Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PS-PO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia ogólna
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad2d95c403a86439ba9c46c26d336e823%40thread.tacv2/conversations?groupId=5255bf2f-6b14-4399-96d9-c8870d22cbf9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W08 , PS1_W09; PS1_U04, PS1_U18; PS1_K01


Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

Nabycie umiejętności rozpoznawania podstawowych kierunków w psychologii. Uświadomienie jaki wpływa na relację z ludźmi mają procesy emocjonalne i motywacyjne. Ukazanie roli procesów uczenia się i pamięci dla funkcjonowania

człowieka. Uwrażliwienie na wpływ czynników związanych z osobowością i inteligencją na zachowanie człowieka w różnych sytuacjach życiowych. Omówienie wybranych problemów z zakresu psychopatologii, różnic indywidualnych i twórczości.

Pełny opis:

1.Wprowadzenie do psychologii ogólnej. Biopsychologia – nauka o układzie nerwowym.

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami psychologicznymi

2.Podstawowe kierunki w psychologii: behawioryzm, psychoanaliza, psychologia humanistyczna

Przedstawienie założeń behawioryzmu, psychoanalizy, psychologii humanistycznej, rozróżnienie poszczególnych nurtów

psychologicznych.

3.Spostrzeganie, odbiór wrażeń, uwaga

Proces spostrzegania i jego etapy, złudzenia, halucynacje, urojenia, samooszukiwanie się, omówienie głównych

eksperymentów nad spostrzeganiem, proces uwagi, funkcje uwagi, omówienie procesów organizujących percepcję (podział

na regiony, figura i tło, zasady grupowania percepcyjnego, dobra figura).

4.Emocje

Czym są emocje, koncepcje emocji podstawowych, funkcje emocji, teorie emocji (teoria reakcji organizmu Jamesa i

Langego, teoria ośrodkowych procesów nerwowych Canona i Barda, poznawcza teoria pobudzenia Lazarusa i Schachtera),

różnica pomiędzy emocjami a uczuciami.

5.Motywacja

Na czym polega zjawisko motywacji, różnica pomiędzy instynktem a popędem, prawo Yerkesa-Dodsona, społecznopoznawcze teorie motywacji, motywacja do osiągnięć i pracy.

6.Uczenie się

Zdefiniowanie procesu uczenia się, uczenie się poprzez warunkowanie, warunkowanie sprawcze, rola uczenia się, cele

uczenia się, procesy zaangażowane w proces uczenia się, styl poznawczy a efektywność uczenia się.

7.Procesy poznawcze

Omówienie etapów i uwarunkowań rozwiązywania problemów.

8.Pamięć

Zdefiniowane procesu pamięci, etapy procesu pamięciowego, rejestr sensoryczny, pamięć krótkotrwała, pamięć długotrwała,

pamięć deklaratywna, pamięć niedeklaratywna, proces zapominania, jak zwiększyć potencjał własnej pamięci –

mnemotechniki.

9.Osobowość

Wybrane koncepcje osobowości, osobowość jako zespół cech, poznawcze podejście do osobowości.

10.Temperament

Wybrane badania nad temperamentem oraz główne współczesne teorie temperamentu.

11.Inteligencja

Definicja inteligencji, czynnikowe, biologiczne i poznawcze koncepcje inteligencji, style poznawcze – ogólna

charakterystyka.

12.Różnice indywidualne

Opis różnic, determinanty, pomiar i aspekt społeczny.

13.Elementy psychologii społecznej – grupa społeczna

14.Wybrane zagadnienia z psychopatologii

15.Twórczość

Pojęcie twórczości ,kryteria, powiązania z cechami indywidualnymi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Łukaszewski W., Wielkie pytania psychologii. Gdańsk 2003

2.Mietzel G., Wprowadzenie do psychologii, Gdańsk 2003

3.Ostrowska K. (red.) Psychologia dla służb społecznych. Difin, Warszawa 2015.

4.Zimbardo Ph.G. Psychologia i życie Warszawa 1999

Literatura uzupełniająca:

1.Aronson, Wilson, Akert (1997) Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka

2.Kozielecki J., Główne idee współczesnej psychologii. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 1998

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EW_01 - Definiuje podstawowe pojęcia na gruncie psychologii (spostrzeganie, wrażenia, pamięć, uczenie się, emocje, motywacje,

myślenie, temperament, osobowość, inteligencja, różnice indywidualne)

EW_02 - Wymienia i charakteryzuje podstawowe kierunki na gruncie psychologii

Umiejętności:

EU_01 - Wykorzystuje zdobytą wiedzę o procesach psychicznych człowieka do analizowania problemów indywidualnych i procesów społecznych

EU_02 - Różnicuje poszczególne kierunki psychologiczne, potrafi wskazać ich praktyczne zastosowanie

EU_03 - Analizuje i interpretuje przebieg procesów uczenia się, pamięci, myślenia i rozwiązywania problemów

Kompetencje społeczne:

EK_01 - Zna własne możliwości w zakresie zdobywania wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia

EK_02 - Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze przedmiotu

EK_03 - Rozumie i docenia znaczenie uczciwości poznawczej w działaniach własnych i innych osób, prezentuje postawę etyczną

Nakład pracy studenta:

Udział w wykładzie: 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu: 20 godzin

Samodzielna analiza zalecanej literatury: 20 godzin

Konsultacje: 5 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Wykład będzie prowadzony zdalnie, za pomocą MSTeams

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, będzie sprawdzana lista obecności. Możliwe są 2 nieusprawiedliwione nieobecności.

