Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia pisania prac dyplomowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PS-MPPD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia pisania prac dyplomowych
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej

Pełny opis:

Szczegółowy zakres zajęć obejmuje:

1. Zasady przygotowania tekstu naukowego

2. Wybór i przygotowanie tematu pracy

3. Przygotowanie szczegółowego planu pracy.

4. Zasady sporządzania przypisów i bibliografii

5. Zasady tworzenia zbioru literatury.

6. Praca z i nad testem naukowym

Literatura:

M. Ozorowski, Podstawy metodyki pracy naukowej, Warszawa 2006.

R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2004

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student posiada wiedzę z zakresu:

- metod i narzędzi, w tym technik pozyskiwania danych, właściwych dla pracy socjalnej,

- podstawowych pojęć i zasad z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;

Student potrafi:

- wykorzystać podstawowa wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych w zakresie pracy socjalnej

- rozumieć i analizować zjawiska społeczne;

W zakresie kompetencji społecznych student:

- rozumie potrzebę uczenia się przez cale życie; ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz samodzielnego wykorzystywania w tym celu dostępnych mu źródeł; potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne;

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania;

- potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności; rozumie potrzebę jej doskonalenia.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa:

1. Obowiązkowa obecność na zajęciach (dopuszcza się możliwość dwóch nieobecności w semestrze).

2. Ocena merytoryczna poszczególnych prac cząstkowych i projektu pracy dyplomowej.

3. Ocena zaangażowania studenta w pracę na ćwiczeniach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Łodzińska, Agnieszka Zduniak
Prowadzący grup: Jolanta Łodzińska, Agnieszka Zduniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

Semestr zimowy:

udział w zajęciach - 30 godz.

konsultacje - 10 godz.

wstępny etap przygotowania pracy dyplomowej - 90 godz.

Suma godz. - 90

Liczba ECTS - 90 godz./30 godz. = 3

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student na zajęciach powinien nauczyć się zasad pisania prac dyplomowych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie do efektywnego pisania krótszych i dłuższych prac naukowych. Studenci poznają kolejne etapy tworzenia tekstu naukowego (zbieranie i opracowywanie źródeł, wybór metodologii badawczej, konstruowanie

argumentu, usytuowanie własnych wyników pracy na tle badań innych, edycja i formatowanie

tekstu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach spolecznych, tłum. E. Hornowska, Zysk i S-ka,

Poznań 2001.

2. Gierz W., Jak napisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk 2000.

3. Hajduk Z., Ogólna metodologia nauk, Wyd. 3 popr. Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin

2005.

Literatura uzupełniająca:

1. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, PWN, Warszawa 2001.

2. Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej: skrypt dla studentów, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005.

Wymagania wstępne:

Obecność obowiązkowa (dopuszcza się dwie nieobecności).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bojanowska, Martyna Kawińska
Prowadzący grup: Elżbieta Bojanowska, Martyna Kawińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Łodzińska
Prowadzący grup: Jolanta Łodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach spolecznych, tłum. E. Hornowska, Zysk i S-ka,

Poznań 2001.

2. Gierz W., Jak napisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk 2000.

3. Hajduk Z., Ogólna metodologia nauk, Wyd. 3 popr. Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin

2005.

Literatura uzupełniająca:

1. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, PWN, Warszawa 2001.

2. Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej: skrypt dla studentów, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005.

Wymagania wstępne:

Obecność obowiązkowa (dopuszcza się dwie nieobecności).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)