W10; PS1_U03; PS1_K01


Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawami metodologii badań społecznych, zarówno w wymiarze teoretycznym, pojęciowym, jak i praktycznym. Kurs przybliży uczestnikom także zagadnienia związane z prowadzeniem badań ilościowych i jakościowych.

Pełny opis:

W trakcie kursu zostaną omówione następujące bloki tematyczne:

1. Wprowadzenie do metodologii badań, omówienie założeń, celów. Metody naukowe a metody badawcze

2. Paradygmaty w badaniach społecznych

3. Teorie w naukach społecznych

4. Społeczne i naukowe przesłanki formułowania problemu

5. Język i aparatura pojęciowa w naukach społecznych

6. Etyczne aspekty w badaniach

7. Struktura procesu badawczego

8. Badania ilościowe

9. Badania jakościowe

10. Problemy, hipotezy, zmienne

11. Definiowanie pojęć i dobór wskaźników

12. Prowadzenie badań w terenie

13. Wybrane metody analizy i interpretacji danych ilościowych

14. Wybrane metody analizy i interpretacji danych jakościowych

15. Podsumowanie

Literatura:

Literatura podstawowa:

S. Nowak, Metodologia Badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

Ch. Frankford-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001

Literatura uzupełniająca:

J. W. Creswell, Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013

J. M. Brzeziński, Metodologia badań społecznych. Wybór tekstów, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2012

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza. Absolwent zna i rozumie:

- podstawy filozofii systemu nauk, ich relacji, w szczególności potrafi określić miejsce wobec charakteru nauk społecznych pracy socjalnej oraz jej interdyscyplinarny charakter (wobec pedagogiki, andragogiki, socjologii, psychologii).

- ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pracy socjalnej, w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych.

Umiejętności. Student potrafi:

- posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowania i prowadzenie prostych badań; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki oraz wskazywać kierunki dalszych badań.

Kompetencje społeczne. Absolwent jest gotów do:

- samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania swoich profesjonalnych umiejętności, korzystając z różnych źródeł nowoczesnych technologii.

Opis ECTS:

Udział w konwersatorium - 30 godzin

Konsultacje - 15 godzin

Przygotowanie do zajęć - 20 godzin

Przygotowanie pracy zaliczeniowej oraz przygotowanie się do jej zaprezentowania - 25 godzin

Łącznie 90 godzin / 30 = 3

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą student posiada podstawową wiedzę w stopniu bardzo dobrym z podstaw filozofii systemu nauk, ich relacji, w szczególności potrafi określić miejsce wobec charakteru nauk społecznych pracy socjalnej oraz jej interdyscyplinarny charakter (wobec pedagogiki, andragogiki, socjologii, psychologii), w stopniu bardzo dobrym ma także elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pracy socjalnej, w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych. Student bardzo dobrze potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do analizowania przykładów badań, konstruowania i prowadzenia prostych badań a także potrafi w stopniu bardzo dobrym sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki oraz wskazywać kierunki dalszych badań. Student w stopniu bardzo dobrym jest gotowy do samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania swoich profesjonalnych umiejętności, korzystając z różnych źródeł nowoczesnych technologii.

Na ocenę dobrą student posiada podstawową wiedzę w stopniu dobrym z podstaw filozofii systemu nauk, ich relacji, w szczególności potrafi określić miejsce wobec charakteru nauk społecznych pracy socjalnej oraz jej interdyscyplinarny charakter (wobec pedagogiki, andragogiki, socjologii, psychologii), w stopniu dobrym ma także elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pracy socjalnej, w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych. Student dobrze potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do analizowania przykładów badań, konstruowania i prowadzenia prostych badań a także potrafi w stopniu dobrym sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki oraz wskazywać kierunki dalszych badań. Student w stopniu dobrym jest gotowy do samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania swoich profesjonalnych umiejętności, korzystając z różnych źródeł nowoczesnych technologii.

