Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poradnictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PS-P
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poradnictwo
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Ćwiczenia:

PS1_W11; PS1_U06;

PS1_U07; PS1_K09

Wykład:

PS1_W07; PS1_W11;

PS1_U06; PS1_U07;

PS1_K09

Wymagania wstępne:

Znajomość zasad życia społecznego.

Skrócony opis:

Istnieją różne aspekty poradnictwa w pracy socjalnej. Dlatego Student w toku zajęć powinien je poznać, wcześniej powinien zdiagnozować problem, aby adekwatnie móc pomóc beneficjentom.

Pełny opis:

Ćwiczenia:

1. Poradnictwo; rodzaje i typy poradnictwa, etapy procesu poradnianego.

2. Poradnictwo specjalistyczne w pomocy społecznej.

3. Klient pomocy społecznej jako podmiot działania w poradnictwie.

4. Poradnictwo jako interakcja międzyosobowa.

5. Poradnictwo jako działalność zorganizowana.

6. Konstrukcja i przekazanie porady w ramach poradnictwa socjalnego

7. Poradnictwo dla osób opuszczających zakłady karne i ich rodzin.

8. Poradnictwo zawodowe dla osób długotrwale bezrobotnych.

9. Poradnictwo dla osób wykluczonych ze względu na pochodzenie, wyznanie, przekonania.

10. Poradnictwo dla cudzoziemców.

11. Poradnictwo dla osób starszych.

12. Poradnictwo dla osób z syndromem DDA.

13. Poradnictwo a rodzina dysfunkcyjna.

14. Poradnictwo a bezdomni, rola streetworkerów.

15. Poradnictwo dla rodzin, których bliscy zostali zwerbowani przez sekty.

Wykład:

1. Zapoznanie Studentów z Sylabusem, zapoznanie z warunkami zaliczenia. Wprowadzenie do problematyki poradnictwa.

2. Stereotypy utrudniające wykonywanie zadań z zakresu poradnictwa.

3. Kompetencje zawodowe pracownika, cechy doradcy, metody działania poradniczego.

4. Znaczenie komunikacji interpersonalnej w sytuacji poradniczej.

5. Konflikty społeczne. Rodzaje konfliktów i ich skutki.

6. Podstawowe zasady i dylematy etyczne w poradnictwie.

7. Relacje w pracy socjalnej.

8. Czynniki stresogenne utrudniające relacje interpersonalne.

9. Syndrom wypalenia zawodowego pracownika socjalnego.

10. Poradnictwo skierowane do osób starszych.

11. Uzależnienia jako problem społeczny.

12. Poradnictwo skierowane do osób starszych.

13. Poradnictwo skierowane do osób z niepełnosprawnością.

14. Repetytorium.

15. Zaliczenie przedmiotu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Jakoniuk-Diallo A., Kubiak H., O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością, Difin, Warszawa 2010.

2. Pomoc-wsparcie-poradnictwo. Od teorii do praktyki, (red.) M. Piorunek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

3. Poradnictwo zawodowe dla osób szczególnego ryzyka. Wybrane aspekty, (red.) Kukla D., Bednarczyk Ł., Difin, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka, (red.) D. Kukla, Warszawa 2010.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Ćwiczenia:

PS1_W11

Zna metody diagnozowania i ewaluowania stosowane w pracy

socjalnej.

PS1_U06

Diagnozuje i analizuje przyczyny i przebieg procesów i zjawisk

społecznych prowadzących do wykluczenia i marginalizacji osób,

grup i lokalnych społeczności; diagnozuje potrzeby i zasoby

(potencjały, siły).

PS1_U07

Potrafi opracowywać strategie działań w zakresie pomocy

indywidualnej, grupowej i środowiskowej.

PS1_K09

Ma przekonanie o wadze zachowywania się w sposób profesjonalny.

Wykład:

PS1_W07

Posiada wiedzę o głównych środowiskach życia człowieka (rodzina

grupa, rówieśnicza, szkoła, sąsiedztwo, organizacje społeczne,

środowisko pracy, społeczność lokalna),o ich strukturze, dynamice i

warunkach optymalnego rozwoju.

PS1_W11

Zna metody diagnozowania i ewaluowania stosowane w pracy

socjalnej.

PS1_U06

Diagnozuje i analizuje przyczyny i przebieg procesów i zjawisk

społecznych prowadzących do wykluczenia i marginalizacji osób,

grup i lokalnych społeczności; diagnozuje potrzeby i zasoby

(potencjały, siły).

PS1_U07

Potrafi opracowywać strategie działań w zakresie pomocy

indywidualnej, grupowej i środowiskowej.

PS1_K09

Ma przekonanie o wadze zachowywania się w sposób profesjonalny.

Wiedza:

- Zna typowe struktury i instytucje społeczne, w szczególności te, które składają się na system pomocy społecznej i są z nim powiązane; nazywa instytucje zajmujące się wsparciem i poradnictwem społecznym, charakteryzuje ich obowiązki oraz zasady i normy postępowania.

-Posiada wiedzę o głównych środowiskach życia człowieka (rodzina, grupa rówieśnicza, szkoła sąsiedztwo, organizacje społeczne, społeczność lokalna, o ich strukturze, dynamice i warunkach optymalnego rozwoju; rozpoznaje i charakteryzuje problemy i obszary wymagające działań z obszaru poradnictwa.

- Ma wiedzę o człowieku jako podmiocie rozwijającym się wśród innych i przekształcającym rzeczywistość, zna i rozumie koncepcję zmiany i wzmocnienia w pracy socjalnej; wskazuje formy działań z zakresu poradnictwa w odniesieniu do konkretnych grup.

