Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekty badawcze w zakresie pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PS-PBwzPS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekty badawcze w zakresie pracy socjalnej
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W02; PS1_W10;

PS1_W11; PS1_U03;

PS1_U13; PS1_U17;

PS1_U19; PS1_U20;

PS1_K01; PS1_K09

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności identyfikowania i analizy kwestii społecznych w nawiązaniu do określonego paradygmatu heurystycznego. Studenci w trakcie zajęć mają za zadanie przygotowanie w grupach projektu badawczego na dowolnie wybrany temat mieszczący się w obszarze szeroko rozumianej problematyki społecznej.

Pełny opis:

W trakcie zajęć omawiane są kolejne etapy realizacji projektu badawczego:

- wybór tematu projektu i jego uzasadnienie (2)

- zdefiniowanie problemu badawczego oraz celu planowanych badań (2)

- osadzenie problematyki badań w odpowiednim paradygmacie teoretycznym (2)

- sformułowanie hipotez badawczych (2)

- wybór metody badawczej (2)

- przeprowadzenie badań własnych (2)

- analiza merytoryczna zebranych danych w trakcie badań własnych (2)

- podsumowanie i omówienie projektów (1)

Omówienie każdego z etapów realizacji projektu badawczego wiążę się z przygotowaniem przez studentów na kolejne zajęcia poszczególnych etapów ich własnych projektów badawczych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Babbie E., 2003, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa

Nowak S., 2008, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

Silverman D., 2009, Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza. Student:

- Ma podstawową wiedzę na temat ekonomicznych, politycznych,

społecznych i kulturowych uwarunkowań życia społecznego,

- Ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pracy socjalnej, w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych;

- Zna metody diagnozowania i ewaluowania stosowane w pracy socjalnej;

Umiejętności. Student:

- Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowania i prowadzenie prostych badań; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki oraz wskazywać kierunki dalszych badań,

- Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu,

- Potrafi analizować treści różnego typu przekazu w tym przekazu medialnego i wykorzystywać go w działalności zawodowej,

- Potrafi wykorzystywać we współpracy z innymi i rozwijać własne umiejętności interpersonalne,

- Kooperuje oraz efektywnie współpracuje z innymi specjalistami,

celem skutecznego udzielania pomocy.

Kompetencje. Student:

- Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne

umiejętności, korzystając z różnych źródeł nowoczesnych technologii,

- Ma przekonanie o wadze zachowywania się w sposób profesjonalny.

PUNKTY ECTS: 4

Aktywność studenta: Nakład pracy w godz.:

udział w zajęciach - 30h

konsultacje - 5h

przeprowadzenie badania terenowego - 30h

napisanie raportu z badań - 45h

SUMA GODZIN - 110 - 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

W zakresie wiedzy:

na dst – zna przynajmniej 50% podstawowej terminologii z zakresu badań społecznych, struktury procesu badawczego oraz posiada przynajmniej 50% wiedzy na temat ekonomicznych, politycznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań życia społecznego

na db – zna przynajmniej 75% podstawowej terminologii z zakresu badań społecznych, struktury procesu badawczego oraz posiada przynajmniej 75% wiedzy na temat ekonomicznych, politycznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań życia społecznego

na bdb – zna przynajmniej 90% podstawowej terminologii z zakresu badań społecznych, struktury procesu badawczego oraz posiada przynajmniej 90% wiedzy na temat ekonomicznych, politycznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań życia społecznego

W zakresie umiejętności:

na dst - potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w analizie przykładów badań oraz konstruowania i prowadzenie prostych badań; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki oraz wskazywać kierunki dalszych badań na poziomie przynajmniej 50%

na db - potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w analizie przykładów badań oraz konstruowania i prowadzenie prostych badań; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki oraz wskazywać kierunki dalszych badań na poziomie przynajmniej 75%

na bdb - potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w analizie przykładów badań oraz konstruowania i prowadzenie prostych badań; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki oraz wskazywać kierunki dalszych badań na poziomie przynajmniej 90%

W zakresie kompetencji:

na dst - potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł nowoczesnych technologii na poziomie przynajmniej 50%

na db - potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł nowoczesnych technologii na poziomie przynajmniej 75%na bdb - potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł nowoczesnych technologii na poziomie przynajmniej 90%

Na zaliczenie zajęć składają się następujące elementy

- obecność na zajęciach;

- systematyczne przygotowywanie wg wytycznych podanych przez wykładowcę kolejnych etapów własnego projektu badawczego;

- oddanie całego raportu z badań składającego się z części teoretycznej oraz z części poświęconej analizie wyników z badań własnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 19 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Rozalska
Prowadzący grup: Agata Rozalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

PUNKTY ECTS: 4


Aktywność studenta: Nakład pracy w godz.:


udział w zajęciach - 30h


konsultacje - 5h


przeprowadzenie badania terenowego - 30h


napisanie raportu z badań - 45h


SUMA GODZIN - 110 - 4 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności identyfikowania i analizy kwestii społecznych w nawiązaniu do określonego paradygmatu heurystycznego. Studenci w trakcie zajęć mają za zadanie przygotowanie w grupach projektu badawczego na dowolnie wybrany temat mieszczący się w obszarze szeroko rozumianej problematyki społecznej.

Pełny opis:

W trakcie zajęć omawiane są kolejne etapy realizacji projektu badawczego:

- wybór tematu projektu i jego uzasadnienie (2)

- zdefiniowanie problemu badawczego oraz celu planowanych badań (2)

- osadzenie problematyki badań w odpowiednim paradygmacie teoretycznym (2)

- sformułowanie hipotez badawczych (2)

- wybór metody badawczej (2)

- przeprowadzenie badań własnych (2)

- analiza merytoryczna zebranych danych w trakcie badań własnych (2)

- podsumowanie i omówienie projektów (1)

Omówienie każdego z etapów realizacji projektu badawczego wiążę się z przygotowaniem przez studentów na kolejne zajęcia poszczególnych etapów ich własnych projektów badawczych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Babbie E., 2003, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa

Nowak S., 2008, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

Silverman D., 2009, Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Rozalska
Prowadzący grup: Agata Rozalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

PUNKTY ECTS: 4


Aktywność studenta: Nakład pracy w godz.:


udział w zajęciach - 30h


konsultacje - 5h


przeprowadzenie badania terenowego - 30h


napisanie raportu z badań - 45h


SUMA GODZIN - 110 - 4 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności identyfikowania i analizy kwestii społecznych w nawiązaniu do określonego paradygmatu heurystycznego. Studenci w trakcie zajęć mają za zadanie przygotowanie w grupach projektu badawczego na dowolnie wybrany temat mieszczący się w obszarze szeroko rozumianej problematyki społecznej.

Pełny opis:

W trakcie zajęć omawiane są kolejne etapy realizacji projektu badawczego:

- wybór tematu projektu i jego uzasadnienie (2)

- zdefiniowanie problemu badawczego oraz celu planowanych badań (2)

- osadzenie problematyki badań w odpowiednim paradygmacie teoretycznym (2)

- sformułowanie hipotez badawczych (2)

- wybór metody badawczej (2)

- przeprowadzenie badań własnych (2)

- analiza merytoryczna zebranych danych w trakcie badań własnych (2)

- podsumowanie i omówienie projektów (1)

Omówienie każdego z etapów realizacji projektu badawczego wiążę się z przygotowaniem przez studentów na kolejne zajęcia poszczególnych etapów ich własnych projektów badawczych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Babbie E., 2003, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa

Nowak S., 2008, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

Silverman D., 2009, Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Rozalska
Prowadzący grup: Agata Rozalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)