Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Opieka paliatywna i hospicyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PS-OPiH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Opieka paliatywna i hospicyjna
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab5e3144f3bd24a2284598f19dfbcd87b%40thread.tacv2/conversations?groupId=5bf8eb85-a1cf-4ada-820e-2a49a83b7f6c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W13, PS1_U10, PS1_U11; PS1_K07

Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości na poziomie szkoły średniej o rozwoju człowieka oraz o istocie opieki paliatywnej.

Skrócony opis:

Student powinien posiadać podstawowy zakres wiedzy na temat medycyny, szczególnie chorób przewlekłych i nowotworowych, organizacji pomocy społecznej w stanach terminalnych. Wsparcie socjalne to integralna część postępowania medycznego w opiece hospicyjnej i w leczeniu chorych z niepewnym rokowaniem. To podstawa i warunek pełnego leczenia i dobrej opieki nad pacjentem, którego choroba zastaje często w najmniej oczekiwanym okresie jego życia, kiedy jego sprawy osobiste i prawne nie są uregulowane.

Pełny opis:

1. Geneza i rozwój ruchu hospicyjnego.

2. Zagadnienia definicyjne dotyczące obszaru opieki paliatywnej i hospicyjnej.

3. Istota opieki paliatywnej.

4. Idea holizmu w opiece nad terminalnie chorym

5. Hanna Chrzanowska pionierka pielęgniarstwa społecznego.

6. Pokaz multimedialny.

7. Wybrane zagadnienia z opieki paliatywnej nad ludźmi w podeszłym wieku.

8. Komunikacja z pacjentem nieuleczalnie chorym.

9. Rola i zadania pracownika socjalnego w pomocy pacjentom hospicyjnym i ich rodzinom.

10. Stres w pracy pracowników socjalnych opiekujących się chorymi terminalnie,

11. Problematyka wypalenia zawodowego.

12. Walka z bólem i cierpieniem.

13. Wsparcie rodzin przeżywających żałobę.

14. Potrzeby osób w stanie terminalnym.

15. Etyczny aspekt opieki nad osobą terminalnie chorą.

Literatura:

Bartko A., Pawlikowski J., Ewolucja opieki paliatywno-hospicyjnej: od terminalnie do prenatalnie chorych, "Archiwum Historii i filozofii medycyny" 2016, nr 79.

Kacperczyk A., Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.

Kucharska E. , Rola pracownika socjalnego w pomocy pacjentom hospicyjnym i ich rodzinom, "Studia Socialia Cracoviensia 7 (2015) nr 2 (13).

Walden – Gałuszko K.: Podstawy opieki paliatywnej, PZWL, Warszawa 2004.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PS1_W13

Ma podstawową wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania

instytucji opiekuńczych i terapeutycznych.

PS1_U10

Potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów socjalnych i

prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki

planowanych działań.

PS1_U10

Umie stosować metody pracy socjalnej procesach pomocy, opieki,

interwencji, szczególnie w stanach terminalnych.

PS1_K07

Wykorzystując swoją wiedzę socjalnych aspektach prawnych,

ekonomicznych oraz medycznych, aktywnie włącza się w przygotowanie

i realizację projektów społecznych/socjalnych o charakterze

socjalnym, edukacyjnym oraz zdrowotnym.

Wiedza:

- zna typowe struktury i instytucje społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które składają się na opiekę paliatywna i hospicyjna,

- wie jak w perspektywie historycznej ukształtował się współczesny ruch hospicyjny,

- zna i rozumie koncepcje wielosektorowości pomocy społecznej.

Umiejętności:

- umie wskazać założenia ruchu hospicyjnego i opieki paliatywnej oraz ocenić ich

efektywność,

- potrafi opracowywać strategie działań w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej,

- dostrzega i analizuje dylematy etyczne w opiece paliatywnej i hospicyjnej.

Kompetencje:

- dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności,

- kooperuje oraz efektywnie współpracuje z innymi specjalistami celem skutecznego udzielania

pomocy,

- prawidłowo organizuje działanie i stosuje zasady etyki zawodowej pracownika socjalnego.

Opis ECTS:

udział w zajęciach - 30 godz.

lektura zadanych tekstów - 20 godz.

konsultacje - 5 godz.

przygotowanie do zaliczenia - 20 godz.

Suma godz. - 75

Liczba ECTS - 75 godz. = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Konwersacja, pokazy audiowizualne, dyskusja mająca na celu wyciągnięcie logicznych i spójnych wniosków. Stawianie studentom pytań problemowych.