Umiejętności:

- Diagnozuje i analizuje przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych, prowadzących do wykluczenia i marginalizacji osób, diagnozuje potrzeby i zasoby (potencjały, siły); ocenia sytuację osób z grup szczególnego ryzyka, rozpoznaje zagrożenia i szacuje możliwości wyjscia z trudnej sytuacji.

- Identyfikuje instrumenty dostępne w procesie prowadzenia pracy z obszaru poradnictwa.

- Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności socjalnej.

Kompetencje:

- Potrafi krytycznie ocenić analizowane sytuacje.

- Docenia różnorodność metod i form pomocy.

- Dostrzega relacje między instytucjami służącymi wsparciem.

Opis ECTS

udział w ćwiczeniach - 30 godzin

przygotowanie się do ćwiczeń - 20 godzin

przygotowanie się do kolokwium - 20 godzin

konsultacje 5 godzin

Opis ECTS

udział w wykładach - 30 godzin

przygotowanie się do ćwiczeń - 20 godzin

przygotowanie się do kolokwium - 20 godzin

konsultacje 5 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę ndst (2) - student nie posiadał wiedzy, umiejętności oraz kompetencji zawartych w minimalnym zakresie 50%.

Na ocenę dst (3)/ dst+ (3+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 51%-70%.

Na ocenę db (4)/ db+ (4+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 71%-90%.

Na ocenę bdb (5) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 91%-100%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Łodzińska
Prowadzący grup: Jolanta Łodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS

udział w ćwiczeniach - 30 godzin

przygotowanie się do ćwiczeń - 20 godzin

przygotowanie się do kolokwium - 20 godzin

konsultacje 5 godzin

Opis ECTS

udział w wykładach - 30 godzin

przygotowanie się do ćwiczeń - 20 godzin

przygotowanie się do kolokwium - 20 godzin

konsultacje 5 godzin

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student poznaje metody pracy w różnych aspektach życia społecznego swoich beneficjentów. Student pozna różnego rodzaju instytucje, z którymi będzie współpracował w toku przyszłej pracy.

Pełny opis:

Istnieją różne aspekty poradnictwa w pracy socjalnej. Dlatego Student w toku zajęć powinien je poznać, wcześniej powinien zdiagnozować problem, aby adekwatnie móc pomóc beneficjentom.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Jakoniuk-Diallo A., Kubiak H., O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością, Difin, Warszawa 2010.

2. Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

3. Pomoc-wsparcie-poradnictwo. Od teorii do praktyki, (red.) M. Piorunek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Poradnictwo zawodowe dla osób szczególnego ryzyka. Wybrane aspekty, (red.) Kukla D., Bednarczyk Ł., Difin, Warszawa 2010.

2. Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka, (red.) D. Kukla, Warszawa 2010.

Wymagania wstępne:

Obecność obowiązkowa (dopuszcza się dwie nieobecności).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Łodzińska
Prowadzący grup: Jolanta Łodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS

udział w ćwiczeniach - 30 godzin

przygotowanie się do ćwiczeń - 20 godzin

przygotowanie się do kolokwium - 20 godzin

konsultacje 5 godzin

Opis ECTS

udział w wykładach - 30 godzin

przygotowanie się do ćwiczeń - 20 godzin

przygotowanie się do kolokwium - 20 godzin

konsultacje 5 godzin

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Istnieją różne aspekty poradnictwa w pracy socjalnej. Dlatego Student w toku zajęć powinien je poznać, wcześniej powinien zdiagnozować problem, aby adekwatnie móc pomóc beneficjentom.

Pełny opis:

Istnieją różne aspekty poradnictwa w pracy socjalnej. Dlatego Student w toku zajęć powinien je poznać, wcześniej powinien zdiagnozować problem, aby adekwatnie móc pomóc beneficjentom.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Jakoniuk-Diallo A., Kubiak H., O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością, Difin, Warszawa 2010.

2. Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

3. Pomoc-wsparcie-poradnictwo. Od teorii do praktyki, (red.) M. Piorunek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

Literatura pomocnicza:

1. Poradnictwo zawodowe dla osób szczególnego ryzyka. Wybrane aspekty, (red.) Kukla D., Bednarczyk Ł., Difin, Warszawa 2010.

2. Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka, (red.) D. Kukla, Warszawa 2010.

Wymagania wstępne:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszczalne 2 nieobecności).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Łodzińska
Prowadzący grup: Jolanta Łodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS

udział w ćwiczeniach - 30 godzin

przygotowanie się do ćwiczeń - 20 godzin

przygotowanie się do kolokwium - 20 godzin

konsultacje 5 godzin

Opis ECTS

udział w wykładach - 30 godzin

przygotowanie się do ćwiczeń - 20 godzin

przygotowanie się do kolokwium - 20 godzin

konsultacje 5 godzin

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Istnieją różne aspekty poradnictwa w pracy socjalnej. Dlatego Student w toku zajęć powinien je poznać, wcześniej powinien zdiagnozować problem, aby adekwatnie móc pomóc beneficjentom.

Pełny opis:

Istnieją różne aspekty poradnictwa w pracy socjalnej. Dlatego Student w toku zajęć powinien je poznać, wcześniej powinien zdiagnozować problem, aby adekwatnie móc pomóc beneficjentom.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Jakoniuk-Diallo A., Kubiak H., O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością, Difin, Warszawa 2010.

2. Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

3. Pomoc-wsparcie-poradnictwo. Od teorii do praktyki, (red.) M. Piorunek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

Literatura pomocnicza:

1. Poradnictwo zawodowe dla osób szczególnego ryzyka. Wybrane aspekty, (red.) Kukla D., Bednarczyk Ł., Difin, Warszawa 2010.

2. Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka, (red.) D. Kukla, Warszawa 2010.

Wymagania wstępne:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszczalne 2 nieobecności).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)