Egzamin końcowy będzie miał formę testu online, na platformie Moodle.

Ocena bdb (5) - student wykazał się bardzo dobrą znajomością omawianych zagadnień, biegle posługuje się poznanymi teoriami i pojęciami, potrafi wskazać i rozróżniać mechanizmy leżące u podstaw zachowania się człowieka

Ocena db (4) - student wykazał się dobrą znajomością omawianych zagadnień, posługuje się poznanymi teoriami i pojęciami, potrafi wskazać i rozróżniać mechanizmy leżące u podstaw zachowania się człowieka, zdarzają mu się błędy w tym zakresie

Ocena dst (3) - student wykazał się dostateczną znajomością omawianych zagadnień, popełnia błędy w posługiwaniu się poznanymi teoriami i pojęciami, nie zawsze potrafi wskazać i rozróżniać mechanizmy leżące u podstaw zachowania się człowieka, zdarzają mu się błędy w tym zakresie

Ocena ndst (2) - student wykazał się niedostateczną znajomością omawianych zagadnień, popełnia liczne błędy w posługiwaniu się poznanymi teoriami i pojęciami, nie potrafi wskazać i rozróżniać mechanizmy leżące u podstaw

zachowania się człowieka, wymaga utrwalenia poznanego materiału

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 54 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kurtyka-Chałas
Prowadzący grup: Justyna Kurtyka-Chałas
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aKyrnBLaNfv11O8ARoYnthcUEicNG371u3B4MXqRalu01%40thread.tacv2/conversations?groupId=832bc677-af3e-4318-a428-04297cffbacb&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

Nabycie umiejętności rozpoznawania podstawowych kierunków w psychologii. Uświadomienie jaki wpływa na relację z

ludźmi mają procesy emocjonalne i motywacyjne. Ukazanie roli procesów uczenia się i pamięci dla funkcjonowania

człowieka. Uwrażliwienie na wpływ czynników związanych z osobowością i inteligencją na zachowanie człowieka w różnych

sytuacjach życiowych. Omówienie wybranych problemów z zakresu psychopatologii, różnic indywidualnych i twórczości.

Pełny opis:

1.Wprowadzenie do psychologii ogólnej. Biopsychologia – nauka o układzie nerwowym.

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami psychologicznymi

2.Podstawowe kierunki w psychologii: behawioryzm, psychoanaliza, psychologia humanistyczna

Przedstawienie założeń behawioryzmu, psychoanalizy, psychologii humanistycznej, rozróżnienie poszczególnych nurtów

psychologicznych.

3.Spostrzeganie, odbiór wrażeń, uwaga

Proces spostrzegania i jego etapy, złudzenia, halucynacje, urojenia, samooszukiwanie się, omówienie głównych

eksperymentów nad spostrzeganiem, proces uwagi, funkcje uwagi, omówienie procesów organizujących percepcję (podział

na regiony, figura i tło, zasady grupowania percepcyjnego, dobra figura).

4.Emocje

Czym są emocje, koncepcje emocji podstawowych, funkcje emocji, teorie emocji (teoria reakcji organizmu Jamesa i

Langego, teoria ośrodkowych procesów nerwowych Canona i Barda, poznawcza teoria pobudzenia Lazarusa i Schachtera),

różnica pomiędzy emocjami a uczuciami.

5.Motywacja

Na czym polega zjawisko motywacji, różnica pomiędzy instynktem a popędem, prawo Yerkesa-Dodsona, teorie motywacji, motywacja do osiągnięć i pracy.

6.Uczenie się

Zdefiniowanie procesu uczenia się, uczenie się poprzez warunkowanie, warunkowanie sprawcze, rola uczenia się, cele

uczenia się, procesy zaangażowane w proces uczenia się, styl poznawczy a efektywność uczenia się.

7.Procesy poznawcze

Omówienie etapów i uwarunkowań rozwiązywania problemów.

8.Pamięć

Zdefiniowane procesu pamięci, etapy procesu pamięciowego, rejestr sensoryczny, pamięć krótkotrwała, pamięć długotrwała,

pamięć deklaratywna, pamięć niedeklaratywna, proces zapominania, jak zwiększyć potencjał własnej pamięci –

mnemotechniki.

9.Osobowość

Wybrane koncepcje osobowości, osobowość jako zespół cech, poznawcze podejście do osobowości.

10.Temperament

Wybrane badania nad temperamentem oraz główne współczesne teorie temperamentu.