Zajęcia kończą zaliczeniem w postaci wykonanej prezentacji, wraz z podaniem źródeł oraz Bibliografii, 30-35 slajdów. Ponadto istotnym elementem jest aktywność Studenta na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 19 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Łodzińska
Prowadzący grup: Jolanta Łodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:


udział w zajęciach - 30 godz.

lektura zadanych tekstów - 20 godz.

konsultacje - 5 godz.

przygotowanie do zaliczenia - 20 godz.


Suma godz. - 75

Liczba ECTS - 75 godz. = 3 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student powinien posiadać podstawowy zakres wiedzy na temat medycyny, szczególnie chorób przewlekłych i nowotworowych, organizacji pomocy społecznej w stanach terminalnych.

Pełny opis:

Wsparcie socjalne to integralna część postępowania medycznego w opiece hospicyjnej i w leczeniu chorych z niepewnym rokowaniem. To podstawa i warunek pełnego leczenia i dobrej opieki nad pacjentem, którego choroba zastaje często w najmniej oczekiwanym okresie jego życia, kiedy jego sprawy osobiste i prawne nie są uregulowane.

Literatura:

Bartko A., Pawlikowski J., Ewolucja opieki paliatywno-hospicyjnej: od terminalnie do prenatalnie chorych, "Archiwum Historii i filozofii medycyny" 2016, nr 79.

Kacperczyk A., Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.

Kucharska E. , Rola pracownika socjalnego w pomocy pacjentom hospicyjnym i ich rodzinom, "Studia Socialia Cracoviensia 7 (2015) nr 2 (13).

Walden – Gałuszko K.: Podstawy opieki paliatywnej, PZWL, Warszawa 2004.

Wymagania wstępne:

Obecność obowiązkowa (dopuszcza się dwie nieobecności).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Łodzińska
Prowadzący grup: Jolanta Łodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student powinien posiadać podstawowy zakres wiedzy na temat medycyny, szczególnie chorób przewlekłych i nowotworowych, organizacji pomocy społecznej w stanach terminalnych.

Pełny opis:

Wsparcie socjalne to integralna część postępowania medycznego w opiece hospicyjnej i w leczeniu chorych z niepewnym rokowaniem. To podstawa i warunek pełnego leczenia i dobrej opieki nad pacjentem, którego choroba zastaje często w najmniej oczekiwanym okresie jego życia, kiedy jego sprawy osobiste i prawne nie są uregulowane.

Literatura:

Bartko A., Pawlikowski J., Ewolucja opieki paliatywno-hospicyjnej: od terminalnie do prenatalnie chorych, "Archiwum Historii i filozofii medycyny" 2016, nr 79.

Kacperczyk A., Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.

Kucharska E. , Rola pracownika socjalnego w pomocy pacjentom hospicyjnym i ich rodzinom, "Studia Socialia Cracoviensia 7 (2015) nr 2 (13).

Walden – Gałuszko K.: Podstawy opieki paliatywnej, PZWL, Warszawa 2004.

Wymagania wstępne:

Obecność obowiązkowa (dopuszcza się dwie nieobecności).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Łodzińska
Prowadzący grup: Jolanta Łodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student powinien posiadać podstawowy zakres wiedzy na temat medycyny, szczególnie chorób przewlekłych i nowotworowych, organizacji pomocy społecznej w stanach terminalnych.

Pełny opis:

Wsparcie socjalne to integralna część postępowania medycznego w opiece hospicyjnej i w leczeniu chorych z niepewnym rokowaniem. To podstawa i warunek pełnego leczenia i dobrej opieki nad pacjentem, którego choroba zastaje często w najmniej oczekiwanym okresie jego życia, kiedy jego sprawy osobiste i prawne nie są uregulowane.

Literatura:

Bartko A., Pawlikowski J., Ewolucja opieki paliatywno-hospicyjnej: od terminalnie do prenatalnie chorych, "Archiwum Historii i filozofii medycyny" 2016, nr 79.

Kacperczyk A., Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.

Kucharska E. , Rola pracownika socjalnego w pomocy pacjentom hospicyjnym i ich rodzinom, "Studia Socialia Cracoviensia 7 (2015) nr 2 (13).

Walden – Gałuszko K.: Podstawy opieki paliatywnej, PZWL, Warszawa 2004.

Wymagania wstępne:

Obecność obowiązkowa (dopuszcza się dwie nieobecności).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)