Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PS-MPS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy socjalnej
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wykład:

PS1_W06; PS1_W08;

PS1_U06; PS1_U11;

PS1_K04;


Ćwiczenia:

PS1_W06; PS1_U06;

PS1_U09; PS1_U07;

PS1_U11; PS1_K04;

Wymagania wstępne:

Zaliczone zajęcia "Wprowadzenie do pracy socjalnej".

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami, technikami i narzędziami, wykorzystywanymi w codziennej praktyce zawodowej pracownika socjalnego. Treści teoretyczne przedstawione w ramach wykładu, są w ramach ćwiczeń uzupełniane odniesieniami do doświadczeń pracowników socjalnych we wdrażaniu poszczególnych metod, technik i narzędzi w pracy z różnymi kategoriami odbiorców wsparcia.

Pełny opis:

1. W ramach wykładu przedstawiane są najpierw założenia teoretyczne, leżące u podstaw konstruowania metodyki pracy socjalnej. Następnie omawiane są tzw. klasyczne metody pracy socjalnej, czyli case work, group work i community organization. W dalszej kolejności prezentowane są metody i techniki wspierające pracę z różnymi kategoriami klientów. Ponadto studenci zapoznają się z tzw. metodami outreach oraz etycznymi aspektami stosowania poszczególnych metod pracy socjalnej.

2. Ćwiczenia poświęcone są przede wszystkim nabyciu umiejętności diagnozowania sytuacji klientów oraz proponowania właściwych form pomocy. Studenci zapoznają się z podstawową dokumentacją wytwarzaną w toku realizacji pracy socjalnej (rodzinny wywiad środowiskowy, kontrakt socjalny), a także zapoznają się z praktycznymi doświadczeniami stosowania poszczególnych metod, technik i narzędzi pracy socjalnej.

Literatura:

1. Dubois B., Miley K.K., Praca socjalna. Zawód, który dodaje sił, Katowice 1998.

2. Frysztacki K. (red.), Praca socjalna. 30 wykładów, Warszawa 2019.

3. Grewiński M., Skrzypczak B. (red.), Środowiskowe usługi społeczne - Nowa perspektywa polityki i pedagogiki społecznej, Warszawa 2011.

4. Kamiński T., Praca socjalna i charytatywna, Warszawa 2004.

5. Kantowicz E., Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn 2001.

6. Kotlarska-Michalska A., Zindywidualizowane formy pracy socjalnej. Doświadczenia i dylematy, [w:] T. Kamiński (red.),Politologia - Polityka Społeczna - Praca Socjalna, Warszawa 2011.

7. de Robertis C., Metodyka działania w pracy socjalnej, Katowice 1998.

8. de Robertis C., Pascal H., Postępowanie metodyczne w pracy socjalnej z grupami i ze społecznościami, Warszawa 1997.

9. Skidmore R., Thackeray M.G., Wprowadzenie do pracy socjalnej, Katowice 1998.

10. Wódz K., Kowalczyk B. (red.), Organizowanie społeczności. Modele i strategie działania, Warszawa 2014.

11. Wybrane artykuły z czasopism:

- "Praca Socjalna"

- "Zeszyty Pracy Socjalnej"

- "Problemy Polityki Społecznej"

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student/Studentka:

- rozróżnia i charakteryzuje poszczególne modele tzw. klasycznych metod pracy socjalnej

- identyfikuje i charakteryzuje nowe podejścia i rozwiązania w praktyce pracy socjalnej

- diagnozuje i ocenia sytuację klienta i określa jego uprawnienia do uzyskania pomocy

- poprawnie wypełnia formularz rodzinnego wywiadu środowiskowego

- poprawnie wypełnia formularz kontraktu socjalnego

- dobiera odpowiednie metody, techniki i narzędzia do pracy z określonymi kategoriami klientów

- określa i proponuje rozwiązania kluczowych wyzwań etycznych związanych ze stosowaniem poszczególnych metod pracy socjalnej

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się testem egzaminacyjnym. Na ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej 60% punktów.

Zaliczenie ćwiczeń obejmuje:

- Obecność na zajęciach. Dopuszczalne są maksymalnie trzy nieobecności usprawiedliwione, każda kolejna obniża ocenę końcową o jeden punkt,

- Przygotowanie i zaprezentowanie referatu na podstawie wskazanej publikacji,

- Aktywny udział w dyskusji, a także w symulacjach tworzenia dokumentacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kamiński
Prowadzący grup: Tadeusz Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kamiński
Prowadzący grup: Tadeusz Kamiński
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3awb-K-agMId-61K_tzSDGO19AZ0VnakVzWy0_o0GXTFk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=bf4a48f3-dba0-4823-ac6d-81756641b777&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami, technikami i narzędziami, wykorzystywanymi w codziennej praktyce zawodowej pracownika socjalnego. Treści teoretyczne przedstawione w ramach wykładu, są w ramach ćwiczeń uzupełniane odniesieniami do doświadczeń pracowników socjalnych we wdrażaniu poszczególnych metod, technik i narzędzi w pracy z różnymi kategoriami odbiorców wsparcia.

Literatura:

1. Dubois B., Miley K.K., Praca socjalna. Zawód, który dodaje sił, Katowice 1998.

2. Frysztacki K. (red.), Praca socjalna. 30 wykładów, Warszawa 2019.

3. Grewiński M., Skrzypczak B. (red.), Środowiskowe usługi społeczne - Nowa perspektywa polityki i pedagogiki społecznej, Warszawa 2011.

4. Kamiński T., Praca socjalna i charytatywna, Warszawa 2004.

5. Kantowicz E., Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn 2001.

6. Kotlarska-Michalska A., Zindywidualizowane formy pracy socjalnej. Doświadczenia i dylematy, [w:] T. Kamiński (red.),Politologia - Polityka Społeczna - Praca Socjalna, Warszawa 2011.

7. de Robertis C., Metodyka działania w pracy socjalnej, Katowice 1998.

8. de Robertis C., Pascal H., Postępowanie metodyczne w pracy socjalnej z grupami i ze społecznościami, Warszawa 1997.

9. Skidmore R., Thackeray M.G., Wprowadzenie do pracy socjalnej, Katowice 1998.

10. Wódz K., Kowalczyk B. (red.), Organizowanie społeczności. Modele i strategie działania, Warszawa 2014.

11. Wybrane artykuły z czasopism:

- "Praca Socjalna"

- "Zeszyty Pracy Socjalnej"

- "Problemy Polityki Społecznej"

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kamiński
Prowadzący grup: Tadeusz Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS:

1. Udział w wykładzie - 30 godzin

2. Udział w ćwiczeniach - 30 godzin

3. Przygotowanie do ćwiczeń (w zakresie dokumentacji) - 35 godzin

4. Przygotowanie referatu (lektura źródeł plus prezentacja multimedialna) - 35 godzin

5. Konsultacje - 5 godzin

6. Przygotowanie do egzaminu - 50 godzin

Liczba ECTS: 185/30(25)=7

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)