Na ocenę dostateczną student posiada podstawową wiedzę w stopniu dostatecznym z podstaw filozofii systemu nauk, ich relacji, w szczególności potrafi określić miejsce wobec charakteru nauk społecznych pracy socjalnej oraz jej interdyscyplinarny charakter (wobec pedagogiki, andragogiki, socjologii, psychologii), w stopniu dostatecznym ma także elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pracy socjalnej, w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych. Student dostatecznie potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do analizowania przykładów badań, konstruowania i prowadzenia prostych badań a także potrafi w stopniu dostatecznym sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki oraz wskazywać kierunki dalszych badań. Student w stopniu dostatecznym jest gotowy do samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania swoich profesjonalnych umiejętności, korzystając z różnych źródeł nowoczesnych technologii.

Na ocenę niedostateczną student nie posiada podstawowej wiedzy z podstaw filozofii systemu nauk, ich relacji, w szczególności nie potrafi określić miejsca wobec charakteru nauk społecznych pracy socjalnej oraz jej interdyscyplinarnego charakteru (wobec pedagogiki, andragogiki, socjologii, psychologii), nie ma także elementarnej wiedzy o projektowaniu i prowadzeniu badań w pracy socjalnej, w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych. Student nie potrafi wykorzystać posiadanej wiedzy do analizowania przykładów badań, konstruowania i prowadzenia prostych badań a także nie potrafi w stopniu sformułować wniosków, opracować i zaprezentować wyników oraz wskazywać kierunków dalszych badań. Student nie jest gotów do samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania swoich profesjonalnych umiejętności, korzystając z różnych źródeł nowoczesnych technologii.

Warunki zaliczenia:

1. Obecność obowiązkowa. Dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności.

2. Aktywność i praca na zajęciach - możliwość uzyskania 8 pkt.

3. Przygotowanie i wygłoszenie prezentacji - możliwość otrzymania 12 pkt.

Student może uzyskać łącznie 20 pkt.

Kryteria oceniania:

20 - 19 pkt. - bardzo dobry

18 - 17 pkt. - dobry +

16 - 15 pkt. - dobry

14 -13 pkt. - dostateczny +

12 - 11 pkt. - dostateczny

poniżej 11 pkt. - niedostateczny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Rozalska
Prowadzący grup: Agata Rozalska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGJiZWJkMzktZWFhMi00ZDg5LTllM2EtYjQ4YTQ2MjliODhi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%220673b375-c91a-480a-a830-e52b94815f90%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w konwersatorium - 30 godzin


Konsultacje - 15 godzin


Przygotowanie do zajęć - 20 godzin


Przygotowanie pracy zaliczeniowej oraz przygotowanie się do jej zaprezentowania - 25 godzin


Łącznie 90 godzin / 30 = 3

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawami metodologii badań społecznych, zarówno w wymiarze teoretycznym, pojęciowym, jak i praktycznym. Kurs przybliży uczestnikom również zagadnienia związane z prowadzeniem badań ilościowych i jakościowych.

Pełny opis:

W trakcie kursu zostaną omówione następujące bloki tematyczne:

1. Wprowadzenie do metodologii badań, omówienie założeń, celów. Metody naukowe a metody badawcze

2. Paradygmaty w badaniach społecznych

3. Teorie w naukach społecznych

4. Społeczne i naukowe przesłanki formułowania problemu

5. Język i aparatura pojęciowa w naukach społecznych

6. Etyczne aspekty w badaniach

7. Struktura procesu badawczego

8. Badania ilościowe

9. Badania jakościowe

10. Problemy, hipotezy, zmienne

11. Definiowanie pojęć i dobór wskaźników

12. Prowadzenie badań w terenie

13. Wybrane metody analizy i interpretacji danych ilościowych

14. Wybrane metody analizy i interpretacji danych jakościowych

15. Podsumowanie

Literatura:

Literatura podstawowa:

