Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PS-PE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W02,PS1_W03, PS1_W16,

PS1_U01; PS1_K01

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza o społeczeństwie ze szkoły średniej

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć ekonomicznych i zrozumienie głównych procesów ekonomicznych zachodzących na poziomie mikro-, makroekonomii oraz ekonomii globalnej. Umiejętność posługiwania się tymi pojęciami i rozumowania ekonomicznego.

Pełny opis:

Zarys programu nauczania:

1. Zagadnienia wprowadzające

2. Mikroekonomia

a) Rodzaje otoczenia ekonomicznego

b) Rynek i jego mechanizmy. Popyt i podaż

c) Formy rynku

d) Producent a konsument

e) Zarządzanie przedsiębiorstwem – zasady i metody

f) Rynki czynników produkcji

g) Państwo i jego rola

3. Makroekonomia

a) Dochód narodowy i jego pomiar

b) Wydatki państwa. Budżet

c) Rynek pieniądza. Banki

d) Cykl koniunkturalny i wzrost gospodarczy

e) Inflacja i bezrobocie

f) Gospodarka otwarta – międzynarodowe stosunki gospodarcze

4. Przemiany ekonomiczne w Polsce po 1989 r.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. BEGG D., FISHER S., DORNBUSH R., Mikroekonomia i Makroekonomia, PWE, Warszawa 2007.

2. CZARNY B., Wstęp do ekonomii, PWE, Warszawa 2006.

3. DUDA S., KUŚPIT J., MAMCARZ H., PAKUŁA A., ŻUKOWSKA H., ŻUKOWSKI M., Zarys ekonomii, UMCS, Lublin 2003.

4. MILEWSKI R., Kwiatkowski E. (red.), Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2005.

5. NASIŁOWSKI M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Wydawnictwo Key Tex, Warszawa 2006.

6. SLOMAN J., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2001.

7. ŻUKOWSKI M. (red.), Ekonomia. Zarys wykładu, UMCS, Lublin 2009.

Literatura pomocnicza:

1. BUDNIKOWSKI A. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.

2. CZARNY B., RAPACKI R. (red.), Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2002.

3. KALIŃSKI J., Historia gospodarcza XIX i XXw., PWE, Warszawa 2008.

4. MILEWSKI R. (red.), Elementarne zagadnienia ekonomii, PWN, Warszawa 1999.

5. STANKIEWICZ W., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2007.

6. WINIARSKI B. (red.), Polityka gospodarcza, PWN, Warszawa 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EW: - zna podstawową terminologię ekonomiczną

-zna główne instytucje i procesy ekonomiczne

- zna najważniejsze doktryny ekonomiczne i ich założenia

- zna powiązanie ekonomii z innymi naukami społecznymi

- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej

przedsiębiorczości,

EU: - rozumie najważniejsze prawa i mechanizmy ekonomiczne

- potrafi zanalizować podstawowe przyczyny i skutki procesów ekonomicznych

EK: - potrafi wykorzystać wiedzę w wyznaczeniu podstawowego planu działań gospodarczych

Aktywność studenta: Nakład pracy w godz.:

udział w wykładzie - 30

przygotowanie do wykładu - 20

konsultacje - 5

przygotowanie do egzaminu - 25

SUMA GODZIN - 80 godz. - 3 pkt ECTS

Metody i kryteria oceniania:

W zakresie wiedzy:

na dst – zna przynajmniej 50% podstawowej terminologii, instytucji, procesów, praw, doktryn ekonomicznych, sposobu powiązania ekonomii z innymi naukami oraz zasad przedsiębiorczości

na db – zna przynajmniej 75% podstawowej terminologii, instytucji, procesów, praw, doktryn ekonomicznych, sposobu powiązania ekonomii z innymi naukami oraz zasad przedsiębiorczości

na bdb – zna przynajmniej 90% podstawowej terminologii, instytucji, procesów, praw, doktryn ekonomicznych, sposobu powiązania ekonomii z innymi naukami oraz zasad przedsiębiorczości

W zakresie umiejętności:

na dst - rozumie najważniejsze prawa i mechanizmy ekonomiczne oraz potrafi zanalizować podstawowe przyczyny i skutki procesów ekonomicznych przynajmniej w 50%

na db - rozumie najważniejsze prawa i mechanizmy ekonomiczne oraz potrafi zanalizować podstawowe przyczyny i skutki procesów ekonomicznych przynajmniej w 75%

na bdb - rozumie najważniejsze prawa i mechanizmy ekonomiczne oraz potrafi zanalizować podstawowe przyczyny i skutki procesów ekonomicznych przynajmniej w 90%

W zakresie kompetencji:

na dst - potrafi wykorzystać wiedzę w wyznaczeniu podstawowego planu działań gospodarczych przynajmniej w 50%

na db - potrafi wykorzystać wiedzę w wyznaczeniu podstawowego planu działań gospodarczych przynajmniej w 75%

na bdb - potrafi wykorzystać wiedzę w wyznaczeniu podstawowego planu działań gospodarczych przynajmniej w 90%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Wysocki
Prowadzący grup: Artur Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Wysocki
Prowadzący grup: Artur Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Wysocki
Prowadzący grup: Artur Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)