11.Inteligencja

Definicja inteligencji, czynnikowe, biologiczne i poznawcze koncepcje inteligencji, style poznawcze – ogólna

charakterystyka.

12.Różnice indywidualne

Opis różnic, determinanty, pomiar i aspekt społeczny.

13.Elementy psychologii społecznej – grupa społeczna

14.Wybrane zagadnienia z psychopatologii

15.Twórczość

Pojęcie twórczości ,kryteria, powiązania z cechami indywidualnymi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Łukaszewski W., Wielkie pytania psychologii. Gdańsk 2003

2.Mietzel G., Wprowadzenie do psychologii, Gdańsk 2003

3.Ostrowska K. (red.) Psychologia dla służb społecznych. Difin, Warszawa 2015.

4.Zimbardo Ph.G. Psychologia i życie Warszawa 1999

Literatura uzupełniająca:

1.Aronson, Wilson, Akert (1997) Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka

2.Kozielecki J., Główne idee współczesnej psychologii. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 1998

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zduniak
Prowadzący grup: Agnieszka Zduniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

Nabycie umiejętności rozpoznawania podstawowych kierunków w psychologii. Uświadomienie jaki wpływa na relację z

ludźmi mają procesy emocjonalne i motywacyjne. Ukazanie roli procesów uczenia się i pamięci dla funkcjonowania

człowieka. Uwrażliwienie na wpływ czynników związanych z osobowością i inteligencją na zachowanie człowieka w różnych

sytuacjach życiowych. Omówienie wybranych problemów z zakresu psychopatologii, różnic indywidualnych i twórczości.

Pełny opis:

1.Wprowadzenie do psychologii ogólnej. Biopsychologia – nauka o układzie nerwowym.

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami psychologicznymi

2.Podstawowe kierunki w psychologii: behawioryzm, psychoanaliza, psychologia humanistyczna

Przedstawienie założeń behawioryzmu, psychoanalizy, psychologii humanistycznej, rozróżnienie poszczególnych nurtów

psychologicznych.

3.Spostrzeganie, odbiór wrażeń, uwaga

Proces spostrzegania i jego etapy, złudzenia, halucynacje, urojenia, samooszukiwanie się, omówienie głównych

eksperymentów nad spostrzeganiem, proces uwagi, funkcje uwagi, omówienie procesów organizujących percepcję (podział

na regiony, figura i tło, zasady grupowania percepcyjnego, dobra figura).

4.Emocje

Czym są emocje, koncepcje emocji podstawowych, funkcje emocji, teorie emocji (teoria reakcji organizmu Jamesa i

Langego, teoria ośrodkowych procesów nerwowych Canona i Barda, poznawcza teoria pobudzenia Lazarusa i Schachtera),

różnica pomiędzy emocjami a uczuciami.

5.Motywacja

Na czym polega zjawisko motywacji, różnica pomiędzy instynktem a popędem, prawo Yerkesa-Dodsona, teorie motywacji, motywacja do osiągnięć i pracy.

6.Uczenie się

Zdefiniowanie procesu uczenia się, uczenie się poprzez warunkowanie, warunkowanie sprawcze, rola uczenia się, cele

uczenia się, procesy zaangażowane w proces uczenia się, styl poznawczy a efektywność uczenia się.

7.Procesy poznawcze

Omówienie etapów i uwarunkowań rozwiązywania problemów.

8.Pamięć

Zdefiniowane procesu pamięci, etapy procesu pamięciowego, rejestr sensoryczny, pamięć krótkotrwała, pamięć długotrwała,

pamięć deklaratywna, pamięć niedeklaratywna, proces zapominania, jak zwiększyć potencjał własnej pamięci –

mnemotechniki.

9.Osobowość

Wybrane koncepcje osobowości, osobowość jako zespół cech, poznawcze podejście do osobowości.

10.Temperament

Wybrane badania nad temperamentem oraz główne współczesne teorie temperamentu.

11.Inteligencja

Definicja inteligencji, czynnikowe, biologiczne i poznawcze koncepcje inteligencji, style poznawcze – ogólna

charakterystyka.

12.Różnice indywidualne

Opis różnic, determinanty, pomiar i aspekt społeczny.

13.Elementy psychologii społecznej – grupa społeczna

14.Wybrane zagadnienia z psychopatologii

15.Twórczość

Pojęcie twórczości ,kryteria, powiązania z cechami indywidualnymi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Łukaszewski W., Wielkie pytania psychologii. Gdańsk 2003

2.Mietzel G., Wprowadzenie do psychologii, Gdańsk 2003

3.Ostrowska K. (red.) Psychologia dla służb społecznych. Difin, Warszawa 2015.

4.Zimbardo Ph.G. Psychologia i życie Warszawa 1999

Literatura uzupełniająca:

1.Aronson, Wilson, Akert (1997) Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka

2.Kozielecki J., Główne idee współczesnej psychologii. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 1998

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 55 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zduniak
Prowadzący grup: Agnieszka Zduniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)