S. Nowak, Metodologia Badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

Ch. Frankford-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001

Literatura uzupełniająca:

J. W. Creswell, Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013

J. M. Brzeziński, Metodologia badań społecznych. Wybór tekstów, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2012

Wymagania wstępne:

Zajęcia odbywają się w MS Teams

Link do zajęć: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGJiZWJkMzktZWFhMi00ZDg5LTllM2EtYjQ4YTQ2MjliODhi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%220673b375-c91a-480a-a830-e52b94815f90%22%7d

UWAGA: nie wyrażam zgody na nagrywanie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Rozalska
Prowadzący grup: Agata Rozalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w konwersatorium - 30 godzin


Konsultacje - 15 godzin


Przygotowanie do zajęć - 20 godzin


Przygotowanie pracy zaliczeniowej oraz przygotowanie się do jej zaprezentowania - 25 godzin


Łącznie 90 godzin / 30 = 3

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawami metodologii badań społecznych, zarówno w wymiarze teoretycznym, pojęciowym, jak i praktycznym. Kurs przybliży uczestnikom również zagadnienia związane z prowadzeniem badań ilościowych i jakościowych.

Pełny opis:

W trakcie kursu zostaną omówione następujące bloki tematyczne:

1. Wprowadzenie do metodologii badań, omówienie założeń, celów. Metody naukowe a metody badawcze

2. Paradygmaty w badaniach społecznych

3. Teorie w naukach społecznych

4. Społeczne i naukowe przesłanki formułowania problemu

5. Język i aparatura pojęciowa w naukach społecznych

6. Etyczne aspekty w badaniach

7. Struktura procesu badawczego

8. Badania ilościowe

9. Badania jakościowe

10. Problemy, hipotezy, zmienne

11. Definiowanie pojęć i dobór wskaźników

12. Prowadzenie badań w terenie

13. Wybrane metody analizy i interpretacji danych ilościowych

14. Wybrane metody analizy i interpretacji danych jakościowych

15. Podsumowanie

Literatura:

Literatura podstawowa:

S. Nowak, Metodologia Badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

Ch. Frankford-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001

Literatura uzupełniająca:

J. W. Creswell, Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013

J. M. Brzeziński, Metodologia badań społecznych. Wybór tekstów, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2012

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Rozalska
Prowadzący grup: Agata Rozalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Konwersatorium - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w konwersatorium - 30 godzin


Konsultacje - 15 godzin


Przygotowanie do zajęć - 20 godzin


Przygotowanie pracy zaliczeniowej oraz przygotowanie się do jej zaprezentowania - 25 godzin


Łącznie 90 godzin / 30 = 3

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawami metodologii badań społecznych, zarówno w wymiarze teoretycznym, pojęciowym, jak i praktycznym. Kurs przybliży uczestnikom także zagadnienia związane z prowadzeniem badań ilościowych i jakościowych.

Pełny opis:

W trakcie kursu zostaną omówione następujące bloki tematyczne:

1. Wprowadzenie do metodologii badań, omówienie założeń, celów. Metody naukowe a metody badawcze

2. Paradygmaty w badaniach społecznych

3. Teorie w naukach społecznych

4. Społeczne i naukowe przesłanki formułowania problemu

5. Język i aparatura pojęciowa w naukach społecznych

6. Etyczne aspekty w badaniach

7. Struktura procesu badawczego

8. Badania ilościowe

9. Badania jakościowe

10. Problemy, hipotezy, zmienne

11. Definiowanie pojęć i dobór wskaźników

12. Prowadzenie badań w terenie

13. Wybrane metody analizy i interpretacji danych ilościowych

14. Wybrane metody analizy i interpretacji danych jakościowych

15. Podsumowanie

Literatura:

Literatura podstawowa:

S. Nowak, Metodologia Badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

Ch. Frankford-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001

Literatura uzupełniająca:

J. W. Creswell, Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013

J. M. Brzeziński, Metodologia badań społecznych. Wybór tekstów, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2012

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)